Elinkeinoelämän, aluekehityksen ja yhteistyön hyväksi

Ylä-Savon kunnat sekä Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä tukevat Ylä-Savon seudun elinkeinoelämän vahvistamista ja kasvua sekä yritystoiminnan aktivointia kärkitoimialoilla. Tavoitteena on myös aluekehitys ja seudullisen yhteistyön vahvistaminen.

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä koordinoi Ylä-Savon seutusopimusta sekä hallinnoi seuturahan myöntämistä. Ylä-Savon seuturaha on kuntarahaa, jota voidaan myöntää Ylä-Savon alueella toteuttavien hankkeiden osarahoituksena.

Seutusopimuksen johtokunta käsittelee kokouksissaan saapuneet seuturahahakemukset 2-4 kertaa vuodessa. Lisäksi johtokunta voi kutsua rahoitusta saaneita hanketoimijoita kertomaan hankkeen toiminnasta ja tuloksista kokouksissaan. Johtokunnan jäsenet ovat kuntien edustajia sekä yritysedustajia.

Seuturahan haku

Seuturaha haetaan sähköisellä lomakkeella. Hakemukseen liitetään päärahoittajalle jätetty rahoitushakemus sekä mahdollinen projektisuunnitelma.

Ohjeet, hakulomakkeet sekä seurantatiedot löytyvät portaalista, alla olevasta linkistä.

Huom! portaalin hakulomakkeissa on vielä teknisiä ongelmia, joten käytä alla lomakkeita seuturahahakemukseen ja seuturahamaksatukseen:

Kokouspäivät 2024

11.10.2024

22.11.2024

Hakemukset jätetään käsittelyyn alla olevan aikataulun mukaisesti.

Seuturahahakemuksen jättäminen
(klo 16.15 mennessä)

1.10.2024

12.11.2024

Myönnetyn seuturahan haku

Myönnetty seuturaha haetaan maksatushakemuksella, ei laskutuksen kautta. Maksatushakemuksessa raportoidaan toiminnasta ja määrällisistä tuloksista, erityisesti Ylä-Savon alueella.

Myönnetyn ja maksetun seuturahan reaaliaikaista tilannetta kärkitoimialoittain sekä osallistujamääriä kunnittain voi tarkistaa portaalin raportointi-osiosta.

Ylä-Savon yhteiset kehittämisen kärjet

Teollisuus

Ylä-Savo on globaalisti verkottunut metalli- ja teknologia- sekä puunjalostusteollisuuden keskittymä Pohjois-Savossa. Hyvin menestyvät kärkiyritykset luovat ympärilleen kasvua ja synnyttävät alalle uusia innovaatioita. Teollisuudessa käytetään viimeisintä tekniikkaa ja menetelmiä. Teollisuudessa halutaan ottaa kehitysloikka koulutuksen sekä tutkimuksen ja kehittämisen alalla. Akateemisten ja ammatillisten oppilaitosten sekä tutkimusyhteisöjen läsnäoloa Ylä-Savossa halutaan lisätä ja vahvistaa. Opiskelijat halutaan tuoda yrityksiin juurtumaan paikalliseen yrityskulttuuriin ja asuinympäristöön. Teollisuuden toimintaedellytysten varmistaminen on seutukunnan tärkein strateginen painopiste. Yritysmyönteisyys ja yrittäjäasenne pidetään vahvasti esillä perusopetuksesta lähtien.

Vahva maa- ja metsätalous

Seutukunnan juuret ovat pelloilla ja metsissä. Ylä-Savolle tunnusomainen ahkera työnteonkulttuuri kumpuaa savotoilta ja heinäpelloilta. Maa- ja metsätalous on kehittynyt valtavasti vuosien varrella ja kehittyy edelleen. Maataloudessa panostetaan ekologisiin ja tehokkaisiin tuotantomenetelmiin ja maatalousrobotiikan hyödyntämiseen sekä kehittämiseen. Yrittäjäosaamisen kehittäminen on tärkeää maa- ja metsätalouden tuottavuuden lisäämisessä. Bioenergiaratkaisut ovat ympäristöystävällisiä ja lisäävät maa- ja metsätalouden liiketoimintamahdollisuuksia.

Osaamisen kehittäminen

Osaavan työvoiman saatavuus turvataan yritysten, kuntien ja kolmannen sektorin tiiviillä markkinointiyhteistyöllä. Koulutuksessa pyritään huomioimaan yritysten tarpeet ja rakennetaan polkuja, jotka mahdollistavat teorian soveltamisen luontevasti aidossa työympäristössä. Opiskelun tavoitteena on nopea työllistyminen ja ammattitaidon kehittymisen mahdollistavat työelämävalmiudet. Kehittämisen painopisteenä on oppilaitosten, yritysten ja kuntien välinen yhteistyö, jolla varmistetaan työvoiman ja työnantajien kohtaaminen sekä yritysten kilpailukyky.
Alueen oppilaitokset verkostoituvat vahvasti ulkomaille ja mahdollistavat tätä kautta yritysten ja ulkomaisten työntekijöiden kohtaaminen.

Yrittäjyyden kynnystä pyritään alentamaan seutukunnallisilla yrittäjyyshankkeilla ja kuntien omilla sekä seutukunnallisilla yrittäjäpalveluilla. Pop up -tyyppiselle yrittämiselle luodaan puitteita kuntien yhteistoimintana.

Palvelut ja logistiikka

Ylä-Savossa asuminen on helppoa, edullista ja viihtyisää. Alueen positiivista mielikuvaa vahvistetaan yhdessä alueen lukuisten tapahtumien kautta. Iisalmi seutukunnan keskuskaupunkina kiinnittää Ylä-Savon Suomen karttaan ja tarjoaa kulttuuripalveluita, joita pienemmissä kunnissa ei voida järjestää. Ylä-Savo on palvelukokonaisuus, johon jokainen seutukunnan kunta tuo oman panoksensa. Palvelut pidetään tasokkaina ja hinnaltaan kilpailukykyisinä siten, että niillä voidaan tukea osaavan työvoiman hankintaa alueen työpaikkoihin.

Seutukunnan teollisuuden kilpailukyky on riippuvainen rautatie- ja tieyhteyksistä. Viitostien kehittäminen ja rautatieyhteyksien sekä Kuopion lentokentän toiminnan turvaaminen ovat Ylä-Savon logistisia painopisteitä. Seutukunnan ja maakunnan sisäiseen liikenteeseen etsitään älykkäitä ratkaisuja, jotka mahdollistavat pendelöinnin pitemmilläkin etäisyyksillä.

GreenFinland

GreenFinland on Ylä-Savon seutukunnan kansainväliseen markkinointiin soveltuva kattotermi, jolla viitataan alueen luontoarvoihin sekä kestävällä tavalla luontoa hyödyntävään teollisuuteen sekä maatalouteen.

Mukana Ylä-Savon seuturahassa

Seuturahan yhteyshenkilö

Leena Toivanen
Kehitysjohtaja
0400 792 830
leena.toivanen@ysao.fi


UKK Usein kysytyt kysymukset

 • Kuka voi hakea Ylä-Savon seuturahaa?

Ylä-Savon seuturahaa voi hakea kaikki ne organisaatiot, yhteisöt ja järjestöt, jotka toteuttavat yleishyödyllisiä hankkeita. Yrityskehittämiseen rahoitusta tai yksilöavustuksia ei myönnetä.

 • Millaisiin hankkeisiin rahoitusta myönnetään?

Ylä-Savon seuturahaa myönnetään hankkeisiin, jotka kehittävät yläsavolaisten yritysten toimintaedellytyksiä. Toimintaa on tapahduttava osallistuvien kuntien alueella, ja tulosten on oltava hyödynnettävissä seudulla hankerahoituksen päättymisen jälkeen. Hankkeen on kohdistuttava voimassa oleviin Ylä-Savon kehittämisen kärkiin Tarkemmat arviointikriteerit yhteenveto

 • Miten seuturahaa haetaan?

Ylä-Savon seuturahaa haetaan hakemuksella (https://survey.tcdcon.com/answer/?id=B1E3BFE557954AA9A80F5A5EA1212AE2 ). Hakemuksen liitteenä tulee olla päärahoittajalle jätetty rahoitushakemus sekä mahdollinen projektisuunnitelma.

 • Millaisia summia seuturahaa voi hakea?

Ylä-Savon seuturahaa haetaan tietty prosenttiosuus hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Koska hankkeen budjetti voi muuttua päärahoittajan käsittelyn ja tehtävien korjausten ja tarkennusten aikana, seuturahan osuus päätetään prosenttiosuutena. Haettu summa on yläraja, ja jos seuturahaa tarvitaan suurempi summa kuin euromääräinen summa, on tehtävä uusi hakemus.

 • Voiko Ylä-Savon seuturaha kattaa hankkeen koko omarahoituksen?

Pääsääntöisesti Ylä-Savon seuturaha voi kattaa vain osan hankkeen rahoituksesta (muu kuntaraha), hakijalta edellytetään omarahoitusosuutta sitoutumisen osoittamiseksi.

 • Miten seuturahahakemus käsitellään?

Saapuneet seuturahahakemukset arvioidaan ja esitellään Ylä-Savon seutusopimuksen johtokunnan kokouksessa. Johtokunta päättää rahoituksen myöntämisestä.

 • Mistä saa tiedon seuturahapäätöksestä?

Johtokunnan kokouksen pöytäkirjanote lähetetään hakemuksen yhteyshenkilölle heti, kun pöytäkirja on tarkastettu. Lisäksi kokouksen pöytäkirja julkaistaan osoitteessa:

 • Miten päätöksestä voi valittaa?

Päätökseen voi hakea oikaisua 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusohjeet ovat pöytäkirjanotteen liitteenä (ohje 2).

Jos seuturahahakemuksessa on ollut sellaisia virheitä tai puutteita, jotka ovat vaikuttaneet hakemuksen arviointiin ja päätöksentekoon, hakija voi tehdä uuden hakemuksen korjatuilla tiedoilla seuraavaan seutusopimuksen johtokunnan kokoukseen.

 • Miten hankkeeseen tulevista muutoksista pitää ilmoittaa?

Hankkeen muutoksista, kuten päärahoittajan tekemästä päätöksestä, hyväksytystä budjetista tai hankkeen kestosta, on ilmoitettava sähköpostitse Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän kirjaamoon (kirjaamo@ysao.fi)

 • Onko Ylä-Savon seuturahaa haettava vuosittain?

Ylä-Savon seuturaha myönnetään koko hankkeen keston ajalle. Myönnetty rahoitus koskee siten koko hankeaikaa, eikä vuosittaista hakemusta tarvita.

 • Miten seuturahaa haetaan maksuun?

Ylä-Savon seuturaha haetaan maksuun maksatushakemuksella: https://survey.tcdcon.com/answer/?id=D1F4693C62A64D7CABDF741FFD491C96

Maksatushakemuksen liitteeksi tulee lähettää päärahoittajalle jätetty maksatushakemus, seurantaraportti sekä mahdollisesti saatu maksatuspäätös kyseiseltä jaksolta.

Maksatushakemukset pyritään käsittelemään 2 viikon kuluessa saapumisesta, loma-ajat voivat viivästyttää käsittelyjä (joulukuu, heinäkuu).

 • Kuinka usein seuturahaa tulee hakea maksuun?

Seuturahan voi hakea maksuun haluamallaan aikataululla. Suositeltavaa on, että seuturahaa haetaan maksuun, kun päärahoittaja on hyväksynyt kyseisen maksatusjakson kustannukset. Mahdollista on myös hakea seuturahaa maksuun samanaikaisesti päärahoittajalle jätettävän maksatushakemuksen kanssa.

Seuturahoituksesta ei makseta ennakkomaksuja.

 • Laskutetaanko seuturaha?

Ylä-Savon seuturahaa ei voi hakea maksuun laskutuksen kautta. Seuturaha haetaan maksuun maksatushakemuksella.

 • Miten seuturahan käyttö raportoidaan?

Hankkeen eteneminen ja erityisesti Ylä-Savon kunnissa toteutuneet toimenpiteet, tulokset ja vaikutukset raportoidaan maksatushakemuslomakkeella. Päärahoittajalle jätetty seurantaraportti toimitetaan seuturahan maksatushakemuksen liitteenä, ja lisäksi voidaan kysyä yhteyshenkilöltä lisätietoja. Toisinaan seutusopimuksen johtokunta pyytää hankkeen yhteyshenkilöä esittelemään toimenpiteitä ja tuloksia kokoukseensa. Tästä ilmoitetaan hyvissä ajoin yhteyshenkilölle.

 • Miten hankkeen päättyessä haetaan seuturahaa?

Pääosin rahoittajat vaativat, että kaikki rahoitusosuudet on kirjattu hankkeelle viimeisen maksatushakemuksen yhteydessä. Tästä syystä viimeinen osuus seuturahasta voidaan hakea maksuun, kun päärahoittajalle jätettävä loppuraportti ja maksatushakemus ovat valmiina, mutta ei jätetty käsittelyyn. Mikäli viimeisessä maksatuspäätöksessä tulee hylättyjä kustannuksia, ylimääräisesti maksettu seuturaha maksetaan takaisin. Ohje palautukseen täällä: Ohje ylimääräistä maksetun seuturahan palautukseen.