Elinkeinoelämän, aluekehityksen ja yhteistyön hyväksi

Ylä-Savon kunnat sekä Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä tukevat Ylä-Savon seudun elinkeinoelämän vahvistamista ja kasvua sekä yritystoiminnan aktivointia kärkitoimialoilla. Tavoitteena on myös aluekehitys ja seudullisen yhteistyön vahvistaminen.

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä koordinoi Ylä-Savon seutusopimusta sekä hallinnoi seuturahan myöntämistä. Ylä-Savon seuturaha on kuntarahaa, jota voidaan myöntää Ylä-Savon alueella toteuttavien hankkeiden osarahoituksena.

Seutusopimuksen johtokunta käsittelee kokouksissaan saapuneet seuturahahakemukset 2-4 kertaa vuodessa. Lisäksi johtokunta voi kutsua rahoitusta saaneita hanketoimijoita kertomaan hankkeen toiminnasta ja tuloksista kokouksissaan. Johtokunnan jäsenet ovat kuntien edustajia sekä yritysedustajia.

Seuturahan haku

Seuturaha haetaan sähköisellä lomakkeella. Hakemukseen liitetään päärahoittajalle jätetty rahoitushakemus sekä mahdollinen projektisuunnitelma.

Ohjeet, hakulomakkeet sekä seurantatiedot löytyvät portaalista, alla olevasta linkistä.

Huom! portaalin hakulomakkeissa on vielä teknisiä ongelmia, joten käytä alla lomakkeita seuturahahakemukseen ja seuturahamaksatukseen:

Kokouspäivät
31.3.2023
16.6.2023

13.10.2023
24.11.2023

Hakemukset jätetään käsittelyyn alla olevan aikataulun mukaisesti.

Seuturahahakemuksen jättäminen (klo 16.15 mennessä)
23.3.2023
5.6.2023

4.10.2023
14.11.2023


Myönnetyn seuturahan haku

Myönnetty seuturaha haetaan maksatushakemuksella, ei laskutuksen kautta. Maksatushakemuksessa raportoidaan toiminnasta ja määrällisistä tuloksista, erityisesti Ylä-Savon alueella.

Myönnetyn ja maksetun seuturahan reaaliaikaista tilannetta kärkitoimialoittain sekä osallistujamääriä kunnittain voi tarkistaa portaalin raportointi-osiosta.

Ylä-Savon yhteiset kehittämisen kärjet

Teollisuus

Ylä-Savo on globaalisti verkottunut metalli- ja teknologia- sekä puunjalostusteollisuuden keskittymä Pohjois-Savossa. Hyvin menestyvät kärkiyritykset luovat ympärilleen kasvua ja synnyttävät alalle uusia innovaatioita. Teollisuudessa käytetään viimeisintä tekniikkaa ja menetelmiä. Teollisuudessa halutaan ottaa kehitysloikka koulutuksen sekä tutkimuksen ja kehittämisen alalla. Akateemisten ja ammatillisten oppilaitosten sekä tutkimusyhteisöjen läsnäoloa Ylä-Savossa halutaan lisätä ja vahvistaa. Opiskelijat halutaan tuoda yrityksiin juurtumaan paikalliseen yrityskulttuuriin ja asuinympäristöön. Teollisuuden toimintaedellytysten varmistaminen on seutukunnan tärkein strateginen painopiste. Yritysmyönteisyys ja yrittäjäasenne pidetään vahvasti esillä perusopetuksesta lähtien.

Vahva maa- ja metsätalous

Seutukunnan juuret ovat pelloilla ja metsissä. Ylä-Savolle tunnusomainen ahkera työnteonkulttuuri kumpuaa savotoilta ja heinäpelloilta. Maa- ja metsätalous on kehittynyt valtavasti vuosien varrella ja kehittyy edelleen. Maataloudessa panostetaan ekologisiin ja tehokkaisiin tuotantomenetelmiin ja maatalousrobotiikan hyödyntämiseen sekä kehittämiseen. Yrittäjäosaamisen kehittäminen on tärkeää maa- ja metsätalouden tuottavuuden lisäämisessä. Bioenergiaratkaisut ovat ympäristöystävällisiä ja lisäävät maa- ja metsätalouden liiketoimintamahdollisuuksia.

Osaamisen kehittäminen

Osaavan työvoiman saatavuus turvataan yritysten, kuntien ja kolmannen sektorin tiiviillä markkinointiyhteistyöllä. Koulutuksessa pyritään huomioimaan yritysten tarpeet ja rakennetaan polkuja, jotka mahdollistavat teorian soveltamisen luontevasti aidossa työympäristössä. Opiskelun tavoitteena on nopea työllistyminen ja ammattitaidon kehittymisen mahdollistavat työelämävalmiudet. Kehittämisen painopisteenä on oppilaitosten, yritysten ja kuntien välinen yhteistyö, jolla varmistetaan työvoiman ja työnantajien kohtaaminen sekä yritysten kilpailukyky.
Alueen oppilaitokset verkostoituvat vahvasti ulkomaille ja mahdollistavat tätä kautta yritysten ja ulkomaisten työntekijöiden kohtaaminen.

Yrittäjyyden kynnystä pyritään alentamaan seutukunnallisilla yrittäjyyshankkeilla ja kuntien omilla sekä seutukunnallisilla yrittäjäpalveluilla. Pop up -tyyppiselle yrittämiselle luodaan puitteita kuntien yhteistoimintana.

Palvelut ja logistiikka

Ylä-Savossa asuminen on helppoa, edullista ja viihtyisää. Alueen positiivista mielikuvaa vahvistetaan yhdessä alueen lukuisten tapahtumien kautta. Iisalmi seutukunnan keskuskaupunkina kiinnittää Ylä-Savon Suomen karttaan ja tarjoaa kulttuuripalveluita, joita pienemmissä kunnissa ei voida järjestää. Ylä-Savo on palvelukokonaisuus, johon jokainen seutukunnan kunta tuo oman panoksensa. Palvelut pidetään tasokkaina ja hinnaltaan kilpailukykyisinä siten, että niillä voidaan tukea osaavan työvoiman hankintaa alueen työpaikkoihin.

Seutukunnan teollisuuden kilpailukyky on riippuvainen rautatie- ja tieyhteyksistä. Viitostien kehittäminen ja rautatieyhteyksien sekä Kuopion lentokentän toiminnan turvaaminen ovat Ylä-Savon logistisia painopisteitä. Seutukunnan ja maakunnan sisäiseen liikenteeseen etsitään älykkäitä ratkaisuja, jotka mahdollistavat pendelöinnin pitemmilläkin etäisyyksillä.

GreenFinland

GreenFinland on Ylä-Savon seutukunnan kansainväliseen markkinointiin soveltuva kattotermi, jolla viitataan alueen luontoarvoihin sekä kestävällä tavalla luontoa hyödyntävään teollisuuteen sekä maatalouteen.

Mukana Ylä-Savon seuturahassa

Seuturahan yhteyshenkilö

Niina Puumalainen
kehitysjohtaja
0400 793 026
niina.puumalainen@ysao.fi