Suunnitellusti töihin – Työpistemäärittelyt ja uraohjaus ammatillisen polun rakentamiseksi työelämään

Hankkeen hallinnoija

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on:
– Työssäoppimisen prosessin kehittyminen ja selkeyttäminen työelämälle
– Opiskelijoiden työelämätaitojen kehittyminen
– Ura- ja työelämävalmiuksien toimintamallin kehittäminen
– Ysaon opintopolku -malli, jossa opiskelija harjoituttaa ammatillista osaamistaan useassa oppimisympäristössä

Hankeaikana laaditaan yritys- ja työtehtäväkohtaisia työpistekuvauksia selkeyttämään työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Työpistekuvauksia verrataan tutkinnon perusteisiin ja ammattitaitovaatimuksiin. Työpistekuvausten kautta opiskelijoiden opintopolkusuunnittelu monipuolistuu ja selkeytyy. Opiskelijoita ohjataan ja valmennetaan oman osaamisen tunnistamiseen, ja kehitetään heidän työnhaku- ja työelämävalmiuksiaan vastaamaan työelämän lähtökohtia.

Hankeidean on alun perin esittänyt Ylä-Savon Teollisuus ry:n hallitus, kun on pohdittu uudenlaisia ratkaisuja työvoimapulaan, opintopolkujen kehittämiseen sekä laadukkaamman työssäoppimisen järjestämiseen oppilaitoksen ja yritysten yhteistyönä. Pääkohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksen opiskelijat sekä työssäoppimispaikkojen työpaikkaohjaajat ja rekrytoinneista vastaavat. Toimenpiteiden kohderyhmää ovat myös Ylä-Savon ammattiopiston opetushenkilöstö sekä opinto-ohjaajat. Hanketoimenpiteillä tavoitellaan 52 eri yritystä, 100 työpistekuvausta sekä 125 eri henkilöä.

Hankkeen aikana toimintamalleja pilotoidaan Ylä-Savon teknologia-alan yrityksissä sekä ravitsemisalalla.

Kesto 1.5.2024-30.4.2026
Budjetti 182 093€
Rahoittaja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hankehenkilöstö
Minna Jääskeläinen
uraohjauksen asiantuntija, projektipäällikkö
minna.jaaskelainen@ysao.fi, 050 300 7102

Tea Korolainen
opinnollistamisen asiantuntija
tea.korolainen@ysao.fi, 0400 793 029

Hankepäällikkö

Ylä-Savon ammattiopisto
Tiina Tervaniemi
040 4874807
tiina.tervaniemi@ysao.fi


Vertaistekno- Vertaiskokemuksilla ja pienryhmillä uutta teknologiaa maatiloille

Hankkeen hallinnoija

Hankkeen päätoteuttaja on TTS Työtehoseura.

Osatoteuttajat

Osatoteuttajina mukana Savonia-ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK, Ylä-Savon ammattiopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Centria ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Lapin ammattikorkeakoulu.

Tavoitteet

Valtakunnallisessa maatilojen kehittämisen yhteistyöhankkeessa kerätään, tuotetaan ja levitetään käytännönläheistä tietoa uuden teknologian käyttöönottoon ja käyttöön liittyvistä tilatason kokemuksista. Lisäksi hankkeen aikana kerätään hyviä käytäntöjä, mahdollisia haasteita ja ratkaisuja. Hanke mahdollistaa yrittäjille vertaiskokemuksista oppimisen lisäksi omakohtaisten kokemusten kerryttämisen uuden teknologian parissa.

Hankkeen toiminta ja tiedon keruu muodostuu pienryhmätapaamisista, valtakunnallisesta kyselystä sekä pienryhmähaastatteluista. Ympäri Suomen kokoontuvat pienryhmät valitsevat heitä kiinnostavat uudet peltoviljely- ja kotieläinteknologiat, jonka jälkeen he testaavat laitteita sekä dokumentoivat testauksessa kerätyn tiedon. Lisäksi hankkeen aikana toteutetaan laajamittainen yrittäjäkysely, jossa kartoitetaan Manner-Suomen alueen viljelijöiden uusien teknologioiden käyttöönottoa ja kiinnostusta.

Kesto
1/2024-12/2025

Budjetti
YSAOn osuus budjetista 25 000 €.


Rahoittaja
EU:n maatalous- ja maaseuturahoitus, Hämeen ELY-keskus

Hankepäällikkö
Ylä-Savon ammattiopisto
Tiina Tervaniemi
040 4874807
tiina.tervaniemi@ysao.fi

Tulevaisuuden maatila kehittäminen/ investointi- hankepari

Hankkeen hallinnoija

Hankekokonaisuutta toteutetaan YSAO:n, Savonia-amk:n ja Maitoyrittäjät ry:n ryhmähankkeena, jossa kehittämishanketta toteuttavat em. kolme toimijaa, jonka investointihankeosa on tarkoitettu toteutuvaksi vain YSAO:n Peltosalmen yksikköön.

Hanketta koordinoi: YSAO

Tavoitteet

Tulevaisuuden maatila – hanke muodostaa hankeparin kehittämis- ja investointihankkeista .

Hankkeen tavoitteena on maatalouden toimintaedellytysten varmistaminen ja tehokkuuden kehittäminen. Hankkeen tavoitteena on tarkastella maatalouden kannattavuutta ja kestävyyttä uusien datajohtamisen työkalujen ja toimintamallien kautta. Lisäksi tavoitteena on kerätä ja välittää tietoa maatalouden rakennemuutoksen eri ulottuvuuksista ja tuoda reilun datatalouden osaamista sekä uusia liiketoimintamalleja yrittäjille. Hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää Ylä-Savon ammattiopiston Peltoniemen oppimisympäristöä alan living lab- ympäristöksi ja esimerkiksi mallintaa sen dataa.

Ryhmähankkeeseen liittyvässä tki-investointihankkeessa kehittämistä tuetaan hankekokonaisuuteen liittyvien kone- ja laitehankintojen muodossa. Koneet ja laitteet soveltuvat mm. dataan keräämiseen, ne tukevat maatilan hiilineutraaliutta ja kiertotaloutta.

Kesto

Kehittämishanke: 1.10.2023 – 31.12.2025

Investointihanke: 1.10.2023- 31.5.2025

Budjetti

460 696 € ( Kehittäminen)

619 150€ (Investointi)

Rahoittaja

Pohjois-Savon liitto

Hankepäällikkö

Ylä-Savon ammattiopisto
Tiina Tervaniemi
040 4874807
tiina.tervaniemi@ysao.fi

SavoFarm 4.0

Kuvio, jonka päällä teksti YSAO kehittää sekä logot Vipuvoimaa EU:ltä ja Euroopan Unioni ja Pohjois-Savon liitto tukee maakunnan menestystä.

Hankkeen hallinnoija

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Osatoteuttajat

Savonia ammattikorkeakoulu Oy ja Luonnonvarakeskus

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lisätä luonnonvara- ja elintarvikealan toimijoiden valmiuksia hyödyntää
digitaalisuutta, automatisaatiota sekä uusinta teknologiaa. Kehittämistyötä tehdään yritystoiminnan kannattavuuden kohentamiseksi sekä kestävän ja vähähiilisen toimintatavan saavuttamiseksi.

Hankkeessa kehitetään maatalouden tuotantoprosessien digitaalisen seurannan, prosessinhallinnan
sekä täsmäviljelyn ja kestävän maatalouden osaamiskeskittymää. Osaamiskeskittymästä tullaan
muodostamaan yritysten, ammattiopiston, ammattikorkeakoulun ja tutkimusorganisaatioiden yhteinen
TKIO-alusta. Yhteistoiminnan tavoitteena on tulevaisuuden verkostoitunut osaamiskeskittymä
SavoFarm.

Kesto
1.2.2020 – 31.10.2022

Budjetti
Kokonaisbudjetti 465 858 €, josta YSAO:n osuus on 219 784 €


Rahoittaja
Pohjois-Savon liitto

Hankepäällikkö
Ylä-Savon ammattiopisto
Leena Toivanen
0400 792 830
leena.toivanen@ysao.fi

Tuotokset

https://www.thinglink.com/card/1580534355569147906

Videot

Katso oheiselta videolta Moocall-poikimianturin käyttöönotto.

Maatila 2030

Kuvio, jonka päällä teksti YSAO kehittää sekä logot Vipuvoimaa EU:ltä ja Euroopan Unioni ja Etelä-Savon ELY-keskus logot.

Hankkeen hallinnoija

Savonia ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä ja Luonnonvarakeskus

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa pohjoissavolaisen maataloustuotannon kilpailukykyä. Hankkeessa kehitettävillä oppimismenetelmillä valmistetaan luonnonvara-alan toimijoita tulevaisuuden haasteisiin ja kannustetaan osaamisen päivittämiseen oman työn ohessa.

Hankkeessa luotavan yhteistyömallin avulla pystytään jatkossa nopeasti ja ketterästi reagoimaan alan kehittämis-tarpeisiin, sekä räätälöimään täsmäkoulutuksia kohderyhmälle.

Kesto
1.11.2019 – 31.10.2022

Budjetti
1 411 732 euroa, YSAOn osuus 362 616 euroa


Rahoittaja
Etelä-Savon ELY -keskus

Hankepäällikkö
Ylä-Savon ammattiopisto
Leena Toivanen
0400 792 830
leena.toivanen@ysao.fi