Hankkeen hallinnoija

Savonia-ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä,Iisalmen Teollisuuskylä Oy, Ylä-Savon seutukunnan yritykset.

Hankkeen taustat

Ylä-Savon teollisuusyritykset, oppilaitokset, julkiset toimijat sekä niihin liittyvät yhteistyötahot ja sidosryhmät muodostavat kiinteän verkoston, jossa jokainen palanen Ylä-Savon elinvoimaisuuden kannalta on kriittisen tärkeä. Verkoston yhteistyö on monitasoista ja näkyvimpänä, sekä elinvoimaisuuden kannalta tärkeimpänä linkkinä, on yritysten väliset riippuvuudet, joissa alueen pk-yritykset ruokkivat tuotteillaan ja palveluillaan suuryritysten tarpeita ja edelleen asiakkaita ympäri maailmaa kytkien Ylä-Savon verkoston osaksi globaalia kilpailua ja edelleen osaksi suurempia globaaleja verkostoja.

Jotta Ylä-Savon teollisuuden toimijoilla on mahdollisuus pärjätä globaalissa kilpailussa, tulee varmistaa, että verkoston jokaisella toimijalla, isoista pienimpiin on mahdollisuus kehittyä ja pysyä kilpailussa mukana. Tähän tarvitaan jatkuvaa verkoston toimijoiden välistä vuoropuhelua sekä luotettavaa ja laadukasta skenaario- ja ennakointietoa, johon perustuen lyhyen ja pitkän aikavälin kehitysstrategioita voidaan luoda ja toteuttaa huomioiden myös alueen ulkopuolelta tulevat odotukset ja muutospaineet liittyen vihreän siirtymän, vastuullisuuden ja globaalien megatrendien vaatimuksiin.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa energia- ja ilmastostrategian sekä muiden toimintaympäristön muutosten aiheuttamia vaatimuksia Ylä-Savon alueen teollisuuden ja teknologia-alan tulevaisuuden turvaamiseksi. Vaatimusten ennakointi ja alueen kehittymisen arviointi auttavat valmistavan teollisuuden alihankintaverkoston mikro- ja pk-yrityksiä valmistautumaan vihreän siirtymän ja vastuullisuuden vaateisiin sisältäen niin vastuullisuuden vaatimat toiminnan sekä prosessien muutokset kuin teknologiaan ja tuotanto- sekä palveluprosessiin kohdistuvat muutokset.

Lisäksi hankkeen on tarkoitus edistää ja syventää eri koulutusasteilla toimivien oppilaitosten yhteistyötä. Tiiviillä oppilaitosyhteistyöllä varmistetaan oppilaitosten kehittämisresurssien tehokas käyttö sekä suoraviivaistetaan ja nopeutetaan opintopolkuja sekö oppilaiden liikkuvuutta oppilaitosten välillä.

Kesto

1.10.2023 31.3.2026

Budjetti

335 354 €


Rahoittaja

Pohjois-Savon liitto

Projektityöntekijät

Projektipäällikkö Erno Heinonen
+358 40 481 4114
erno.heinonen@ysao.fi

Asiantuntija Tommi Röntynen
+358 40 646 3464
tommi.rontynen@ysao.fi

Hankepäällikkö


Ylä-Savon ammattiopisto
Leena Toivanen
0400 792 830
leena.toivanen@ysao.fi