Opiskelijan hyvinvointi nousuun-opiskeluhuollon palvelut uusin keinoin

Kuvio, jonka päällä teksti YSAO kehittää sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeen hallinnoija

Ysao

Tavoitteet

 • Hankkeen tarkoituksena on yhteisöllisen opiskeluhuollon ja ennaltaehkäisevän työn kehittäminen oppilaitoksessa. Lisäksi hankkeessa tuetaan opiskelijoiden mielenterveyttä sekä hyvinvointia opiskelupäivän aikana.
 • Hankkeen tavoitteena on kartoittaa opiskeluhyvinvointiin sopivia sähköisiä palvelualustoja sekä pilotoida valittu hyvinvointiviestisovellus opiskelijoiden ja henkilöstön käyttöön.
 • Hankkeessa toteutetaan jo hyviksi havaittuja opiskelijoiden hyvinvointia parantavia menetelmiä sekä kehitetään edelleen opiskelijoiden mielenterveyttä tukevia palveluita mm. Tsemppi-Tutor-valmennus.
 • Lisäksi hankkeessa tehdään yhteistyötä mielenterveyspalveluita tuottavien tahojen kanssa mm. Pohjois-Savon hyvinvointialue, kolmas sektori.
 • Sekä tarjotaan YSAOn eri henkilöstöryhmille koulutusta ja valmennusta liittyen mm. mielenterveyden haasteisiin, varhaiseen puuttumiseen, nepsy-opiskelijan tukemiseen.

Kesto

1.1.2024-31.7.2025

Budjetti

38 516,96€


Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankepäällikkö


Ylä-Savon ammattiopisto
Tiina Tervaniemi
+358404874807
tiina.tervaniemi@ysao.fi

Suunnitellusti töihin – Työpistemäärittelyt ja uraohjaus ammatillisen polun rakentamiseksi työelämään

Hankkeen hallinnoija

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on:
– Työssäoppimisen prosessin kehittyminen ja selkeyttäminen työelämälle
– Opiskelijoiden työelämätaitojen kehittyminen
– Ura- ja työelämävalmiuksien toimintamallin kehittäminen
– Ysaon opintopolku -malli, jossa opiskelija harjoituttaa ammatillista osaamistaan useassa oppimisympäristössä

Hankeaikana laaditaan yritys- ja työtehtäväkohtaisia työpistekuvauksia selkeyttämään työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Työpistekuvauksia verrataan tutkinnon perusteisiin ja ammattitaitovaatimuksiin. Työpistekuvausten kautta opiskelijoiden opintopolkusuunnittelu monipuolistuu ja selkeytyy. Opiskelijoita ohjataan ja valmennetaan oman osaamisen tunnistamiseen, ja kehitetään heidän työnhaku- ja työelämävalmiuksiaan vastaamaan työelämän lähtökohtia.

Hankeidean on alun perin esittänyt Ylä-Savon Teollisuus ry:n hallitus, kun on pohdittu uudenlaisia ratkaisuja työvoimapulaan, opintopolkujen kehittämiseen sekä laadukkaamman työssäoppimisen järjestämiseen oppilaitoksen ja yritysten yhteistyönä. Pääkohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksen opiskelijat sekä työssäoppimispaikkojen työpaikkaohjaajat ja rekrytoinneista vastaavat. Toimenpiteiden kohderyhmää ovat myös Ylä-Savon ammattiopiston opetushenkilöstö sekä opinto-ohjaajat. Hanketoimenpiteillä tavoitellaan 52 eri yritystä, 100 työpistekuvausta sekä 125 eri henkilöä.

Hankkeen aikana toimintamalleja pilotoidaan Ylä-Savon teknologia-alan yrityksissä sekä ravitsemisalalla.

Kesto 1.5.2024-30.4.2026
Budjetti 182 093€
Rahoittaja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hankehenkilöstö
Minna Jääskeläinen
uraohjauksen asiantuntija, projektipäällikkö
minna.jaaskelainen@ysao.fi, 050 300 7102

Tea Korolainen
opinnollistamisen asiantuntija
tea.korolainen@ysao.fi, 0400 793 029

Hankepäällikkö

Ylä-Savon ammattiopisto
Tiina Tervaniemi
040 4874807
tiina.tervaniemi@ysao.fi


Vertaistekno- Vertaiskokemuksilla ja pienryhmillä uutta teknologiaa maatiloille

Hankkeen hallinnoija

Hankkeen päätoteuttaja on TTS Työtehoseura.

Osatoteuttajat

Osatoteuttajina mukana Savonia-ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK, Ylä-Savon ammattiopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Centria ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Lapin ammattikorkeakoulu.

Tavoitteet

Valtakunnallisessa maatilojen kehittämisen yhteistyöhankkeessa kerätään, tuotetaan ja levitetään käytännönläheistä tietoa uuden teknologian käyttöönottoon ja käyttöön liittyvistä tilatason kokemuksista. Lisäksi hankkeen aikana kerätään hyviä käytäntöjä, mahdollisia haasteita ja ratkaisuja. Hanke mahdollistaa yrittäjille vertaiskokemuksista oppimisen lisäksi omakohtaisten kokemusten kerryttämisen uuden teknologian parissa.

Hankkeen toiminta ja tiedon keruu muodostuu pienryhmätapaamisista, valtakunnallisesta kyselystä sekä pienryhmähaastatteluista. Ympäri Suomen kokoontuvat pienryhmät valitsevat heitä kiinnostavat uudet peltoviljely- ja kotieläinteknologiat, jonka jälkeen he testaavat laitteita sekä dokumentoivat testauksessa kerätyn tiedon. Lisäksi hankkeen aikana toteutetaan laajamittainen yrittäjäkysely, jossa kartoitetaan Manner-Suomen alueen viljelijöiden uusien teknologioiden käyttöönottoa ja kiinnostusta.

Kesto
1/2024-12/2025

Budjetti
YSAOn osuus budjetista 25 000 €.


Rahoittaja
EU:n maatalous- ja maaseuturahoitus, Hämeen ELY-keskus

Hankepäällikkö
Ylä-Savon ammattiopisto
Tiina Tervaniemi
040 4874807
tiina.tervaniemi@ysao.fi

Vaikuttavia palveluja opiskeluhuoltoon

Kuvio, jonka päällä teksti YSAO kehittää sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeen toteuttaja

Ysao

Tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on yhteisöllisen opiskeluhuollon ja ennaltaehkäisevän työn kehittäminen oppilaitoksessa. Lisäksi hankkeessa tuetaan opiskelijoiden mielenterveyttä sekä hyvinvointia opiskelupäivän aikana. Hankkeen työntekijä jalkautuu opiskelija ryhmiin, tukemalla opiskelijoita sekä opetuksen henkilökuntaa koulupäivän aikana.

Hankkeessa tehdään myös ulkopuolisen toteuttajan toimesta opiskelijoille tarjottavien tukipalveluiden vaikuttavuuden arviointia. Vaikuttavuuden arviointi valmistui maaliskuussa 2024.

Kesto
1.1.2023-31.7.2024

Budjetti
38 200€


Rahoittaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankepäällikkö
Ylä-Savon ammattiopisto
Tiina Tervaniemi
040 4874807
tiina.tervaniemi@ysao.fi

VIERKO-Vieraskielisen opetuksen kehittäminen sekä kotimaisten kielten opetuksen tarjonnan ja laadun parantaminen ammatillisessa koulutuksessa

Kuvio, jonka päällä teksti YSAO kehittää sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeen hallinnoija

Hanketta koordinoi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda.

Osatoteuttajat

Hankkeessa on mukana yhteensä 72 osatoteuttajaa viidessä eri työpaketissa.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on edistää vieraskielistä koulutusta ja S2/R2-kielten opetuksen tarjontaa ja laatua. VIERKO:n toimintaa läpileikkaa aiemmissa hankkeissa tuotetun materiaalin ja koulutuksen jalkauttaminen, vertaisoppiminen, yhteistyö ja verkostoituminen. Tekoälyn mahdollisuudet huomioidaan erilaisten toimintamallien kehittämisessä. VIERKO tekee yhteistyötä myös muiden strategiahankkeiden kanssa.

YSAO osallistuu työpaketti 1:een ”Vieraskielinen opintotarjonta ja englanninkieliset yhteiset tutkinnon osat”, jossa tavoitteena on tuottaa ammatillisen koulutuksen yhteinen englanninkielinen, digipedagogisesti ja teknisesti laadukas verkko-opintotarjonta yhteisten tutkinnon osien pakollisiin osa-alueisiin.

Kesto
1.1.-31.12.2024

Budjetti
YSAOn budjetti 30 500 €.


Rahoittaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankepäällikkö
Ylä-Savon ammattiopisto
Tiina Tervaniemi
040 4874807
tiina.tervaniemi@ysao.fi

Kestävän teknologian osaamiskeskittymä,KesTech II

Hankkeen hallinnoija

Savonia-ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä,Iisalmen Teollisuuskylä Oy, Ylä-Savon seutukunnan yritykset.

Hankkeen taustat

Ylä-Savon teollisuusyritykset, oppilaitokset, julkiset toimijat sekä niihin liittyvät yhteistyötahot ja sidosryhmät muodostavat kiinteän verkoston, jossa jokainen palanen Ylä-Savon elinvoimaisuuden kannalta on kriittisen tärkeä. Verkoston yhteistyö on monitasoista ja näkyvimpänä, sekä elinvoimaisuuden kannalta tärkeimpänä linkkinä, on yritysten väliset riippuvuudet, joissa alueen pk-yritykset ruokkivat tuotteillaan ja palveluillaan suuryritysten tarpeita ja edelleen asiakkaita ympäri maailmaa kytkien Ylä-Savon verkoston osaksi globaalia kilpailua ja edelleen osaksi suurempia globaaleja verkostoja.

Jotta Ylä-Savon teollisuuden toimijoilla on mahdollisuus pärjätä globaalissa kilpailussa, tulee varmistaa, että verkoston jokaisella toimijalla, isoista pienimpiin on mahdollisuus kehittyä ja pysyä kilpailussa mukana. Tähän tarvitaan jatkuvaa verkoston toimijoiden välistä vuoropuhelua sekä luotettavaa ja laadukasta skenaario- ja ennakointietoa, johon perustuen lyhyen ja pitkän aikavälin kehitysstrategioita voidaan luoda ja toteuttaa huomioiden myös alueen ulkopuolelta tulevat odotukset ja muutospaineet liittyen vihreän siirtymän, vastuullisuuden ja globaalien megatrendien vaatimuksiin.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa energia- ja ilmastostrategian sekä muiden toimintaympäristön muutosten aiheuttamia vaatimuksia Ylä-Savon alueen teollisuuden ja teknologia-alan tulevaisuuden turvaamiseksi. Vaatimusten ennakointi ja alueen kehittymisen arviointi auttavat valmistavan teollisuuden alihankintaverkoston mikro- ja pk-yrityksiä valmistautumaan vihreän siirtymän ja vastuullisuuden vaateisiin sisältäen niin vastuullisuuden vaatimat toiminnan sekä prosessien muutokset kuin teknologiaan ja tuotanto- sekä palveluprosessiin kohdistuvat muutokset.

Lisäksi hankkeen on tarkoitus edistää ja syventää eri koulutusasteilla toimivien oppilaitosten yhteistyötä. Tiiviillä oppilaitosyhteistyöllä varmistetaan oppilaitosten kehittämisresurssien tehokas käyttö sekä suoraviivaistetaan ja nopeutetaan opintopolkuja sekö oppilaiden liikkuvuutta oppilaitosten välillä.

Kesto

1.10.2023 31.3.2026

Budjetti

335 354 €


Rahoittaja

Pohjois-Savon liitto

Projektityöntekijät

Projektipäällikkö Erno Heinonen
+358 40 481 4114
erno.heinonen@ysao.fi

Asiantuntija Tommi Röntynen
+358 40 646 3464
tommi.rontynen@ysao.fi

Hankepäällikkö


Ylä-Savon ammattiopisto
Tiina Tervaniemi
040 4874807
tiina.tervaniemi@ysao.fi


Tulevaisuuden maatila kehittäminen/ investointi- hankepari

Hankkeen hallinnoija

Hankekokonaisuutta toteutetaan YSAO:n, Savonia-amk:n ja Maitoyrittäjät ry:n ryhmähankkeena, jossa kehittämishanketta toteuttavat em. kolme toimijaa, jonka investointihankeosa on tarkoitettu toteutuvaksi vain YSAO:n Peltosalmen yksikköön.

Hanketta koordinoi: YSAO

Tavoitteet

Tulevaisuuden maatila – hanke muodostaa hankeparin kehittämis- ja investointihankkeista .

Hankkeen tavoitteena on maatalouden toimintaedellytysten varmistaminen ja tehokkuuden kehittäminen. Hankkeen tavoitteena on tarkastella maatalouden kannattavuutta ja kestävyyttä uusien datajohtamisen työkalujen ja toimintamallien kautta. Lisäksi tavoitteena on kerätä ja välittää tietoa maatalouden rakennemuutoksen eri ulottuvuuksista ja tuoda reilun datatalouden osaamista sekä uusia liiketoimintamalleja yrittäjille. Hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää Ylä-Savon ammattiopiston Peltoniemen oppimisympäristöä alan living lab- ympäristöksi ja esimerkiksi mallintaa sen dataa.

Ryhmähankkeeseen liittyvässä tki-investointihankkeessa kehittämistä tuetaan hankekokonaisuuteen liittyvien kone- ja laitehankintojen muodossa. Koneet ja laitteet soveltuvat mm. dataan keräämiseen, ne tukevat maatilan hiilineutraaliutta ja kiertotaloutta.

Kesto

Kehittämishanke: 1.10.2023 – 31.12.2025

Investointihanke: 1.10.2023- 31.5.2025

Budjetti

460 696 € ( Kehittäminen)

619 150€ (Investointi)

Rahoittaja

Pohjois-Savon liitto

Hankepäällikkö

Ylä-Savon ammattiopisto
Tiina Tervaniemi
040 4874807
tiina.tervaniemi@ysao.fi

Talent Hub Eastern Finland

Hankkeen hallinnoija

Itä-Suomen yliopisto

Osatoteuttajat ja yhteistyötahot

Savon koulutuskuntayhtymä, Savonia-amk, Riveria, Karelia-amk, Ylä-Savon seutukunnan yritykset

Taustat

Itä-Suomen oppilaitoksissa jo olevien kansainvälisten opiskelijoiden kiinnittyminen ja työllistyminen alueelle on heikkoa. Opiskelijat eivät tunne paikallisia työmahdollisuuksia, eivätkä kaikki yritykset työvoimapulasta huolimatta osaa hyödyntää kansainvälisten opiskelijoiden tarjoamaa osaamispotentiaalia. Itäsuomalaiset koulutuksenjärjestäjät ovatkin nyt yhdessä kehittämässä niin opiskelijoiden opinto- ja uraohjauksen palveluja kuin työpaikoilla järjestettävän oppimisen ja suomen kielen oppimisen palveluja työnantajille, jotta osaajat saataisiin työllistymään ja jäämään Itä-Suomen alueelle.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kv-opiskelijoiden työelämätaitoja ja -yhteyksiä heti opintojen alusta asti. Opiskelijan osaamisen tunnistaminen, sanoittaminen sekä paikallisen työelämän osaamistarpeiden täsmällisempi ymmärtäminen auttavat oppilaitoksia ohjaamaan opiskelijoita osuvammin työpaikkoihin. Yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille tarjotaan sparraavaa yrittäjyyskoulutusta ja täydentävää valmennusta. Työnantajat puolestaan kaipaavat apua kv-työntekijöiden vastaanottamiseen, ohjaamiseen sekä työssä tarvittavan suomen kielen oppimiseen.

YSAOn roolina on yhdessä muiden verkoston ammatillisen koulutuksenjärjestäjien kanssa kehittää erityisesti työpaikkaohjaajakoulutusta huomioiden kv-opiskelijoiden erityispiirteet. Lisäksi YSAO toimii Ylä-Savon osalta opiskelijoiden työelämäkontaktien koordinaattorina.

In English

Talent Hub Eastern Finland is a joint project based on cooperation between six educational institutions from different levels of education in the North Karelia and North Savo region. It is funded by the ESF+ and runs from 2023 to 2027. The project parties are the University of Eastern Finland, Karelia University of Applied Sciences, Savonia University of Applied Sciences, Riveria North Karelia Municipal Education and Training Consortium Finland, Savo Vocational College and Ylä-Savo Vocational College.

The common goal of educational institutions is to increase the employment of international students in the region after graduation, especially in sectors suffering from labour shortages. Entrepreneurship is one of these means of employment. The project has four work packages that educational institutions implement in their own sub-projects, in collaboration with each other.

Contact projectmanager Mirja Iskanius +358405585454

Projektityöntekijät

projektipäällikkö Mirja Iskanius
mirja.iskanius@ysao.fi p. 040 5585 454

asiantuntija Minna Jääskeläinen (tavoitettavissa ma-ke)
minna.jaaskelainen@ysao.fi p. 050 300 7102

Kesto
1.9.2023-30.6.2027
Budjetti
489 247 €
Rahoittaja
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hankepäällikkö
Ylä-Savon ammattiopisto
Tiina Tervaniemi
040 4874807
tiina.tervaniemi@ysao.fi

Talent Hubin julkaisut sosiaalisessa mediassa:

Grand Opening Iisalmessa 21.2.2024, Instagram

Grand Opening Kuopiossa 12.2.2024, Instagram

Kood/Sisu – koodikoulu Pohjois-Savoon

Hankkeen hallinnoija

Kood/ Sisu ry.

Osatoteuttajat

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä ja KPY Novapolis Oy.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on

 • pilotoida ja vakiinnuttaa Pohjois-Savoon uusi, pysyväluonteinen ja jatkuvaan oppimiseen perustuva koulutusmalli, jolla kasvatetaan ohjelmistokehityksen osaajien määrää ja osaamistasoa.
 • kehittää uudenlaisia, työelämälähtöisiä opetussisältöjä ja lisätä oppilaitos-yritys -yhteistyötä.
 • rakentaa IT-ekosysteemiä paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti sekä integroida ekosysteemiä osaksi keskeisiä kasvu- ja osaamisekosysteemejä. Samalla vahvistetaan Pohjois-Savon, ja laajemminkin Itä-Suomen veto- ja pitovoimaisuutta kasvuyritysten sijaintipaikkana.

Kesto
1.9.2023 – 31.8.2025

Budjetti
YSAOn osuus budjetista 99 210€.


Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto

Hankepäällikkö
Ylä-Savon ammattiopisto
Tiina Tervaniemi
040 4874807
tiina.tervaniemi@ysao.fi

Pro Opetustilat

Kuvio, jonka päällä teksti YSAO kehittää sekä Maa- ja metsätalousministeriön logo sekä Nappa Hiilestä kiinni, maankäyttösektorin ilmastoratkaisut..

Hankkeen hallinnoija

Valtakunnallista hanketta koordinoi:
Hämeen Ammattikorkeakoulu HAMK

Osatoteuttajat

YSAO, Kpedu, Jedu, AhlmanEdu, Brahe, Hami, Harju, Jami, Kao, Keuda, Livia, Novida, Osao, Salpaus, Sasky, Sedu, TTS, Vuoksi, Yrkesakademin.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa opetusmaatilojen ja -metsien tämänhetkiset maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman mukaiset toiminnot. Määritellään kullekin opetusmaatilalle maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman osaamista vahvistavat kokeilutoiminnan painopisteet sekä listataan millaista TKIO-yhteistyötä opetusmaatilat ja -metsät mahdollistavat.

Kesto
1.8.2023-30.9.2024

Budjetti
YSAOn osuus budjetista 42000€


Rahoittaja
Valtioneuvosto

Hankepäällikkö
Ylä-Savon ammattiopisto
Tiina Tervaniemi
040 4874807
tiina.tervaniemi@ysao.fi

Ylä-Savon skenaariot 2035 loppuraportti ja skenaariovideot

Laatu kuvituskuva.

Voit tutustua koko Ylä-Savon skenaariot 2035 projektiin loppuraportin kautta. Projektissa muodostuneesta kolmesta skenaariosta tuotettiin videot, jotka ovat katsottavissa Ylä-Savon ammattiopiston Youtube kanavan soittolistalla nimeltä Ylä-Savon skenaariovideot (linkki Youtube kanavalle)

Ota yhteyttä

Heidi Huttunen
hankeasiantuntija, EMill ennakointimalli hanke
heidi.huttunen@ysao.fi

Ammatillisten opiskelijoiden kuljetushaasteet Pohjois-Savossa (OKU)

Hankkeen hallinnoija

Valtakunnallista hanketta koordinoi: YSAO

Tavoitteet

Hankkeen keskeinen tarve on ammatillisen koulutuksen saavutettavuuden varmistaminen hakemalla uusia ratkaisuja kulkuyhteyksien parantamiseksi.

Tavoitteena on selvittää opiskelijoiden kuljetustarpeita sekä pilotoida kuljetushaasteisiin ratkaisuja opetustarjonnan tuottaman kuljetustarvetiedon kautta kuljetusyhteyksien parantamiseksi sekä pilotoida reaaliaikaisen kuljetustarpeiden datatuottoa liikennöitsijöiden käyttöön.

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat. Hankkeesta hyötyvät myös yläsavolaiset kunnat ja kaupungit sekä yritykset työvoiman saatavuuden näkökulmasta.

Kesto

1.8.2023 – 31.12.2024

Budjetti

124 454

Rahoittaja

Pohjois-Savon liitto

Hankepäällikkö

Ylä-Savon ammattiopisto
Tiina Tervaniemi
040 4874807
tiina.tervaniemi@ysao.fi

Hankkeen tuotokset

Opiskelijakuljetuspalveluiden kehittämisselvitys ( Sitowise Oy)

Agri-Food Network

Hankkeen hallinnoija

Valtakunnallista hanketta koordinoi: Savonia – ammattikorkeakoulu Oy

Muut osatoteuttajat: Luonnonvarakeskus sekä ProAgria Itä-Suomi ry

Tavoitteet

Tavoitteena lisätä ruokaketjun eri toimijoiden keskinäistä yhtyeistyötä ja innovointia alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.Hankkeen avulla vahvistetaan Agri -Food klusterin roolia alueen ruokaketjun kehittäjänä.

Tavoitteena on myös sitouttaa verkoston jäsenet klusterin toimintaan sekä synnyttää asiakaslähtöisiä palveluja sekä klusterin jäsenille että ulkoisille kohderyhmille.Hankkeessa järjestetään tulevaisuustyöpajoja sekä ryhmäkeskustelutilaisuuksia koko ruokaketjulle.

Kohderyhmä

Alkutuottajat, jatkojalostajat, kaupat, ravintolat, julkiset keittiöt, kunnat, kaupungit sekä muut TKI-toimijat.

Kesto

01.06.2023-20.09.2025

Budjetti

893 745 €, josta YSAO:n osuus 115 072 €

Rahoittaja

Pohjois-Savon liitto

Hankepäällikkö

Ylä-Savon ammattiopisto
Tiina Tervaniemi
040 4874807
tiina.tervaniemi@ysao.fi

Agri-Food julkaisut sosiaalisessa mediassa:

Agri-Food Future 2024 -seminaari 16.1.2024, Instagram

Autonomisesti liikkuvan työkoneen kehittäminen/ investointi- hankepari (AI-MaSi)

Hankkeen hallinnoija

Hanketta koordinoi: Savonia-ammattikorkeakoulu

Tavoitteet

Raskaat työkoneet ovat tärkeitä vientituotteita Pohjois-Savolle ja koko Itä-Suomelle. Erityisesti perinteisillä maansiirron tai metsäteollisuuden aloilla koneet ovat toistaiseksi vielä lähes yksinomaan ihmisen ohjaamia. Autonomisten koneiden kehittäminen raskaiden työkoneiden alalle on haastavaa, koska työkoneet ovat usein pitkälle räätälöityjä ja pienen valmistuserän tuotteita.

Tässä hankkeessa on tavoitteena kouluttaa tekoäly ajamaan kaivinkonetta ja kehittää tekoälytyökalu ohjaamaan ja arvioimaan kuljettajaa kaivinkoneessa. Ylä-Savon ammattiopisto vastaa hankkeessa työpaketista, jossa YSAOn kaivinkoneeseen kehitetään tekoälytyökalu ohjaamaan ja arvioimaan kuljettajan toimia. Tekoälytyökalun avulla pyritään myös tuottamaan kunnossapitotietoa koneesta. Ylä-Savon ammattiopisto on myös mukana kaikissa muissa hankkeen työpaketeissa.

Hankeparin investointipuolella toteutettavan tekoälytyökalun avulla pyritään analysoimaan ja ohjaamaan reaaliaikaisesti kuljettajaa Infra-ala digittää hankkeessa hankitussa kaivinkoneessa, sekä tuottamaan arviointidataa ko. koneen käytöstä. Tekoälytyökalun avulla pyritään myös tutkimaan mahdollisuutta ennakoida kaivinkoneen huoltotoimintaa

Kohderyhmä

 • Hankkeen merkittävin välillinen kohderyhmä ja hyödynsaaja on Pohjois-Savon koneteknologia-alan yritysten tuotteiden loppukäyttäjät
 • Kehittäjät ja koulutusorganisaatiot
 • Muut ekosysteemikehittäjät

Kesto

Kehittämishanke: 1.4.2023-31.3.2026

Investointihanke: 1.4.2023-31.12.2024

Budjetti

140 415 € ( Kehittäminen)

37 555 € (invesotinti)

Rahoittaja

Pohjois-Savon liitto

Hankepäällikkö

Ylä-Savon ammattiopisto
Tiina Tervaniemi
040 4874807
tiina.tervaniemi@ysao.fi

AI-MaSin julkaisut sosiaalisessa mediassa:

23.9.2023 Tekoälytyökalu on asennettu kaivinkoneeseen ja data virtaa! Katso video Facebookissa.

Kiertotaloudella uutta kasvua Pohjois-Savoon (KiertoKasvu)

Hankkeen hallinnoija

Valtakunnallista hanketta koordinoi: Savonia-ammattikorkeakoulu


Kohderyhmä

Hankkeessa on Pohjois-Savon alueelta pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka pyrkivät tehostamaan toimintaansa kiertotalouden tarjoamin keinoin. Mukana olevat yritykset edustavat laajasti erilaisia teollisuudet aloja. Varsinaisten kohderyhmien lisäksi KiertoKasvu lisää tietoa kiertotaloudesta ja ympäristövastuullisuudesta maakunnan alueella.

Tavoitteet

Kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksien tietämyksen lisääminen yrityksille. Yritykset ymmärtävät omat materiaalivirtansa, toimintansa energiankulutuksen ja hiilijalanjälkensä muodostumisen.

Kesto

1.4.2023 – 31.12.2025

Budjetti
345 548 €

Rahoittaja
Pohjois-Savon liitto

Hankepäällikkö
Ylä-Savon ammattiopisto
Tiina Tervaniemi
040 4874807
tiina.tervaniemi@ysao.fi

Skenaariotyöskentelyä ja Ylä-Savon yhteisiä tulevaisuuskuvia kesäkuussa 2023

Laatu kuvituskuva.

Toteutimme kesäkuussa 2023 Ylä-Savon yhteisen skenaariotyön, jonka tarkoituksena on ennakoida Ylä-Savon toimintaympäristön kehitystä skenaarioiden avulla vuoteen 2035. Skenaariot ovat kuvauksia toimintaympäristön vaihtoehtoisista tulevaisuuksista. Niiden rakentamisen tarkoituksena on syventää ymmärrystä toimintaympäristön muutoksista, haastaa nykyistä ajattelua sekä synnyttää uutta keskustelua, mikä voi johtaa vielä parempaan huomiseen Ylä-Savossa. Projekti toteutettiin EMill ennakointimalli ja Kestech hankkeiden yhteistyönä ja skenaariotyöskentelyä fasilitoi skenaario- ja strategiatyöhön erikoistunut konsulttitoimisto Capful.

Aluksi toteutimme lyhyen kyselyn, jonka tulosten pohjalta kartoitettiin ja analysoitiin Ylä-Savon alueelle olennaisia muutostekijöitä. Tulevaisuustaulukon avulla hahmoteltiin kolmen erilaisen skenaarion luonnokset, joita tarkennettiin kahdessa työpajassa. Kumpaankin kolmen tunnin mittaiseen työpajaan osallistui noin parikymmentä henkilöä yläsavolaisista yrityksistä ja oppilaitoksista sekä kuntien ja kaupunkien edustajia.

Työpajoissa muodostuneet skenaariot nimettiin Skenaario 1: Kasvua vastuullisuus edellä, Skenaario 2: Sopeutumista kriisien keskellä sekä Skenaario 3: Kiertotaloudesta hyvinvoinnin veturi. Skenaarioiden avulla keskustelimme Ylä-Savoon reilun kymmenen vuoden kuluttua mahdollisesti kohdistuvista uhkista ja mahdollisuuksista. On hyvä muistaa, että yksikään näistä skenaarioista tuskin toteutuu sellaisenaan, vaan se on parhaimmillaankin yhdistelmä niissä esiintyviä ilmiöitä. Skenaariotyön tärkein anti on kuitenkin herätellä ajattelemaan tulevaisuutta pidemmälle ja panna toimeen niitä toimenpiteitä, jotka ohjaavat kohti sitä toivottua tulevaisuutta. Toimenpiteiden ja tekemisen aika on jo alkanut.

Lisätiedot skenaariotyöstä: Heidi Huttunen, EMill ennakointimalli -hanke, heidi.huttunen@ysao.fi tai Reijo Hynynen, Kestech osaamiskeskittymä, reijo.hynynen@savonia.fi ja Herkko Pulkkinen, herkko.pulkkinen@uef.fi, Kestech osaamiskeskittymä

Ota yhteyttä

Heidi Huttunen
hankeasiantuntija, EMill ennakointimalli hanke
heidi.huttunen@ysao.fi

Ylä-Savon yhteiset skenaariot v. 2035 tiivistelmä

Henkilön kädet ohjaa digitaalisella laitteella eYSAO palveluita.

Ylä-Savon yhteiset skenaariot v. 2035 tiivistelmä

 1. Skenaariotyön taustaa

Tummat pilvet leijuvat Ylä-Savon taivaalla. Väestörakenne on huolestuttava ja ikärakenne on huolestuttavan korkea. Viime vuonna väkiluku väheni vieläkin enemmän kuin edeltävänä vuonna. Vaikka alueella on maailmaluokan yrityksiä, uusia merkittäviä investointeja ei alueelle ole näköpiirissä.

Jollei nämä asiat riitä synkistämään tulevaisuuskuvia niin viimeisten vuosien lukuisat kriisit koronapandemiasta Venäjän hyökkäyssotaan ja niiden heijastevaikutukset ovat muuttaneet toimintaympäristöä radikaalisti. Eilisen toimintatavoista ei ole enää huomisen luomiseen.  Samalla meillä on voimakkaasti yhteiskuntia muokkaavia muutoksia menossa vihreän siirtymän ja esim. digitalisaation myötä, mistä voidaan ammentaa uusia mahdollisuuksia.  Ylä-Savossa tarvitaan nyt radikaalimpaa uudistamista positiivisemman kehityksen luomiseksi. Skenaariotyöskentelyn avulla olemme innoittaneet ajattelua siitä mikä Ylä-Savo voisi olla vuonna 2035.

2. Projektin lähtökohdat ja tavoitteet

Projekti perustuu Savonia-ammattikorkeakoulun sekä KesTech- ja eMill-hankkeiden yhteistyöhankkeeseen skenaariotyön toteutuksesta ja skenaariotyöpajojen fasilitoinnista. Tämä Ylä-Savon skenaariotyö projekti toteutettiin touko-kesäkuussa 2023. Skenaariotyö piti sisällään skenaariokyselyn, neljä suunnittelupalaveria ja kaksi työpajaa. Skenaariotyöhön osallistui Ylä-Savon yrityksien edustajia teollisuudesta, rakennusaloilta ja palvelualoilta. Projektissa kuvattiin Ylä-Savon kolme tulevaisuuskuvaa, joissa huomioitiin Ylä-Savon tulevaisuudelle tärkeitä teemoja ja luotiin yhteinen näkemys toimenpiteistä, joita alueella voidaan toteuttaa.

Tärkeänä lähtökohtana työlle oli tarkastella näiden muutosten vaikutuksia yrityskenttään ja sitä kautta arvioida millaisia toimenpiteitä tulevaisuudessa Ylä-Savon yritykset kaipaavat. Kaikki luodut skenaariot ovat mahdollisia. Niihin on syytä varautua samalla kuin omilla toimenpiteillä mahdollistetaan alueen kannalta myönteistä kehitystä.

3. Skenaarioiden yhteenveto ja vaikutukset Ylä-Savoon

Skenaariot perustuvat skenaariokyselyn ja muun tausta-aineiston kautta tunnistettuihin toimintaympäristön epävarmuustekijöihin, jotka ovat: 1) Globaalin talouden perusta ja arvoketjut, 2) Vihreä siirtymä ja energiamurros, 3) Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus, 4) Suomen elinkeinorakenne, 5) Suomen elinkeinoelämä ja työn laatu, 6) Työn tekeminen ja paikkasidonnaisuus ja 7) Matkailu ja turismi. Näistä muodostettiin kolme erilaista ja vaihtoehtoista kuvausta (skenaariota) Ylä-Savon mahdollisesta toimintaympäristöstä vuonna 2035.

SKENAARIO 1: Kasvua vastuullisuus edellä

 • Avoin globaali talous ja vakaa turvallisuustilanne
 • Vihreä siirtymä etenee vauhdilla
 • Merkittäviä harppauksia digitalisaatiossa ja tekoälyn kehityksessä

Kuvittele Suomi, jossa vakaa maailmantilanne mahdollistaa aluepolitiikan, jonka tavoitteena on pitää koko Suomi elinvoimaisena ja asuttuna. Geopoliittisten jännitteiden lieventyessä maailmantalous piristyy luoden suotuisan ympäristön kestävälle kehitykselle. Suomi on ottanut merkittäviä harppauksia digitalisaatiossa ja tekoälyn kehityksessä. EU:n kunnianhimoinen kestävyysagenda vauhdittaa Suomen vihreää siirtymää. Sähkön hinta on alhainen. Fossiilisen energian käyttöä verotetaan rankasti, mikä edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Tasapainotettu valtion talous mahdollistaa julkisen sektorin palveluiden säilyttämisen sekä investoinnit mm. koulutukseen sekä maahanmuuttajien kotouttamiseen.

Kuvittele Ylä-Savon alue, jossa positiiviset talousnäkymät ja kasvanut maahanmuutto tukevat yritysten toimintaa ja työvoiman saantia. Alueen teollisuusyrityksien menestystä on tukenut Venäjä-suhteiden ja viennin osittainen palautuminen. Ulkomaalaisten investointien saaminen Itä-Suomeen on kuitenkin osoittautunut haastavaksi, sillä Venäjän rajan läheisyys mielletään edelleen riskinä. Lisäksi robotiikan ja tekoälyn kehitys helpottavat työvoimapulasta aiheutuvia haasteita. Ylä-Savon saavutettavuus kohenee, kun kotimaan lentoliikenneyhteys rakentuu. Alueella syntyy myös uutta liiketoimintaa ikääntyneen väestön ympärille.

Keskeiset toimenpiteet ja vaikutukset Ylä-Savon alueella

 • Kuntien välistä yhteistyötä vahvistettava, jotta varmistetaan alueen saavutettavuus ja vetovoima.
 • Maahanmuuttajien kotouttamiseen panostettava, jolla voidaan myös tukea alueen työvoimapulaa.
 • Koulutusohjelmien sisältöjä kehitettävä vastaamaan työelämän uusia tarpeita.
 • Uutta liiketoimintaa syntyy mm. uusiutuvan energian, ikääntyneen väestön sekä Ukrainan jälleenrakentamisen ympärille (esim. uudisrakentaminen, jätteenkierrätyksen palvelut).

SKENAARIO 2: Sopeutumista kriisien keskellä

 • Kilpailevien blokkien talous ja kiristynyt turvallisuustilanne
 • Huoltovarmuus korostuu, protektionismi lisääntyy
 • Alueellinen eriarvoistuminen ja hyvinvointiyhteiskunnan haasteet

Kuvittele Suomi, joka kamppailee alhaisen talouskasvun maailmassa johon on muodostunut kilpailevien blokkien talous. Kiina-USA suhteen kärjistyessä lännen ja idän vastakkainasettelu voimistuu. Kauppasuhteet Venäjään ovat jäissä. Suomen talous ei kasva merkittävästi. Tuotantolaitoksia lopetetaan ja metsäteollisuuden, varsinkin paperin, tuotanto laskee yhä. Uutta teollista toimintaa etsitään, mutta ulkomaalainen investointihalukkuus suomalaiseen teollisuuteen on pientä. Uutta liiketoimintaa syntyy mm. puolustussektorille. Valtion mahdollisuudet harjoittaa kehittävää aluepolitiikkaa ovat rajalliset, mikä johtaa alueelliseen eriarvoistumiseen. Muuttoliikkeiden määrä kasvaa voimakkaasti kun väestö ja talous keskittyvät etelän kasvukolmioon.

Kuvittele Ylä-Savon alue, jossa talouden heikot näkymät ja muuttoliikkeen kasvu tuovat haasteita Ylä-Savon alueen yrityksille ja kunnille. Työvoimapula ja heikkenevä kysyntä pakottaa tuotantoa pois Ylä-Savon alueelta. Yritystoiminta kaventuu alueella ja palvelut keskittyvät suuriin keskuksiin. Alueet pyrkivät houkuttelemaan uutta kasvavaa liiketoimintaa alueelleen erilaisin tuin ja toimenpitein. Kunnat pyrkivät vahvistamaan omaa vetovoimaansa erikoistumalla sekä verkostoitumalla keskeisten toimijoiden ja yritysten kanssa vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin. Alueella säilyy työvoimaintensiivisten alojen työntekijät mm. maatalouden merkitys kasvaa myös huoltovarmuuden näkökulmasta.

Keskeiset toimenpiteet Ylä-Savon alueella

 • Haastavassa toimintaympäristössä yhteistyö ja luottamus kuntien välillä on keskeistä.
 • Alueen vetovoimaa lisättävä innovatiivisella tavalla ja EU:n tarjoamat tuet hyödynnettävä.
  • Koulutusorganisaatiot keskeisessä asemassa verkostojen muodostamisessa ja yhteistyön vauhdittamisessa.
 • Liiketoimintamahdollisuuksia haettava esim. Nato-yhteistyön kautta puolustusteknologiaan ja robotiikkaan. Huoltovarmuuden korostuessa myös maaseudun merkitys korostuu.

SKENAARIO 3: Kiertotaloudesta hyvinvoinnin veturi

 • Kiertotalous kukoistaa ja vihreän energian tuotannosta kasvanut merkittävä teollisuuden ala
 • Paikallisuus, omavaraisuus ja yhteisomistajuus korostuu
 • Suomi on vetovoimainen matkailukohde

Kuvittele Suomi, joka on ottanut vahvan aseman vihreän siirtymän edistämisessä panostamalla kiertotalouteen, uusiutuvaan energiaan ja yhteiskunnan sähköistymiseen. Vihreän energian tuotannosta on kasvanut merkittävä teollisuuden ala, joka luo uusia työpaikkoja ja taloudellista vaurautta. Hiilinielujen kasvattaminen on asetettu keskiöön ja metsien hakkuita rajoitetaan. Sään ääri-ilmiöt voimistuvat ja Suomesta tulee vetovoimaisempi matkailukohde etelän matkakohteiden kärsiessä kuumuudessa. Yhteistyö eri toimijoiden välillä vahvistuu, kun yritykset, tutkimuslaitokset ja julkiset tahot työskentelevät yhdessä kestävän tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kuvittele Ylä-Savon alue, joka on saavuttanut merkittävää edistystä kiertotalouden saralla mm. biokaasulaitosten valmistumisen ja urbaanin kaivosteollisuuden myötä. Ympäristötietoisuus ja kestävä elämäntapa kuuluvat vahvasti alueen identiteettiin ja tämä mielikuva houkuttelee niin asukkaita kuin yrityksiäkin alueelle. Myös matkailulle on luotu kestävän kehityksen mukaiset palvelut ja verkostot. Alueen veto- ja pitovoimaa tukevat myös tehdyt investoinnit raideliikenteeseen.

4. Keskeiset toimenpiteet Ylä-Savon alueella

 • Tarvitaan tutkimus- ja kehityshankkeita kiertotalouden ympärille ja aktiivista yhteistyötä eri toimijoiden kesken.
 • Tuetaan liikkumista  ja logistiikkaa sekä matkailun vahvistumista alueella.
 • Englanninkielisen opetuksen tarjoamisella helpotetaan ilmastopakolaisten kouluttamista.
 • Vihreä siirtymä tuo uutta liiketoimintaa alueelle mm. kiertotalouden myötä. Myös metsiin liittyvä asiantuntijuus ja metsähoitaminen uutena vientituotteena. Rakennusteollisuus siirtyy fossiilivapaaseen rakentamiseen.

Kohti kukoistavampaa tulevaisuutta

Projektin työpajat tarjosivat erinomaisen foorumin keskustella Ylä-Savon alueen tulevaisuuden kehityskuluista ja mahdollisista toimenpiteistä, joiden avulla voidaan edistää positiivista kehitystä alueella ja varautua tuleviin haasteisiin. Skenaariot edesauttavat strategista vuoropuhelua alueen eri toimijoiden, kuten kuntien, yritysten ja koulutusorganisaatioiden kesken.   Mutta, lanka palaa. Alueen kehitystä pitää viipymättä saada positiivisemmille raiteille. Antakaa skenaarioitten siivittää ajatuksia uuden luomisesta ja uhkien minimoimisesta. Ehdotuksia jatkoon:

 1. Järjestetään työpajasarja, jossa tämä skenaariotyö käytetään inputtina ihanneskenaarion luomiseksi. Ihanneskenaario, joka on realistinen, ja joka innoittaa alueen toimijat ponnisteluihin yhteisen tavoitekuvan saavuttamiseksi
 2. Liiketoimintamallien innovaatioseminaari missä luodaan kestäviä ratkaisuja skenaarioittain
 3. Kuntien yhteistyöseminaari missä kehitetään skenaariokohtaisia yhteistyökuvioita
 4. Varautumisfoorumi, jossa kehitetään skenaarioitten uhkakuvia ja luodaan niiden haittavaikutuksia varten toimenpide-ehdotuksia
 5. Ylä-Savon ennakointifoorumi missä seurataan skenaarioitten kehittymistä ja luodaan uusia virikkeitä alueen toimijoiden uudistumishankkeille

Ota yhteyttä

Heidi Huttunen
hankeasiantuntija, EMill ennakointimalli hanke
heidi.huttunen@ysao.fi

AgriHubi

Kuvio, jonka päällä teksti YSAO kehittää sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeen hallinnoija

Valtakunnallista hanketta koordinoi: YSAO

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on aktiivinen osallistuminen AgriHubi -verkostossa ammatillisen koulutuksen viestin tuojana. Lisäksi tavoitteena on tiivis yhteistyö ammattikorkeakoulun AgriHubi –verkoston kanssa, innovaatioiden ja ennakointitiedon kokoaminen ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa, tiedon välittäminen AgriHubi verkostojen välillä sekä pysyvän AgriHubi-arvoverkoston kokoaminen ammatillisen koulutuksen järjestäjille.

Kesto

1.1.2023 – 31.12.2025

Budjetti

150 000 €

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankepäällikkö


Ylä-Savon ammattiopisto
Tiina Tervaniemi
040 4874807
tiina.tervaniemi@ysao.fi

Seuraa somessa:

Hyvinvoivaa kasvua luva-alalla

Kuvio, jonka päällä teksti YSAO kehittää sekä Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Hankkeen hallinnoija

Koulutuskuntayhtymä Brahe

Osatoteuttajat

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä , Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Harjun oppimiskeskus, Hevosopisto Oy / Ypäjän Hevosopisto

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lisätä hyvinvointia ja tasa-arvoa luonnonvara-alan oppilaitoksissa. Opiskelijoiden hyvinvointiin keskittyminen on tärkeää, sillä sen avulla voidaan torjua arjenhallintaan, mielenterveyteen sekä sosiaalisiin taitoihin liittyviä haasteita, joita korona-aika on osaltaan lisännyt.

Hankkeessa näitä tavoitteita toteutetaan muun muassa;

 • Kehittämällä muualla opiskelevien ohjausta (koso ja opso).
 • Opiskelijoiden arjenhallintataitojen ja sosiaalisten valmiuksien parantaminen: arjentaitojen ja sosiaalisten tilanteiden tukeminen sekä huomioidaan monikulttuurisuus arjessa.
 • Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet ja osallisuuden parantaminen: opiskelijoiden opintoihin kiinnittymisen uudet kokeilut (mm. luomalla kohtaavan toiminnan malli).
 • Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen: luonnonvara-alan kampusten yhteisöllisyyden lisääminen sekä asuntolatoiminnan kehittäminen.
 • Lisäämällä yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Toimilla pyritään lisäämään kattavasti koko oppilaitosyhteisön hyvinvointia sekä lisäämään näin osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta.

Kesto

1.1.2023 – 30.4.2025

Hankepäällikkö

Ylä-Savon ammattiopisto
Tiina Tervaniemi
040 4874807
tiina.tervaniemi@ysao.fi

Voimaa luonnonvara-alan osaamiseen Pohjois-Savossa

Kuvio, jonka päällä teksti YSAO kehittää sekä Pohjois-Savon liitto tukee maakunnan menestystä.

Hankkeen hallinnoija

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on erityisesti tuottaa tulevaisuuden osaamistarpeita tukevia, digitaalisuuteen ja uuteen teknologiaan painottuvia osaamisen kokonaisuuksia. Hankkeessa tehdään yhteistyötä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa sekä alan työelämän kanssa. Hankkeessa haetaan myös uusia tapoja toteuttaa ammatillista koulutusta työelämässä.
Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on, että tulevaisuuden maatalousyrittäjän työkuva on houkutteleva myös uusille sukupolville. Tulevaisuuden luonnonvara-alan osaaja on vahvasti teknologiaa hyödyntävä moniosaaja, joka jalostaa liiketoimintaa erikoistumalla sekä verkostoitumalla. Suomalaisen maatalouden tulevaisuuden vahvuus on osaamisessa.

Kesto
1.9.2022 – 31.7.2024

Budjetti
124 767 €


Rahoittaja
Pohjois-Savon liitto

Hankepäällikkö
Ylä-Savon ammattiopisto
Tiina Tervaniemi
040 4874807
tiina.tervaniemi@ysao.fi