Skenaariotyöskentelyä ja Ylä-Savon yhteisiä tulevaisuuskuvia kesäkuussa 2023

Laatu kuvituskuva.

Toteutimme kesäkuussa 2023 Ylä-Savon yhteisen skenaariotyön, jonka tarkoituksena on ennakoida Ylä-Savon toimintaympäristön kehitystä skenaarioiden avulla vuoteen 2035. Skenaariot ovat kuvauksia toimintaympäristön vaihtoehtoisista tulevaisuuksista. Niiden rakentamisen tarkoituksena on syventää ymmärrystä toimintaympäristön muutoksista, haastaa nykyistä ajattelua sekä synnyttää uutta keskustelua, mikä voi johtaa vielä parempaan huomiseen Ylä-Savossa. Projekti toteutettiin EMill ennakointimalli ja Kestech hankkeiden yhteistyönä ja skenaariotyöskentelyä fasilitoi skenaario- ja strategiatyöhön erikoistunut konsulttitoimisto Capful.

Aluksi toteutimme lyhyen kyselyn, jonka tulosten pohjalta kartoitettiin ja analysoitiin Ylä-Savon alueelle olennaisia muutostekijöitä. Tulevaisuustaulukon avulla hahmoteltiin kolmen erilaisen skenaarion luonnokset, joita tarkennettiin kahdessa työpajassa. Kumpaankin kolmen tunnin mittaiseen työpajaan osallistui noin parikymmentä henkilöä yläsavolaisista yrityksistä ja oppilaitoksista sekä kuntien ja kaupunkien edustajia.

Työpajoissa muodostuneet skenaariot nimettiin Skenaario 1: Kasvua vastuullisuus edellä, Skenaario 2: Sopeutumista kriisien keskellä sekä Skenaario 3: Kiertotaloudesta hyvinvoinnin veturi. Skenaarioiden avulla keskustelimme Ylä-Savoon reilun kymmenen vuoden kuluttua mahdollisesti kohdistuvista uhkista ja mahdollisuuksista. On hyvä muistaa, että yksikään näistä skenaarioista tuskin toteutuu sellaisenaan, vaan se on parhaimmillaankin yhdistelmä niissä esiintyviä ilmiöitä. Skenaariotyön tärkein anti on kuitenkin herätellä ajattelemaan tulevaisuutta pidemmälle ja panna toimeen niitä toimenpiteitä, jotka ohjaavat kohti sitä toivottua tulevaisuutta. Toimenpiteiden ja tekemisen aika on jo alkanut.

Lisätiedot skenaariotyöstä: Heidi Huttunen, EMill ennakointimalli -hanke, heidi.huttunen@ysao.fi tai Reijo Hynynen, Kestech osaamiskeskittymä, reijo.hynynen@savonia.fi ja Herkko Pulkkinen, herkko.pulkkinen@uef.fi, Kestech osaamiskeskittymä

Ota yhteyttä

Heidi Huttunen
hankeasiantuntija, EMill ennakointimalli hanke
heidi.huttunen@ysao.fi

Ennakointia YSAO ASIAA podcastissa ja vastuullisuusvaatimusten ennakointia Lapinlahdella

Lego rakennelma jonka avulla kuvataan yrityksen vastuullisuutta

Uusimmassa YSAO ASIAA -podcastin 13.3.2023 julkaistussa jaksossa on mukana Ylä-Savon jätehuollon toimitusjohtaja Risto Kauhanen ja Ylä-Savon ammattiopiston EMill-ennakointimallihankkeesta hankeasiantuntija Heidi Huttunen, jotka pohtivat radiojuontaja Sami Turusen johdolla muun muassa sitä, mistä tulevaisuus alkaa, mitä on ennakointityö ja mitä kuuluu ennakoinnin työkalupakkiin. Jakso on tuotettu yhteistyössä Savon Aallot kanavan kanssa.

Pääset kuuntelemaan ennakointijakson tämän linkin kautta

Vastuullisuuden ennakointi -työpaja järjestettiin 17.4.2023 EMill ennakointimalli ja AKTIVOI hankkeiden yhteistyönä upeassa vanhassa Väärnin pappilassa Lapinlahdella. Työpajan fasilitoi Jenni Rissanen Paju Consultingista. Työpajassa hyödynnettiin LEGO SERIOUS PLAY -menetelmää, jonka avulla päästiin hauskalla ja tehokkaalla tavalla sukeltamaan vastuullisuusteemoihin sisään. Työskentely värikkäiden ja monipuolisten Legojen kanssa auttaa löytämään uusia ideoita ja näkökulmia yritysten vastuullisuustyöhön sekä se auttaa sanoittamaan ja konkretisoimaan vastuullisuustekoja. Keskustelimme niin ajankohtaisista kuin tulossa olevistakin vastuullisuusteemoista, esimerkiksi miten yritys voi ennakoida vastuullisuuteen liittyviä vaatimuksia ja odotuksia ja miten niihin voi valmistautua.

Vastuullisuuden tärkeimpiä teemoja ovat:

Ilmastonmuutos, luontokato ja muu ympäristövastuu: Yritykset ja niiden asiakkaat ovat yhä tietoisempia ympäristövaikutuksistaan ja niiden vastuusta ilmastonmuutoksen torjunnassa. Yritysten tulee olla osa ilmastokriisin ratkaisuja ja siten investoida kestäviin energialähteisiin, vähentää hiilidioksidipäästöjä, minimoida jätettä ja kehittää kestäviä tuotteita.

Sosiaalinen vastuu: Yritysten tulee varmistaa, että heidän toimintansa ei loukkaa ihmisoikeuksia tai syrji ketään, mukaan lukien työntekijät, yhteistyökumppanit ja asiakkaat. Tämä voi tarkoittaa investointeja koulutukseen, tasa-arvoon, monimuotoisuuteen ja inkluusioon.

Teknologian vastuu: Nopeasti kehittyvän teknologian myötä yritysten on tärkeää miettiä, miten teknologia voi vaikuttaa yhteiskuntaan ja yksilöihin. Tämä voi tarkoittaa tietosuojan ja -turvallisuuden parantamista, tekoälyn eettisten ohjeiden luomista ja vastuullisen tekoälyn kehittämistä.

Taloudellinen vastuu: Yritysten on oltava vastuullisia myös taloudellisessa mielessä. Tämä tarkoittaa muun muassa verovastuun noudattamista, reilua kilpailua ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoittelua.

Ota yhteyttä

Heidi Huttunen
hankeasiantuntija, EMill ennakointimalli hanke
heidi.huttunen@ysao.fi

Mitä jos suunnitelmat muuttuvat? –  Tulevaisuutta voi lähestyä usealla tavalla

Opiskelija työkoneen ääressä.

Erilaisten tulevaisuuskuvien tarkastelu auttaa yrityksiä pysymään kilpailukykyisinä muuttuvassa maailmassa. Ennakoinnin menetelmiä on useita, mutta niiden yhteinen tavoite on antaa yritykselle tietoa tulevista muutoksista ja auttaa sopeutumaan niihin mahdollisimman nopeasti. Ennakoimalla voi siis saada aikaa varautua edessä siintävien haasteisiin ja kääntää ne mahdollisuuksiksi.


Trendien, ilmiöiden ja signaalien havainnointi on olennainen osa ennakointia. Se tarkoittaa uusien ideoiden, teknologioiden ja muiden yrityksen liiketoimintaympäristöön vaikuttavien tekijöiden seuraamista ja analysointia. Tämä auttaa yritystä huomaamaan erilaisia vaihtoehtoja sekä tunnistamaan sellaisia käännekohtia, joihin se voi tarttua ennen kilpailijoita. Tulevaisuuspyörä-työkalun avulla voidaan jäsentää ja tarkentaa erilaisia teemaan liittyviä näkemyksiä ja niiden mahdollisia vaikutuksia. Myös Sitran tulevaisuuskolmio auttaa hahmottamaan valittuun aiheeseen liittyvää kokonaiskuvaa ja havaitsemaan tähän liittyvää menneisyyden painoa, nykyhetken työntövoimia sekä tulevaisuuden imua.


Skenaariotyöskentely on luova menetelmä, jossa yritys kuvittelee ja kehittää useita erilaisia tulevaisuuden skenaarioita eli vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia. Tämä auttaa valmistautumaan erilaisiin tulevaisuuden tilanteisiin ja kehittämään konkreettisia suunnitelmia niiden varalle. Skenaariotyöskentely pohjaa nykyhetken tietoon ja sanoittaa toisistaan poikkeavia tulevaisuuskuvia, jotka muuten arjessa voivat tuntua liian villeiltä. Skenaarioita voi hahmotella tulevaisuustaulukon tai nelikenttäanalyysin avulla.


Ennakoinnin tavoitteena ei ole ennustaa tulevaisuuskuvien todennäköisyyttä, vaan se auttaa vetristämään ajattelua erilaisista tulevaisuuksista ja parantaa siten yrityksen muutosvalmiutta. Silloin kun suunnitelmat keikahtavat uuteen asentoon, on vaihtoehtoja ja toimenpiteitä mietitty valmiiksi. Ylä-Savon ammattiopiston EMill ennakointimalli auttaa yläsavolaisia yrityksiä ennakoinnin polulle ja löytämään ennakointityön tueksi tulevaisuusorientoituneita kollegoita. Tervetuloa mukaan toimintaan – Tulevaisuuden siemenet kylvetään jo tänään.

Ota yhteyttä

Heidi Huttunen
hankeasiantuntija, EMill ennakointimalli hanke
heidi.huttunen@ysao.fi

Millaista osaamista tulevaisuuden Ylä-Savossa tarvitaan?

Kolme sähkö- ja automaatioalan sähköasentajaopiskelijaa, ammatinohjaaja ja opettaja työskentelevät piirilaatikoiden parissa teknologia-alan oppimisympäristössä, kyseessä on työelämäosaaminen.

Tulevaisuudessa tarvittavasta osaamisesta puhutaan paljon, eikä syyttä. Tulevaisuuden osaamisen pohja luodaan jo tänä päivänä, sillä osaamisen kehittyminen on yleensä aikaa vievä prosessi. Millaisia valintoja ja päätöksiä pitää tehdä jo nyt, jotta hankitulle osaamiselle on aidosti käyttöä siellä tulevaisuudessa?


Vaikka tulevaisuutta ei voi ennustaa, voi erilaisia tulevaisuuden vaihtoehtoja ennakoida. Ennakointi antaa työkaluja ja menetelmän siihen, miten erilaisia tulevaisuuskuvia voi hahmotella. Usein prosessi alkaa ilmiöiden havainnoinnilla ja analysoinnilla päättyen erilaisten skenaarioiden eli vaihtoehtoisten tulevaisuuskuvien arviointiin. Tämä soveltuu myös osaamistarpeiden ennakointiin. Parhaimmillaan skenaariotyötä tehdään yhteistyössä tärkeimpien sidosryhmien kanssa.


Kun tulevaisuuden osaamistarpeita tiedustelee hakukoneilta ja tekoälysovelluksista, saa vastauksia mm. yhteistyön, ongelmanratkaisutaitojen, luovuuden ja digitaalisten taitojen tärkeydestä. Joka tapauksessa osaaminen on muuttuva käsite, minkä vuoksi kyky oppia uutta ja soveltaa taitojaan uusiin työtehtäviin parantaa asemaa työmarkkinoilla. Myös luonnon kantokyvyn vastaan tulleet rajat edellyttävät taitoja hyödyntää jo olemassa olevia resursseja.


Ylä-Savon osaamisen kehittämisen malli on ekosysteemi, jossa tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista tarkastellaan yhteisin silmin. Yritykset tuovat pyöreään pöytään oman toimialansa näkemystä tulevaisuuden osaamistarpeista ja alueen koulutuksenjärjestäjät ja kunnat ja kaupungit huolehtivat siitä, että koulutuksen resurssit kohdistuvat yhdessä havaittuun, tulevaisuudessa tarvittavaan osaamiseen. Tulevaisuuden osaaminen tehdään siis jo tänään ja yhdessä tehden siitä tulee vielä parempi.


Yhteinen ennakointiryhmä yläsavolaisille yrityksille antaa mahdollisuuden osallistua tulevaisuuden osaamisen kehittämiseen yhdessä oppilaitosten kanssa. Yhteisen ennakointityön tavoitteena on saada näkemys siitä, mitkä ovat Ylä-Savon menestymisen kannalta merkittävimmät yhteiset tulevaisuusteemat, millaisia osaamistarpeita Ylä-Savossa on tulevaisuudessa ja miten yhdessä ratkomme vastaan tulevat haasteet. Tervetuloa mukaan pian käynnistyvään toimintaan! Lisää ennakointiryhmästä voit lukea blogi 3:sta.

Ota yhteyttä

Heidi Huttunen
hankeasiantuntija, EMill ennakointimalli hanke
heidi.huttunen@ysao.fi

Ylä-Savon ammattiopistolla tähyillään tulevaisuuteen moni tavoin

Ylä-Savon ammattiopisto osallistui tammikuussa 2023 Sitran Megatrendit 2023-julkistustilaisuuteen oman kisakatsomon voimin. Käytännönjärjestelyistä vastasivat KesTech- ja EMill ennakointimalli-hankkeet. Megatrendit ovat pitkän aikavälin suuria kehityskulkuja, joiden vaikutukselta on vaikea välttyä. Sitra esitteli verkkolähetyksessä megatrendit, jotka olivat jäsennelty viiteen kokonaisuuteen: luonnon kantokyky murenee, hyvinvoinnin haasteet lisääntyvät, demokratia joutuu yhä kovemmalle, kilpailu digivallasta kiihtyy ja talouden perusta rakoilee. Kävimme kisakatsomossa keskustelua siitä, miten nämä aiheet näkyvät jo nyt ammatillisessa koulutuksessa ja miten voisimme tukea omalta osaltamme teemojen kehitystä suotuisaan suuntaan. Megatrendit vaikuttavat myös Ylä-Savon alueella ja moniin haasteisiin voidaan löytää ratkaisuja alueen yritysten ja koulutuksenjärjestäjien yhteistyöllä.


Jo aiemmin marraskuussa 2022 Ylä-Savon ammattiopistolla järjestettiin tulevaisuustyöpaja, jossa keskustelimme tulevaisuusvallasta. Siis esimerkiksi siitä keneen vaikutamme, kun Ylä-Savon ammattiopistolla tehdään tulevaisuuteen liittyviä päätöksiä. Ammatillisen koulutuksen tehtävä on kasvattaa uusia osaajia tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Menestyksekäs osaamistarpeiden ennakointi edellyttää avointa vuoropuhelua yritysten ja koulutuksenjärjestäjien kanssa jo tänään, jotta työntekijän osaaminen ja työnantajien osaamistarpeet voivat tulevaisuudessa kohdata. Tarvitsemme yhteisiä inspiroivia tulevaisuuskeskusteluja, joiden seurauksena tulevaisuuden mahdollisuudet hyödynnetään tehokkaasti ja uhkakuvat taklataan yhteisvoimin. Yläsavolaisten yritysten, koulutuksenjärjestäjien ja kuntien yhteinen ennakointiryhmä tuo kanavan yhteiselle tulevaisuuskeskustelulle. Voit tutustua ryhmän toimintaan täällä: Millainen on Ylä-Savon tulevaisuuskuva? – Tule mukaan yhteiseen tulevaisuustoimintaan

Ota yhteyttä

Heidi Huttunen
hankeasiantuntija, EMill ennakointimalli hanke
heidi.huttunen@ysao.fi

Millainen on Ylä-Savon tulevaisuuskuva? – Tule mukaan yhteiseen tulevaisuustoimintaan

Työelämän kuvituskuva.

Huolestuttaako lähestyvä taantuma tai työvoimapula? Millainen meininki on Ylä-Savossa kymmenen vuoden kuluttua? Mikä on tärkein tulevaisuuden taito? Millaisen osaamisen avulla Ylä-Savo menestyy myös tulevaisuudessa?


YSAO haluaa edistää yhteistä ymmärrystä tulevaisuuden työelämän tarpeista ja Ylä-Savon menestystekijöistä. Yhteisessä ennakointiryhmässä yläsavolaiset yritykset, koulutuksenjärjestäjät ja kunnat tekevät ennakointia yhdessä.
Yhteisen ennakointityön tavoitteena on saada näkemys siitä, mitkä ovat Ylä-Savon menestymisen kannalta merkittävimmät yhteiset tulevaisuusteemat, millaisia osaamistarpeita Ylä-Savossa on tulevaisuudessa ja miten yhdessä ratkomme nämä haasteet. Lisäksi ennakointiryhmä tuottaa alueen kehittämisessä hyödynnettävää tulevaisuustietoa ja toimii tiiviissä yhteistyössä Ylä-Savon osaamisen kehittämisen kumppanuusryhmän kanssa.


Toimintaan ovat tervetulleita kaikki yläsavolaiset tulevaisuuden työelämästä ja yhteiskehittämisestä kiinnostuneet yritykset toimialasta tai yrityksen koosta riippumatta. Ennakointiryhmä kokoontuu vuoden 2023 aikana noin kolmesta neljään kertaa. Osallistumalla pääset vaikuttamaan alueen yritysten ja koulutustenjärjestäjien väliseen yhteistyöhön ja saat kokemusta ennakoinnin menetelmien käytännön soveltamisesta.
Tulevaisuus tehdään yhdessä – Tervetuloa mukaan toimintaan!

Ota yhteyttä

Heidi Huttunen
hankeasiantuntija, EMill ennakointimalli hanke
heidi.huttunen@ysao.fi

Kirkastuuko yrityksen tulevaisuus ennakoimalla?

Iisalmi silhuetti

Varmuutta ja joustavuutta liiketoimintaan

Ylä-Savon ammattiopistossa käynnistyi elokuussa 2022 EMill ennakointimalli -hanke, jonka yhtenä tavoitteena on kehittää pienten ja keskisuurten yläsavolaisyritysten ennakointi- ja tulevaisuustaitoja. Ennakointiosaamisen merkitys korostuu vaikeina ja monimutkaisina aikoina. Korona-aika osoitti, että yritysten välillä on eroja siinä, miten toimintaympäristön yllättävistä muutoksista selvitään kuivin jaloin eteenpäin. Yrittäjälle ennakointiosaaminen tuo varmuutta ja joustavuutta liiketoimintaan silloin kun tulevaisuus näyttää sumealta.

Maailma muuttuu nopeasti, eikä kukaan voi tarkasti ennustaa mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Tulevaisuuteen on kuitenkin mahdollista vaikuttaa, sillä tulevaisuus ei ole vain yksi vääjäämätön, itsestään tapahtuva asia. Ennakoinnin avulla yrittäjä nappaa kiinni useammasta mahdollisesta tulevaisuuskuvasta ja pääsee näin itse aktiivisesti kehittämään yrityksensä toimintaa kohti sitä toivotuinta tulevaisuutta. Ennakointiosaaminen auttaa havaitsemaan uhkia ja mahdollisuuksia ajoissa, eivätkä äkillisetkään tapahtumat heti venettä kaada. Ennakoinnin menetelmiä on useita ja niistä löytyy sopivimmat myös pienemmille yrityksille.

Vastaus otsikon kysymykseen ”Kirkastuuko yrityksen tulevaisuus ennakoimalla?” on kyllä. Ennakointi auttaa näkemään erilaisia tulevaisuuden vaihtoehtoja ja tekemään yrityksesi tulevaisuuden kannalta parempia päätöksiä hyvissä ajoin. Ylä-Savon ammattiopiston ennakoinnin työpajoissa perehdymme aiheeseen ja kokeilemme ennakoinnin menetelmiä yhdessä. Seuraava YSAO:n ennakointityöpaja järjestetään marras-joulukuun 2022 vaihteessa ja ilmoittautuminen avautuu pian. Tervetuloa mukaan!

Ota yhteyttä

Heidi Huttunen
hankeasiantuntija, EMill ennakointimalli hanke
heidi.huttunen@ysao.fi