Oikeudet & velvollisuudet

Laki, oikeudet ja velvollisuudet

Opiskelijan oikeudet

Opiskelijalla on oikeus opetussuunnitelman mukaiseen maksuttomaan opetukseen ja ohjaukseen sekä ruokailuun. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa opiskelija kustantaa aterian itse. Lisäksi opiskelijalla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä turvalliseen opiskeluympäristöön ja yksityiselämän suojaan. Toiminnassa huomioidaan kielelliset, kulttuurilliset ja uskonnolliset vähemmistöt sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt.

Opiskelijalla on opiskeluoikeus sen jälkeen, kun hänestä on tehty opiskelijaksi ottamispäätös. Opiskelijan opiskeluoikeus päättyy, kun hän on suorittanut sen tutkinnon tai tutkinnon osan, johon hänet on otettu opiskelijaksi, tai kun hänet on katsottu eronneeksi.

Opiskelijalla on oikeus väliaikaisesti keskeyttää opiskeluoikeutensa:

 • kun hän on suorittamassa asevelvollisuutta, siviilipalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta,
 • jos hän saa sairausvakuutuslain mukaista sairauspäivärahaa tai äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa,
 • opiskeluoikeus voidaan opiskelijan pyynnöstä väli-aikaisesti keskeyttää muusta perustellusta syystä.
HOKS
Opintojen alussa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jota päivitetään koko opiskelun ajan ja jossa määritellään myös opintojen suorittamistapa. Perustelluista syistä (esim. samanaikaiset MAHIS -opinnot) HOKS:ssa voidaan sopia yksilöllisestä opinto-ohjelmasta ja -tavasta.

Opiskelijan velvollisuudet

Opiskelijan velvollisuutena on osallistua HOKS:n mukaisesti opetukseen sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen. Poissaoloille pitää olla perusteltu syy. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Opiskelijalla on vaitiolovelvollisuus. Hänen on pidettävä salassa työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa saamansa tiedot samalla tavoin kuin vastaavissa tehtävissä työskentelevien työntekijöiden ja viranhaltijoiden on toimittava. Myös oppilaitosympäristössä opiskeltaessa opiskelija voi saada tietoonsa asioita, jotka kuuluvat vaitiolovelvolli-suuden piiriin (esim.opiskelijoiden tuottamat palvelut yrityksille tai yksityishenkilöille).

Poissaolot

Ennalta tiedossa oleva syy

Jos opiskelija joutuu olemaan pois ennalta tiedossa olevan syyn vuoksi, hänen tulee pyytää lupa poissaololle. Lyhyeen poissaoloon (max 3 päivää) pyydetään lupa vastuuohjaajalta. Yli 3 päivän kestoiseen poissaoloon tarvitaan lupa koulu-tusjohtajalta tai koulutuspäälliköltä.

Pidempi poissaolo merkitään aina muutoksena myös HOKS:aan. Muutoksessa kirjataan poissaolon aika ja syy, poissaolon ajalta suorittamatta jääneet opinnot ja suunnitelma siitä, miten ne jatkossa opiskellaan. Alaikäisen poissaolopyynnössä tulee aina olla huoltajan hyväksyntä.

Sairaus

Opiskelijan sairaspoissaolosta ilmoitetaan vastuuohjaajalle ensimmäisenä poissaolopäivänä. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana ilmoitus tehdään työpaikkaohjaajalle ja työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta vastaavalle opettajalle.

Oman lapsen sairastuessa on oikeus 1 – 3 vuorokauden poissaoloon lapsen hoidon järjestelyjä varten. Yli kolme päivää kestävästä sairauslomasta on toimitettava lääkärin tai terveydenhoitajan todistus tai muu luotettava selvitys.

Muu merkittävä syy, joka estää opiskelun

Poissaolosta ja sen syystä ilmoitetaan ensimmäisenä poissaolopäivänä vastuuohjaajalle. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana ilmoitus tehdään työpaikkaohjaajalle ja työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta vastaavalle opettajalle.
HUOM! Autokoulua suorittavalta luvalliseksi poissaoloksi hyväksytään ainoastaan kirjalliseen kokeeseen ja ajokokeeseen tarvittavat ajat.

Poissaolojen seuranta

Opiskelija vastaa itse poissaolojen selvittämisestä. Jos opiskelijalla on luvattomia tai toistuvia poissaoloja, niihin puututaan välittömästi ja ollaan yhteydessä alaikäisen opiskelijan huoltajaan. Tavoitteena on löytää ja käynnistää sellaiset tukitoimet, jotka mahdollistavat opiskelun jatkumisen.

Tarvittaessa asia käsitellään monialaisessa asiantuntijaryhmässä ja SORA-toimielimessä. Opettajat kirjaavat poissaolot reaaliaikaisesti WILMAan. Opiskelun täytyy olla päätoimista, jotta on oikeutettu opintotukeen. Jos opintotukeen oikeuttavaa määrää opintosuoritteita ei kerry (4,5 osp/kk), oppilaitos on velvollinen lähettämään opintotuen valvontailmoituksen KELA:lle. Kela voi periä takaisin aiheettomasti maksetun opintotuen ja asumislisän takautuvasti.

Opintososiaaliset edut

Alaikäisen opiskelijan toimeentulosta, elatuksesta ja huolenpidosta vastaavat ensisijaisesti vanhemmat tai
huoltaja. Rahoittaakseen opintojaan opiskelijan on myös mahdollista hakea opintoetuuksia
Kansaneläkelaitokselta (Kela).

Opintotuki

Opintotuki on tavallisin päätoimisen opiskelijan toimeentuloturva. Opintotuki koostuu opintotuesta ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintotuki on valtion rahoittama avustus, jotka maksetaan kuukausittain opiskelijan pankkitilille. Opintotuki on veronalaista tuloa. Pankki päättää Kelan takaaman opintolainan myöntämisestä. Opintotuen hakulomakkeita saa opintotoimistosta, Kelan toimistosta ja Kelan sivuilta.

Opintotuen hakeminen:
Opintotukea voi hakea koko ammatillisen tutkinnon opiskeluajalle, silloin kun opinnot ovat päätoimisia. 
Kelan opintotukea haetaan internetissä http://www.kela.fi/omakela
Kun hakemus on käsitelty, tukea koskeva päätös tulee kotiin.

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana on oikeus saada opintotukea ja muita opintososiaalisia
etuisuuksia kuten ateriakorvaus ja koulumatkatuki, silloin, kun opiskellaan koulutussopimuksella.

Oppisopimus

Oppisopimusopiskelijan pääasiallinen toimeentulo on työstä saatava palkka. Oppisopimusopiskelija voi
saada tutkintokoulutuksen päiviltä opintososiaalista etuutta (päivärahaa), jos työnantaja ei maksa
koulupäiviltä palkkaa. Päivärahan lisäksi oppisopimusopiskelija, jolla on alaikaisiä huollettavia, voi saada
perheavustusta koulupäiviltä sekä matkakorvausta kodin ja oppilaitoksen välisiin matkoihin, jos matkan pituus on yli 10 km. Lisätietoja oppisopimuksesta löydät täältä.

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustuki voi olla mahdollinen päätoimisesti opiskelevalle aikuiselle, joka jää opintovapaalle
työstään opintojen ajaksi. Työllisyysrahasto myöntää aikuiskoulutustuen. Lisätietoja aikuiskoulutustuesta
ja sen saamisen ehdoista löytyy mm.työllisyysrahaston sivuilta.

Jos opiskelija on ollut työtön työnhakija ennen opiskelun alkamista ja hän on täyttänyt 25-vuotta, hänellä
voi olla oikeus opiskella työttömyysturvalla. Työttömyysturvalla opiskeluoikeudesta pitää hakea ja saada
päätös ennen opintojen aloittamista
. Työttömyysturvalla opiskelusta lisätietoa antaa TE-palvelut
osoitteessa www.te-palvelut.fi.

Opintojen aikaseen toimeentuloon liittyvissä kysymyksissä lisätietoja antavat kuraattorit. Lisätietoa
löytyy myös Kelan sivuilta osoitteesta www.kela.fi sekä opintotoimistosta.

Koulumatkatuki

Koulumatkat
Kelan ohjeistus koulumatkatuesta ja sen hakemisesta löytyy osoitteesta www.kela.fi/koulumatkatuki

Opiskelija-alennukset julkisissa kulkuneuvoissa

Opiskelija-alennukset julkisissa kulkuneuvoissa
Opiskelun aikana on mahdollista saada opiskelija-alennusta kuljetuspalveluja järjestävien toimijoiden
määrittelemin perustein. Lisätietoa saa opintotoimistosta, Matkahuollosta ja VR:n verkkosivuilta.

YSAOn ammatillisen perustutkinnon, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon sekä Tuvan opiskelijat voivat hakea maksuttoman ja digitaalisen Slice-opiskelijakortin, jolla saa etuja valtakunnallisesti. Opiskelija-alennuksen saa myös SAKKI ry:n tai OSKU ry:n opiskelijakorteilla tai koulun opiskelijatodistuksella.
Lisätietoa: www.sakkiry.fi & www.osku.info

Opiskeluhuolto ja hyvinvointi

Hoitajalla kädessään stetoskooppi.

Opiskeluhuolto- ja ohjaushenkilöstö tukee sinua opintojesi etenemisessä. Opiskeluhuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää työtä, joten pyrimme huomaamaan opiskelijan avun ja tuen tarpeen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Mitkä palvelut kuuluvat sinulle?

Ammatillinen perustutkinto VOS

Kun olet päätoimisesti opiskelemassa ammatillista perustutkintoa, on sinulla oikeus seuraaviin tukipalveluihin: terveydenhoitajan ja lääkärin palvelut, kuraattorin ja psykologin palvelut.

Ammatillinen ammattitutkinto VOS ja ammatillinen erikoisammattitutkinto VOS

Kun opiskelet päätoimisesti ammatillista tutkintoa, tai erikoisammattitutkintoa, on sinulla oikeus terveydenhoitajan ja lääkärin palveluihin.

Työvoimakoulutuksena suoritettavat tutkinnot KELA

Kun opiskelet tutkintoa työvoimakoulutuksena, on sinulla oikeus terveydenhoitajan ja lääkärin palveluihin. Mikäli tutkintosi on perustutkinto, on sinulla oikeus myös kuraattorin ja psykologin palveluihin.

Oppisopimuskoulutus, OPSO

Kun opiskelet tutkintoa oppisopimuksella, on sinulla oikeus terveydenhoitajan ja lääkärin palveluihin.

Oheisista suunnitelmista pääset katsomaan tarkemmat sisällöt, miten YSAOlla ohjaus ja tuki järjestetään.

Kuraattorin, psykologin ja psyykkarin palvelut

Henkilö opastaa toista henkilö tietokoneen äärellä.

Kuraattorin palvelut

Kuraattori auttaa sinua itsenäistymiseen, asumiseen ja ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. Hän auttaa arjen asioiden hoitamisessa, erilaisten tukien hakemisessa ja kiusaamistilanteiden selvittelyssä.

Voit kohdata opintojen aikana esimerkiksi henkilökohtaiseen elämään, talouteen tai opintoihin liittyviä vaikeuksia. Kun elämäntilanteesi kaipaa miettimistä, kuraattori on luotettava keskustelukumppani. Kuraattori tekee tarpeen mukaista yhteistyötä myös huoltajien sekä muiden verkostojen kanssa. Kuraattoripalvelut on tarkoitettu ammatillisen perustutkinnon opiskelijoille. Ohjausvelvollisuus koskee kaikkia opiskelijoita.

KURAATTORIEN YHTEYSTIEDOT

Sankariniemi, Tähtiniemi ja Vieremä:
Kuraattori Mari Kainulainen-Jäntti, +358 40 712 6975
Paikalla maanantaista perjantaihin

Peltoniemi:
Kuraattori Anne Riikonen, +358 400 540 037
Paikalla tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 8.00-15.00

Hingunniemi:
Kuraattori Eija Niskanen, +358 50 572 3128
Paikalla maanantaisin

Toivala / Siilinjärvi:
Kuraattori Lotta Dahlström, +358 44 740 2110

Psykologin ja psyykkarin palvelut

Psykologi tukee sinua oppimisen pulmissa ja mielialaan liittyvissä asioissa, kuten keskittymishaasteissa ja kriiseissä. Psykiatrisen sairaanhoitajan eli psyykkarin kanssa voit voi keskustella mielen hyvinvointiin liittyvistä pulmista, esimerkiksi jännittämisestä tai jaksamisesta.

PSYKOLOGIEN JA PSYYKKARIN YHTEYSTIEDOT

Sankariniemi, Tähtiniemi, Vieremä ja Peltoniemi:
Psyykkari Miia Hallamaa
+358 40 541 3026 
 
Hingunniemi:
Psykologi Anni Angeria
+358 40 704 7943
Paikalla tiistaisin

Toivala:
Psykologi Janna Karppinen
+358 44 740 2616

Opiskeluhyvinvointi ja yhteisöllinen opiskeluhuolto

Työelämän kuvituskuva.

Opiskeluhyvinvointitiimi:

Opiskeluhyvinvointipäällikkö 
Kaj Jääskeläinen
+358 40 1772 831
kaj.jaaskelainen@ysao.fi 

Hyvinvointiohjaaja 
Miia Bovellan
Tutor- ja opiskelijakuntatoiminta
+358 50 570 5099
miia.bovellan@ysao.fi
Opiskeluhuollon ohjaaja 
Minna Paaskoski
Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja opiskelijahyvinvointi
Opiskeluhuollon yhdyshenkilö
- Sankariniemellä maanantaista perjantaihin
+358 50 5252 450
minna.paaskoski@ysao.fi 

Opiskeluhuollon ohjaaja 
Samuli Laitinen
Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja opiskelijahyvinvointi
Tutor- ja opiskelijakuntatoiminta
- Sankariniemellä maanantaisin ja perjantaisin
- Peltoniemessä tiistaisin ja keskiviikkoisin
- Hingunniemessä torstaisin
+358 40 177 2834
samuli.laitinen@ysao.fi
Kampusohjaaja 
Hanna Tallgren
Opiskelijahyvinvointi
Asiakaspalveluinfo, Sankariemi
+358 40 537 7877
hanna.tallgren@ysao.fi

Asuntoloiden esittely

Peltoniemen asuntola ulkoa
Peltoniemen asuntola ulkoa

Peltoniemen asuntola, Iisalmi

Peltoniemen asuntola sijaitsee Peltoniemen kampuksella reilun 10 minuutin automatkan päässä Iisalmen keskustasta. Peltoniemen asuntolassa asuu kaikkien Iisalmen kampusten opiskelijoita, ja se onkin suurin asuntolamme.

Pihapiirissä on kolme 2-kerroksista luhtitaloa sekä oma pienkerrostalo lemmikkieläinpaikan tarvitseville ja lähijaksoilla majoittuville. Asunnot ovat kalustettuja soluasuntoja, joissa on 4 makuuhuonetta. Jokaisessa huoneessa on 2 vuodepaikkaa. Lisäksi asunnossa on yhteinen keittiö, oleskelu- ja ruokailutila, suihku ja WC.

Asuntolasta löytyy myös paljon kaikille yhteisiä tiloja: konsolipelihuone, musahuone soittimineen, punttisali sekä tilaa katsoa televisiota, pelata lautapelejä, kokkailla ja leipoa yhdessä. Voit kokoontua opiskelemaan ja työskentelemään ryhmätöiden pariin tai muuten vain hengailla ja viettää aikaa vapaasti. Yhteisistä tiloista löytyvät myös sauna, pyykkitupa ja asuntolaohjaajien työhuoneet. Sinulla on käytössäsi myös laavu ja kota.

Mikäli opiskelet Iisalmen keskustan kampuksilla, pääset oppitunneille linja-autolla aamuisin. Tätä varten saat linja-autokortin. Lisäksi koulupäivän jälkeen sinulla on mahdollisuus päästä harrastuksiin ja kauppaan. Peltoniemellä käy viikoittain myös monelle kovin outo näky – kauppa-auto! Lisäksi kirjastoauto käy joka toinen viikko.

FAQ
Asuntolapaikkoja: 160
Lemmikkieläinpaikat: Kyllä (rajallinen määrä, mainitse tarve varauksen yhteydessä)
Sähköpaikkamahdollisuus matkailuajoneuvolle: kyllä
Osoite: Kotikyläntie 254, Iisalmi

Yhteystiedot: 
asuntolaohjaaja Sami Kokkonen, 0400 793 097, sami.kokkonen@ysao.fi 
asuntolaohjaaja Matias Ronkainen,040 687 7868, matias.ronkainen@ysao.fi 

Majoitusvaraukset lähijaksoille: peltoniemi.majoitusvaraukset@ysao.fi 

YSAO Hingunnimen vanha päärakennus.

Hingunniemen Hostelli, Kiuruvesi

Jos käyt Hingunniemessä lähijaksoilla, voit majoittua Hingunniemen kampuksen hostelliin.

Majoitusrakennuksia on 2, toinen tallinmäellä laidunnäköalalla ja toinen oppilaitoksen mäellä opiskelijaravintola Aisakellon vieressä. Majoitus on ryhmämajoitusta 2 – 3 henkilön huoneissa. Vuodepaikkoja on kaikkiaan 30. Osassa huoneistoja on sauna.

Hingunniemestä matkaa Kiuruveden keskustaan on reilu 5 kilometriä. Iltaisin on mahdollisuus kulkea harrastuksiin ja kauppaan viikko-ohjelman mukaan.

Lähijaksoilla voit tarvittaessa majoittua myös Kiuruveden keskustan Museokadun asuntolalla, johon varaus tehdään Hingunniemen hostellin kautta.

FAQ 
Asuntolapaikkoja: 30 
Lemmikkieläinpaikat: Ei
Sähköpaikkamahdollisuus matkailuajoneuvolle: kyllä 
Osoite: Hingunniementie 98, Kiuruvesi 

Yhteystiedot: 
Hingunniemen majoitustoimisto, 
asuntolaohjaaja Kirsi Niskanen, 050 470 1774 
majoitusvaraukset.hingunniemi@ysao.fi

Kuvassa näkymä huoneeseen Hingunniemen hostellissa. Huoneessa kolme sänkyä ja yöpöydät.

Museokadun asuntola, Kiuruvesi

Museokadun asuntola sijaitsee Kiuruveden keskustassa, lyhyen kävelymatkan päässä kaupoista sekä kaikista keskustan palveluista ja harrastusmahdollisuuksista. Museokadun asuntolassa asuvat yleensä Hingunniemen hevostalousopiskelijat. Asunnot ovat kalustettuja soluasuntoja. Jokaisessa solussa on 2 – 4 makuuhuonetta sekä yhteinen keittiö, oleskelu- ja ruokailutila, suihku sekä WC. Huoneissa on 2 vuodepaikkaa.

Kahteen vierekkäiseen pihapiiriin sijoittuu 6 rivitaloa sekä yhteiset tilat, missä voit katsoa televisiota, pelata konsoli- tai lautapelejä, kokoontua yhteisten koulutehtävien pariin tai muuten vain hengailemaan. Yhteisistä tiloista löytyvät myös sauna, pyykkitupa ja asuntolaohjaajan työhuone. Linja-autokuljetus on järjestetty aamuisin asuntolalta Hingunniemen kampukselle ja koulupäivän jälkeen takaisin. Iltaisin on mahdollisuus harrastuskuljetuksiin.

FAQ
Asuntolapaikkoja: 96
Lemmikkieläinpaikat: Ei
Yhteiset tilat: televisio ja pelihuone, opiskelu- ja ryhmätyötila, pyykkitupa, sauna
Osoite: Museokatu 15 - 17, Kiuruvesi

Yhteystiedot:
asuntolaohjaaja Arto Räty +358 400 793 138, arto.raty@ysao.fi 

Kuvia Hingunniemen Hostellista

Kuvia Peltoniemen asuntolasta

Rehtorin tervehdys

YSAOn rehtori Kari Puumalainen nojaa pöytää vasten.

Oheisessa videossa kuntayhtymän johtajan ja rehtorin, Kari Puumalaisen, terveiset sinulle opiskelija!

Maksuton, valtakunnallinen, digitaalinen Slice-opiskelijakortti

Kännykkä, jonka näyttö vaikuttaa kaupan ikkunalta.

YSAOn ammatillisen perustutkinnon, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon sekä Tuvan/Valman opiskelijat voivat hakea maksuttoman ja digitaalisen Slice-opiskelijakortin, jolla saa etuja valtakunnallisesti.
MAHIS-opiskelija voi hakea Slice-opiskelijakortin YSAOn kautta, kun on YSAOn opintojaksolla.

Päätoimiset opiskelijat saavat sinisellä Slice-kortilla myös Matkahuollon ja VR:n opiskelijaedut käyttöönsä. Slice-korttisi on vihreä, jos opiskelet osa-aikaisesti tai olet oppisopimusopiskelija. Mikäli saat mielestäsi väärän värisen kortin, ota yhteys Opintotoimistoon.

Kortin käyttöönotto

 1. Anna YSAOn Wilmassa lupa tietojesi siirtoon Slicelle.
  (Mene Wilmassa kohtaan Lomakkeet, valitse Henkilötiedot, ja laita rasti kohtaan ”Annan luvan tietojeni siirtoon Slice.fi:lle”). Tietosi siirtyvät tunnin sisällä Slicelle.
 1. Siirry osoitteeseen slice.fi/upload/ysao
  Lataa sivuilla valokuvasi opiskelijakorttia varten sekä tilaa opiskelijakortin aktivointikoodit.
 2. Saat hetken kuluttua Sliceltä sähköpostia, jossa on aktivointitunnukset omalle kortillesi.
  Viesti tulee sekä koulun sähköpostiosoitteeseen että henkilökohtaiseen osoitteeseen, jonka olet ilmoittanut Wilmaan.
 3. Lataa Slice.fi-sovellus omasta sovelluskaupastasi ja kirjaudu sisään saamillasi aktivointitunnuksilla.
 4. Kortti on valmis. Nauti opiskelijaelämästä ja hyödynnä tuhannet opiskelijaedut läpi Suomen!

Mikäli vaihdat puhelinta ja tarvitset uudet tunnukset

Voit nollata itse tunnuksesi Slicen sivuilla .

Kirjoita sähköpostiosoitekenttään sama osoite, jonka olet ilmoittanut Wilmassa henkilökohtaiseksi osoitteeksi. Se on joko koulun sähköpostiosoite tai muu sähköpostiosoitteesi. Saat hetken kuluttua sähköpostiisi linkin, jota klikkaamalla saat uudet aktivointitunnukset.

Tutorit & opiskelijakunta

YSAOn brändivaattee, huppari.

Mukavaa tekemistä opiskelun arkeen

Opiskelijoidemme hyvinvointi, viihtyvyys ja yhteisöllisyys ovat meille tärkeitä. Tule rohkeasti tutustumaan YSAOn opiskelijatoimintaan sekä mukaan yhteisiin tapahtumiin ja teemapäiviin. Ollaan yhdessä hyvinvoivia YSAOlaisia!

YSAOn opiskelijana käytössäsi ovat myös uusi peliareena ja kuntosali sekä paljon muuta Liikkuvan opiskelun välineistöä. Musiikista kiinnostuneet voivat tutustua myös bänditilaan ja soittimiin. Taukojen aikana tarjolla on myös erilaista aktiviteettia, kuten leikkimielisiä skabailuja. Lisäksi jokaisella innokkaalla on mahdollisuus päästä mukaan vuosittain järjestettäviin valtakunnallisiin SAKU ry:n kulttuuri- ja urheilukilpailuihin (SAKUstars, SAKUgames).

Tule mukaan tutortoimintaan !

Tutortoiminnalla edistetään opiskeluviihtyvyyttä, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia sekä tuetaan opiskelijoiden osallisuutta. Tutortoiminnassa pääset mukaan tapahtumien ja muun yhteisen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Tällaisia ovat muun muassa aloittavien opiskelijoiden AmisRace-ryhmäytymispäivät, Taitaja9 ja 8-kurkistus sekä Hyvinvointivirtaa-viikko.

Miksi tutoriksi?

Tutortoiminnassa saat uusia kavereita ja hauskaa tekemistä opiskelun ohelle. Tutortoiminnasta saa arvokasta kokemusta tiimityöskentelystä ja ohjaamisesta. Siinä pääsee myös kehittämään omia vuorovaikutustaitojaan. Tutortoiminnassa pääset hyödyntämään omia vahvuuksiasi ja kiinnostuksen kohteitasi erikoistumalla esimerkiksi digi-, vertais- tai markkinointitutoriksi. Tutorkoulutus ja -toiminta ovat osa opintoja.

Opiskelijakunnassa eli OPKU:ssa pääset vaikuttamaan

YSAOn opiskelijana kuulut opiskelijakuntaan. YSAOlla toimivat toimipistekohtaiset opiskelijakunnat ja yksi yhteinen opiskelijakunnan hallitus. Hallituksen jäsenet valitaan syksyisin lukuvuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenet edustavat opiskelijoita myös YSAOn päättävissä toimielimissä sekä muissa opiskelijoiden kannalta olennaisissa ryhmissä.

Mitä opiskelijakunnat tekevät?

Opiskelijakunnissa kehitetään opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia ja opiskeluviihtyvyyttä eri tavoin. Opiskelijakunnat ottavat kantaa ja tekevät aloitteita opiskelijoita koskevissa asioissa. Opiskelijakunnille voi myös ehdottaa kehittämisideoita. Opiskelijakunnat toimivat yhteistyössä tutortiimin ja henkilöstön kanssa.

Miten pääsen mukaan opiskelijatoimintaan?
Tutor- ja opiskelijakuntatoimintaan pääset mukaan milloin vain! Ota yhteyttä niin kerromme lisää.

Yhteystiedot:
Tutor-toiminta: Miia Bovellan, +358 400 799 829, miia.bovellan@ysao.fi 
Oppilaskunta-asiat: Samuli Laitinen, +358 40 177 2834, samuli.laitinen@ysao.fi

Turvallisuus ja järjestyssäännöt

YSAO Sankariniemen kampuksen ilmakuva.

Työpaikan pelisääntöjen ja käyttäytymissääntöjen oppiminen ovat niitä tärkeimpiä sääntöjä, mitä työpaikoilla opiskelijalta odotetaan.

Kirsi Pulkkinen, koulutusjohtaja ja vararehtori

Opiskelijan oikeuksien ja velvollisuuksien lisäksi turvallisuuden huomioiminen ja järjestyssääntöjen omaksuminen ovat taitoja, joita tarvitaan niin opinnoissa kuin työelämässäkin. Meillä opiskellaan niin ihmisten kuin eläintenkin parissa, ja tehdään töitä suurilla työkoneilla – ei siis ole ollenkaan samantekevää kuinka ja millä asenteella eri tilanteissa toimitaan. Kun jokainen ottaa huomioon turvalliset toimintatavat ja yhteiset pelisäännöt, vältytään turhilta riskeiltä ja vahingoilta.

Ylä-Savon ammattiopiston järjestyssääntöjen tavoitteena on turvata opiskelijoille, opettajille ja henkilökunnalle viihtyisä ja turvallinen opiskelu- ja työympäristö.

Ylä-Savon ammattiopisto on savuton oppilaitos.

Tutustu YSAOn järjestyssääntöihin – niitä kannattaa lukea säännöllisesti!

Koulutusjohtaja Kirsi Pulkkinen kertoo videolla YSAOn järjestyssäännöistä.

Opiskelijan ruokailu

Ravintola Kaislan lounas.

Meillä lounas on aina elämys. Kampuksiemme ravintolat tarjoavat maukasta, kotimaisista ja lähialueen raaka-aineista valmistettua ruokaa.

Kun olet YSAOlla opiskelemassa perustutkintoa, on sinulla oikeus maksuttomaan ateriaan niinä päivinä, jolloin olet työjärjestyksen mukaan koululla. Luonnonvara-alan opiskelijana saat lounaan lisäksi myös maksuttoman aamiaisen ja päivällisen.

Meillä ruoka on hyvää, ja käytämme pääasiassa kotimaisia sekä lähituottajien raaka-aineita. Laadimme ruokalistat toisen asteen ruokailusuositusten mukaan, ja kasvisruokaa on tarjolla päivittäin kaikille halukkaille. Käytämme suomalaista lihaa ja lihajalosteita, lähialueen perunaa ja leipätuotteita sekä suomalaisia marjoja. Suosimme kotimaisia satokauden kasviksia ja juureksia. Aterian yhteydessä on tarjolla myös suomalaista luomumaitoa.

YSAOlla on kolme lounasravintolaa: Kaisla (Sankariniemi), Apila (Peltoniemi) ja Aisakello (Hingunniemi), joissa voit nauttia herkullisia lounaspöydän antimia. Apila ja Aisakello tarjoavat myös kahvilapalveluja aamusta pitkälle iltapäivään. Sankariniemen pääkampuksella kahvilapalveluita pääset nauttimaan Kahvila-myymälä Eväsmestarissa.

Tervetuloa herkullisten makujen äärelle!

Terveydenhuollon palvelut

Hoitajalla kädessään stetoskooppi.

Opiskeluterveydenhuollon palvelut on tarkoitettu kaikille tutkintokoulutuksessa opiskeleville (paitsi oppisopimus) heidän kotipaikkakunnastaan riippumatta. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvat terveydellisten olojen valvonta, opiskelijan terveydenhuolto ja sairaanhoito.

Terveydenhoitaja tapaa kaikki ammatillisessa perustutkinnossa opiskelevat opiskelijat terveystarkastuksessa, joka toteutetaan pääosin ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Terveystarkastus sisältää myös lääkärintarkastuksen. Tarkastus tehdään muissa tutkinnoissa opiskeleville tarpeen mukaan.

Tulosta ja täytä oheinen lomake ennen terveystarkastusta! 
TERVEYDENHOITAJIEN YHTEYSTIEDOT JA VASTAANOTTOAJAT

Sankariniemi, Tähtiniemi ja Vieremä:
Terveydenhoitaja Eila Eskelinen 
+358 40 712 1160
Ti ja pe (parillinen vk) klo 8.00–15.00 
Koulutusalat: logistiikka-ala

Terveydenhoitaja Heli Koskela
+358 40 486 5493
ma-pe klo 8.00-15.00
Koulutusalat: rakennus- ja talotekniikka-ala, sähkö- ja automaatioala

Terveydenhoitaja Tiina Heikura
+358 40 712 1074
Ma ja pe klo 8.00–15.00
Ke Sankariniemellä klo 8.00–11.00 ja Ohjaamossa klo 12.00–15.00
To klo 12.00–15.00
Koulutusalat: kone- ja tuotantotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka, elintarvikeala, hius- ja kauneudenhoitoala, ravintola- ja cateringala, valmentava koulutus (VALMA)

Peltoniemi:
Terveydenhoitaja Eila Eskelinen
+358 40 712 1160
Paikalla ma ja to klo 8.00-15.00, ke aamupäivisin

Hingunniemi:
Terveydenhoitaja Virpi Rajakangas 
+358 40 648 6608
Paikalla torstaina aamupäivisin


Toivala:
Terveydenhoitaja Linda Ollikainen
+358 44 740 2415
Yhteydenotot puhelimitse, vastaanotto Sakkyn Toivalan tiloissa (os. Haapamäentie 1, 70900 Toivala)

Ylämylly/Joensuu:
Terveydenhoitaja Hanna Piitulainen
+358 13 330 5202
hanna-kaisa.piitulainen@siunsote.fi
Paikalla tarpeen mukaisesti, yhteydenotot puhelimitse ja sähköpostistilla

Tervetuloa asuntolaan!

YSAO Hingunnimen vanha päärakennus.


Kun matka kotoa uuteen opiskelupaikkaan on pitkä tai muutoin haasteellinen, tarjoavat monipuoliset asuntolamme sinulle hyvän ratkaisun asumiseen.

Ylä-Savon ammattiopistolla on kaksi opiskelija-asuntolaa mihin voit hakea asuntolapaikkaa opintojesi ajaksi. Iisalmessa Peltoniemen asuntola palvelee kaikkien Iisalmen kampusten opiskelijoita. Kiuruvedellä Museokadun asuntola on tarkoitettu pääsääntöisesti Hingunniemen opiskelijoita varten mutta myös bussilla Iisalmen kampuksilla kulkeville. Muuttaminen asuntolaan voi helpottaa opiskeluarkeasi merkittävästi. Lisäbonuksena tulee mahdollisuus olla osa mahtavaa asuntolayhteisöä.

Kun tarvitset lyhytaikaisempaa majoitusta lähijaksojen ajaksi, käytettävissäsi on Iisalmessa Peltoniemen asuntola lemmikkieläinpaikkoineen. Kiuruvedellä hevosalan opiskelijoille on oma hostelli Hingunniemen kampuksella.

Huomaa tämä!
Asuntolapaikkaa haetaan kirjallisesti myönteisen opiskelupaikkapäätöksen jälkeen.

Kun tarvitset majoitusta ainoastaan lähijaksosi ajalle, varaa majoitus sähköpostitse viimeistään 7 vrk ennen lähijaksosi alkua.

Asuntolapaikan hakeminen

Haluamme tarjota sinulle opiskelua tukevan, valvotun asuinympäristön missä viihdyt ja tunnet olosi turvalliseksi. Asuntola on sinulle maksuton mutta muuton yhteydessä peritään avainpantti (80 euroa), jonka saat takaisin muuttaessasi pois asuntolasta.

Asuntolaohjaajat ovat tukenasi niin arkiaskareissa kuin vapaa-ajan ja harrastusten suunnittelussa. Muutettuasi sinut perehdytetään asuntolatoimintaan kurssilla, jolla tulevat tutuiksi niin uusi asuinympäristö ja opiskelupaikkakunta, kuin harrastusmahdollisuudet sekä monipuoliset nuorten palvelut. Kurssilla saat paljon myös eväitä tulevaisuuteen.

Haet asuntolapaikkaa myönteisen opiskelupaikkapäätöksen jälkeen hakemuslomakkeella. Asuntolapaikka myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan. Jatkavat opiskelijat hakevat paikkaa uudelleen toukokuun loppuun mennessä. Viikonlopuiksi ja/tai loma-ajoiksi asuntolaan jäämiselle haetaan erikseen lupa asuntolaohjaajalta. Asuntola ei voi olla virallinen asuinpaikkasi eli niin sanotut kirjat jäävät kotiosoitteeseesi. Myönteisen päätöksen mukana saat kattavan infon muuttoa varten.

Majoittuminen lähijaksoilla

Kun käyt YSAOn kampuksilla ainoastaan opintojesi lähijaksoilla, voit varata majoituksen asuntoloistamme. Lähijaksolla saat keskittyä opintoihisi ilman normiarjen askareiden pyörittämistä. Opiskelupäivän jälkeen voit levätä, opiskella tai hyödyntää paikkakunnan harrastus- ja kulttuuritarjontaa. Voit tehdä ruokaa majoitustiloissa tai nauttia sen YSAOn kampusten ravintoloissa.

Majoitustilat ovat kalustettuja soluasuntoja ja 2 – 3 henkilön huoneita. Mukaan tarvitset vain omat lakanat ja pyyhkeen. Keittiötiloista löytyvät perusastiat sekä välineet ruoanlaittoon.

YSAOn opiskelijana majoittuminen on sinulle maksutonta. Peltoniemessä ja Hingunniemessä on mahdollisuus myös varata sähköpaikka asuntoautolle tai -vaunulle. Sähköpaikan hinta opiskelijoille on 10,00 euroa / vrk.

Lähijakson majoitus varataan sähköpostilla suoraan halutusta asuntolasta:

Peltoniemi, Iisalmi: peltoniemi.majoitusvaraukset@ysao.fi 
Hingunniemi, Kiuruvesi: majoitusvaraukset.hingunniemi@ysao.fi 

Tee varaus viimeistään 7 vrk ennen lähijaksosi alkua. Majoituspaikkoja on rajoitetusti. Ohjeet saapumiseen ja majoittumiseen saat sähköpostiisi varausvahvistuksen yhteydessä.

Millä mielellä? -chat

TUKEA MATKALLESI

Tuntuuko siltä, että kaipaisit tukea oman hyvinvointisi parantamiseen tai ylläpitämiseen? Kamppailetko jaksamisesi, itseluottamuksesi tai voimavarojesi kanssa?

Tule juttusille Millä mielellä? -chatiin, jonka löydät tämän sivun laidalta, aina maanantaisin ja torstaisin, klo 14-16.

Muina aikoina voit jättää meille yhteydenottopyynnön sivulla avautuvalla yhteydenottolomakkeella. Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian! Voit olla meihin myös suoraan yhteydessä keskusteluapua tarvitessasi – yhteystietomme löytyvät sivun alaosasta.

Pohditaan yhdessä sinulle toimivimpia tapoja lisätä opintomatkallesi ja sen rinnalle hyvinvointia. Chatissa tukenasi ovat hyvinvoinnin ammattilaiset Anne Martikainen (sairaanhoitaja AMK) ja Oona Timonen (ratkaisukeskeinen valmentaja).

Chatissa keskustelet anonyymisti, luottamuksellisesti ja kahden kesken.

Keskustelut poistetaan palvelimelta automaattisesti 30 vuorokauden välein.
Millä mielellä? -chat on tarjolla toukokuun 2022 loppuun asti. Chat ei ole avoinna koulun lomien ja pyhien aikana.

Ethän jää yksin huoliesi kanssa. Autamme mielellämme.
Olet lämpimästi tervetullut juttelemaan chatiin!
Terveisin, Anne ja Oona

Tukiverkostot

Chatin ollessa suljettuna voit hakea keskusteluapua alla olevista tukiverkoista.

Yhteystiedot

Anne Martikainen
040 823 2423
anne.martikainen@ysao.fi

Oona Timonen
040 869 0868
oona.timonen@ysao.fi

Microsoft Office 365 ProPlus

Oppilaitoksemme tarjoamana etuna opiskelijoillamme ja henkilökunnallamme on mahdollisuus ladata veloituksetta uusin Microsoft Office -paketti (Office 365 ProPlus) omalle kotikoneelle. Opintojen tai työsuhteen päätyttyä Office 365 ProPlus toimii 30 päivää. Office toimii senkin jälkeen luku- ja tulostustilassa.

Office 365 ProPlus -paketti sisältää mm. Word, Excel, PowerPoint, Outlook ja Teams -ohjelmat.

Voit ladata Officen viidelle omalle laitteellesi. Lisäksi voit hakea iPadin, iPhonen ja Androidin sovelluskaupasta Office-sovellukset ja aktivoida ne YSAOn käyttäjätunnuksellasi.

OFFICE 365 PROPLUS -paketin lataus

 1. Siirry Office 365 -portaaliin osoitteessa https://login.microsoftonline.com.
  Kirjoita YSAOn käyttäjätunnuksesi (sama kuin sähköpostiosoitteesi) ja klikkaa Seuraava.
  Tämän jälkeen sinut ohjataan YSAOn kirjautumissivulle.
 2. Kirjaudu sisään YSAOn käyttäjätunnuksellasi (sama kuin sähköpostiosoitteesi) ja salasanallasi.
 3. Nyt olet kirjautunut Office 365 -portaaliin.
  Pääset asentamaan Office-paketin Asenna Office -painikkeella.
 4. Seuraa ohjeita, ja asenna Office.

Ohjelmiston käyttöön liittyvät kysymykset

Microsoft Office -ohjelmistojen käyttöön liittyvissä ongelmissa auttavat seuraavat sivustot

HUOM! YSAOn tietohallintopalvelut eivät pysty auttamaan ohjelmiston hankkimisessa tai asentamisessa.

Käyttösäännöt

Saamallasi käyttäjätunnuksella voit kirjautua YSAOn lähiverkon tietokoneille sekä käyttää sähköpostia, Wilmaa, itslearning-verkko-oppimisympäristöä ja langatonta verkkoa.

Ottaessasi käyttöön sinulle luodun käyttäjätunnuksen, sitoudut seuraaviin käyttösääntöihin.

 1. Ylä-Savon ammattiopiston atk-palveluiden käytössä noudatetaan elektronisessa tiedonvälityksessä yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymistapoja ja Suomen lakia (esim. ohjelmien kopiointi). Palveluiden käyttäjien on myös noudatettava ylläpitäjän antamia ohjeita ja määräyksiä.
 2. Muiden käyttäjien häiritseminen tai sellaisten tietojen saamisen yrittäminen, mihin käyttäjällä ei ole oikeuksia, on ehdottomasti kiellettyä. Toisille henkilöille osoitettujen tai heille kuuluvien viestien tai muiden tietojen etsiminen, avaaminen tai lukeminen tai näiden toimien yritys on kielletty. Tämä koskee myös järjestelmän ylläpitäjiä, poikkeuksena kohdassa 7 mainitut tilanteet. Jos sovellukset antavat tällaista tietoa toimihenkilön tai järjestelmän ylläpitäjän käyttöön tai hän muuten vahingossa saa tällaista tietoa, sitä ei saa kopioida, lähettää, ilmaista tai muuten siirtää.
 3. Ylä-Savon ammattiopisto antaa käyttäjille käyttäjätunnukset ja sähköpostiosoitteen, jotka oikeuttavat niihin kuuluvien palveluiden käytön. Ammattiopisto pidättää oikeuden valita käyttäjätunnus oman käytäntönsä mukaiseksi ja lisäksi käyttäjä voidaan velvoittaa vaihtamaan salasanansa. Ylä-Savon ammattiopisto varaa oikeuden ottaa käyttöön sähköpostipalvelimelle roskapostinsuodatustoiminnot eikä vastaa tästä mahdollisesti aiheutuvista taloudellisista tai muista vahingoista.
 4. Käyttäjätunnus ja salasanat ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa myydä, lainata, vuokrata tai muulla tavalla luovuttaa kolmannelle osapuolelle.
 5. Käyttäjä on itse vastuussa käyttäjätunnuksestaan, salasanastaan ja sähköpostiosoitteestaan sekä kirjoittamistaan, lähettämistään tai välittämistään viesteistä, tiedoista, ohjelmista tai muista tiedostoista sekä niiden ja saamiensa salasanojen turvallisuudesta. Käyttäjä vastaa myös yllämainittujen kohtien laiminlyönnistä johtuvista seuraamuksista. Käyttäjä on velvoitettu itse huolehtimaan saamiensa tai käyttämiensä ohjelmien, tiedostojen tai hakemistojen tietoturvallisuudesta.
 6. Mikäli käyttäjä huomaa sellaisen virheen tai puutteen käyttämiensä palveluiden toiminnassa, joka saattaa aiheuttaa tietoturvaongelmia, on hän velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä ylläpitäjälle.
 7. Järjestelmien ja niiden sisältämien tietojen turvallisuuden varmistamiseksi sekä järjestelmien toiminnan ylläpitämiseksi, järjestelmien ylläpitäjillä on oikeus valvoa järjestelmien käyttöä ja tarvittaessa oikeus päästä järjestelmien sisältämiin tietoihin ja muihin viesteihin sekä tarvittaessa kopioida, tuhota ja siirtää niitä. Kts. kohta 2.
 8. Ylä-Savon ammattiopisto ei vastaa käyttämiensä laitteistojen tai ohjelmistojen vikojen aiheuttamista taloudellisista tai muista vahingoista.
 9. Ylä-Savon ammattiopisto pidättää itsellään oikeuden muuttaa tarvittaessa toimitusehtoja tai tämän sopimuksen piiriin tulevia palveluita, jolloin käyttäjällä on oikeus irtisanoa tämä sopimus. Käyttäjällä on myös oikeus milloin tahansa luopua palvelun käytöstä ilmoittamalla siitä käyttäjätunnuksen myöntäjälle.
 10. Näiden sääntöjen vastaisesta järjestelmien käytöstä on ilmoitettava ylläpitäjälle. Mikäli käyttäjä rikkoo tätä sopimusta tai on piittaamaton ylläpidon antamista ohjeista, Ylä-Savon ammattiopistolla on oikeus irtisanoa tämä sopimus välittömästi ja poistaa kyseinen käyttäjätunnus ja sähköpostiosoite käytöstä. Sääntöjen rikkomisesta voi olla seurauksena lisäksi korvausvelvollisuus tai jopa palvelussuhteen irtisanominen tai purkaminen. Monet sääntöjen vastaiset teot ovat myös rikosoikeudellisesti rangaistavia.
 11. Tietokoneisiin saa asentaa ainoastaan ohjelmia, joihin on laillinen lisenssi.
 12. Opiskelusuhteen päättyessä käyttäjän tunnukset, luetut että lukemattomat sähköpostit, kotisivut ja muut tiedostot tuhotaan. Myös opiskelusuhteen jälkeen mahdollisesti tulevat sähköpostit tuhotaan ja postilaatikko poistetaan. Viestejä ei myöskään jälleen lähetetä opiskelijan mahdolliseen uuteen osoitteeseen.

Opiskelijan digipalvelut

Henkilö istuu tietokoneruutujen äärellä, joissa tietoturvaan liittyviä lukemia.

Tietohallintopalvelut vastaavat kaikista Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän ja Ylä-Savon ammattiopiston tietoteknisistä palveluista, kuten laitteistojen ylläpidosta, tietoliikenteestä, ohjelmistoasennuksista, käyttäjätuesta jne.

Alle on koottu tietoa opiskelijoille tarkoitetuista digipalveluista.

Eduhelppi – Opiskelijoiden oma tietotekninen apu

Eduhelppi neuvoo, ohjaa sekä opastaa tietokoneiden ja mobiililaitteiden käytössä kaikkia YSAOn opiskelijoita paikkakunnasta riippumatta. Eduhelpin toiminnasta vastaa tieto- ja viestintätekniikka-alan opiskelijat ja opettajat.

Palveluaika ma-pe, klo 8.15-14
040 827 7020
eduhelppi@edu.ysao.fi

Käyttäjätunnukset

Jokaiselle YSAOn perustutkinto-opiskelijalle luodaan AD:hen (Active Directory) käyttäjätunnus opiskelun alkaessa ja tämä tunnus on voimassa koko opiskelun ajan.

Käyttäjätunnukset luodaan, päivitetään ja poistetaan Wilmaan kirjattujen tietojen perusteella. Käyttäjätunnus ja salasana lähetetään opiskelijalle tekstiviestillä. On siis tärkeää pitää oma puhelinnumero ajantasalla. Viestissä on myös linkki YSAOn käyttösääntöihin, joita opiskelija sitoutuu noudattamaan käyttäjätunnusta käyttäessään. Jos opiskelijalla ei ole matkapuhelinta, tunnukset toimitetaan kirjeessä.

Jotta vältyttäisiin useilta erillisiltä käyttäjätunnuksilta, opiskelijoiden käyttämien järjestelmien käyttäjähallinnat on liitetty AD:hen. Toisin sanoen samalla käyttäjätunnuksella voi kirjautua YSAOn lähiverkon tietokoneille sekä käyttää sähköpostia, Wilmaa, itslearning-verkko-oppimisympäristöä ja langatonta verkkoa.

Salasanan vaihtaminen

Jos haluat vaihtaa salasanasi, voit tehdä sen osoitteessa https://salasana.ysao.fi

Vaihtaminen onnistuu vain, jos muistat nykyisen salasanasi. Mikäli olet unohtanut salasanasi, pyydä uutta tekstiviestillä alla olevan ohjeen mukaisesti.

Salasanan uusiminen tekstiviestillä

Jos olet unohtanut YSAOn verkon salasanasi (joka käy myös esim. sähköpostiin, Wilmaan ja itslearningiin), saat uuden salasanan helposti tekstiviestillä.

Salasanan uusiminen tekstiviestillä vaatii, että Wilmaan on tallennettu käytössäsi oleva matkapuhelinnumero. Jos Wilmassa on vanha matkapuhelinnumero, salasanan uusiminen ei onnistu. Kun matkapuhelinnumerosi muuttuu, muista käydä opintotoimistossa kertomassa uusi puhelinnumerosi tai vaihda se itse Wilman lomakkeissa.

Kun haluat uuden salasanan, lähetä numeroon 044 738 8833 alla oleva tekstiviesti omasta matkapuhelimestasi :
SALASANA käyttäjätunnus henkilötunnuksen neljä viimeistä merkkiä

Esimerkki, Matti Meikäläinen lähettäisi tekstiviestin:

Salasana matti.meikalainen@edu.ysao.fi 789a

HUOM! Käytä viestiä kirjoittaessasi välilyöntiä, muuten viestisi ei mene perille oikeassa muodossa.

Ollessasi ulkomailla lisää puhelinnumeron eteen Suomen suunta, jolloin puhelinnumero on +358447388833.

Jos antamasi tiedot ovat oikein ja salasanan uusiminen onnistuu, saat uuden salasanan tekstiviestillä. Saat tekstiviestin myös epäonnistuneesta salasanan uusimisyrityksestä.

Palvelun käyttäminen maksaa normaalin tekstiviestin lähettämisen verran.

Palvelun väärinkäyttöä käsitellään tietomurtoyrityksenä.

Jos salasanan uusiminen ei onnistu, ota yhteyttä YSAO:n Helpdeskiin, puh. 040 1800 800.

Vinkki: Talleta matkapuhelimeesi yhteystietoihin numero 0447388833 esim. nimellä salasanan vaihto, jolloin sinun ei tarvitse opetella ulkoa kyseistä puhelinnumeroa.

Langaton verkko

YSAO-opiskelijalla on käytössä langaton verkko (WLAN). Verkkoon kirjaudutaan omilla AD-käyttäjätunnuksilla. Tässä verkossa voi käyttää opiskelijoiden omia päätelaitteita (kannettavat tietokoneet, tabletit, älypuhelimet jne.).

Käyttäjä vastaa itse käyttämiensä päätelaitteiden tietoturvasta esimerkiksi käyttöjärjestelmän tietoturvapäivityksistä, virustorjunnasta ja palomuurista. Jokainen käyttää palvelua omalla vastuullaan.

Hevosalan palvelut

Hevostenhoitaja seisoo hevosen vieressä lämpöhoitolaitteen luona.

Totilas-ratsastussimulaattori

Hingunniemen kampuksessamme sijaitsee Totilas-ratsastussimulaattori, joka soveltuu erinomaisesti ratsastusopetukseen.

Simulaattori antaa ratsastajalle palautetta tekniikasta ja ongelmakohdista, muun muassa istunnan painopistealueista ja apujen käytöstä. Ohjelmoitava simulaattori toimii kaikissa askellajeissa, ja vieressä ohjaavalla opettajalla on ainutlaatuinen mahdollisuus ohjata ratsastajaa vaikka kädestä pitäen. Muu ryhmä voi seurata opetusta samalla lähietäisyydeltä.

Voit varata Totilaksen itsellesi ja ystävillesi siten, että YSAOn opettaja on ohjaamassa. Mikäli olet valmentaja tai ohjaaja, voit varata ajan omalle seurallesi ja opetusryhmälle, jolloin itse vastaat ohjauksesta.

Auton huolto

Ajoneuvoasentaja tarkistaa punaisesta hybridiautosta öljyn.

Teemme opiskelijatyönä opettajien ohjauksessa henkilö- ja pakettiautoihin mm.
-rengastyöt ja tasapainotukset
-öljyhuollot
-määräaikaishuollot
-jarrujen testaukset ja korjaukset
-katsastustarkastukset ja kunnostukset
-pyörien asentokulmien mittaukset ja suuntaukset
-moottorin ja voimansiirron korjaukset
-vikakoodien lukemiset
-päästömittaukset

Kesäpyörien vaihto

Huhtikuun ja toukokuun aikana opiskelijamme tekevät henkilöautojen kesäpyörien vaihtoa 10 € hintaan / henkilöauto. Katso itsellesi sopiva vapaa aika!

Esimerkkejä auton huollon hinnoista

-öljyn ja suodattimen vaihto 10 €
-pyörien vaihto, sis. pesun 10 €
-nelipyöräsuuntaus, sis. pyöränkulmien säädön 30 €
-huollot ja korjaukset tuntityönä 5 €/tunti
Hinta sis. alv 24 %.

Huomioithan, että työt tehdään opiskelijatyönä laadukkaasti, jolloin työn aikataulu on pidempi kuin ammattihenkilöiden suorittamana.

Asiakastöiden vastaanotto ja kyselyt

ma-pe klo 8–15
040 179 8156
tai
autoala@ysao.fi
Kotikyläntie 254, 74150 Iisalmi

Tervetuloa!

Ajoharjoittelurata

Kuljetusalan ammattitutkinto, henkilökuljetusten osaamisala, linja-autonkuljettaja-opiskelija linja-auton ratissa ajoharjoitteluradalla Ylä-Savon ammattiopiston logistiikka-alan oppimisympäristössä.

Ylä-Savon ammattiopiston ajoharjoittelurata on Ajoneuvohallintokeskuksen hyväksymä, ajokorttiin tähtäävässä
opetuksessa käytettävä ajoharjoittelualue.

Rata-alueen tiet ovat asfaltoituja ja varsinaiset liukkaankelin harjoittelualueet ovat teräslevyillä pinnoitettuja.

Talvisin harjoittelu tapahtuu jääpinnoilla, ja muulloin metallipinnoitetut osuudet käsitellään liukastusaineella ja vedellä. Liukkaankelinalueella on kaksi harjoittelupaikkaa, suora- ja kaarreosuus. Turvallisen harjoittelun takaavat laajat turva-alueet.

Ylä-Savon Ammattiopiston ajoharjoitteluradalla on myös tiealueita, joilla voi harjoitella raskaiden ajoneuvojen
käsittelyä. Alueella on myös hyvät mahdollisuudet opetella puutavarankuormaimen käyttöä, kappaletavaranosturin käyttöä sekä opetella mm. vaihtamaan lavoja tai jalkalavakontteja kuorma-autoon.

Alueella on myös terminaali, jossa voidaan opetella trukin, työntömastotrukin sekä lavansiirtovaunujen käyttöä. Terminaalissa on myös kaksi lastaussiltaa, jossa voidaan opetella mm. trukin käyttöä ajoneuvojen kuormaamiseen ja purkamiseen sekä ajoneuvojen ja perävaunujen peruuttamista laitureihin. Käytössä on myös pyöräkone, jolla voidaan opetella erilaisia nosto- ja lastaustehtäviä. Pyöräkoneella tehdään myös alueen lumityöt, josta huolehtivat logistiikan opiskelijat.

Alue voidaan sulkea muulta liikenteeltä puomeilla, jolloin harjoittelu on turvallista. Koko rata-alueella on valaistus, joka voidaan tarvittaessa kytkeä pois, jos halutaan harjoitella pimeällä ajoa. Pimeänajon harjoituksessa on käytössä noin 2,5 km pitkä lenkki, jossa on erinomaiset mahdollisuudet opetella jalankulkijan näkemistä, ajoneuvojen kohtaamista sekä ajoneuvojen ohitustilanteita.

Ota yhteyttä

Ajanvaraus radalle onnistuu alla olevasta puhelinnumerosta tai varauksia voi tiedustella myös sähköpostitse ajoharjoittelurata@ysao.fi

Ylä-Savon ammattiopisto, ajoharjoittelurata
Sonkajärventie 114,
74100 IISALMI

Ratamestari Rauno Miettinen
0400 792 818

Eläinpalvelut Tassula ja Tassutupa

Eläintenhoidon ammattitutkinto, eläintentrimmaamisen osaamisala -opinnot suorittanut trimmaaja käsittelemässä mäyräkoiraa trimmauspöydällä.

Eläinhoitola Tassutupa

Tuo kissasi Ylä-Savon ammattiopiston eläintenhoitaja-opiskelijoiden asiantuntevaan ja ohjaajien valvomaan hoitoon Iisalmeen, YSAO Peltoniemeen, päiväksi, viikonlopuksi tai vaikka lomasi ajaksi!

Mikäli sinulla on hoidon tarvetta pienille lemmikeille kuten kaneille ja jyrsijöille, ole yhteydessä meihin, niin sovitaan asiasta. Koiria emme nykyisin ota hoitoon.

Aukiolo

Palvelemme sinua joka päivä klo 7.30-16.00 välillä, niin arkena kuin viikonloppunakin.

Kysy lisää!

Ylä-Savon ammattiopisto YSAO Peltoniemi
Kotikyläntie 254, 74150 Iisalmi
040 177 8550

Eläinhuoltamo Tassula

Pieneläinhuoltamo Tassula tarjoaa opiskelijatyönä koirien turkinhuoltopalvelua erirotuisille koirille.

Kysy lisää!

Ota yhteyttä mikäli sinulla on jotain kysyttävää, vastaamme mielellämme!
Essi Taipale
puh. 050 347 7760

Pieneläinhuoltamo Tassula
Ylä-Savon ammattiopisto YSAO Peltoniemi
Kotikyläntie 254, 74150 Iisalmi
tassula@ysao.fi

YSAO brändituotteet

YSAOn brändivaattee, huppari.

YSAOn brändituotteet

YSAOn brändituotteita on tulossa lähitulevaisuudessa verkkokauppaan.

Opiskelu YSAOlla

Neljä maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä -opiskelijaa maatilalla pienkuormaajan edessä.

Ammatillinen perustutkinto antaa sinulle yleisen jatko-opintokelpoisuuden myös korkea-asteen koulutukseen (ammattikorkeakoulut tai yliopistot). Valitsemalla ammatillisen koulutuksen pidät edelleen
kaikki polut avoimina myös tulevaisuuden opintojen suhteen.

Panostamme eri toimialojen koulutuksen kehittämiseen jatkuvasti. Uudistamme fyysisiä oppimisympäristöjämme, ja kehitämme digitaalisuutta sen eri muodoissaan. Vahvistamme myös jatkuvasti työelämässä tapahtuvaa oppimista laajassa yhteistyöverkostossamme.

Ylä-Savon ammatillisen koulutuksen laatu on useissa eri selvityksissä todettu erinomaiseksi ja meillä opiskelevat opiskelijat ovat tyytyväisiä oppilaitokseen.

Kansainvälisyys on oleellinen osa ammatillista koulutusta. Haluamme tarjota kaikille opiskelijoillemme mahdollisuuden kehittää ammatillisia, kulttuurillisia ja kielellisiä taitojasi osana kansainvälisyysopintoja ja kansainvälisiä vaihtoja.

Mikäli kuulut ns. oppivelvollisiin, tarjoamme sinulle opetuksen, opiskeluhuollon ja ruokailujen lisäksi opiskelussasi tarvittavat materiaalit, laitteet ja muut varusteet maksutta. Opintosi rakennetaan sinun tarpeidesi ja tavoitteesi mukaisesti. Oppimista toteutetaan sekä oppilaitoksen tiloissa, työelämässä ja jatkossa yhä enemmän meidän eYSAOlla. Opintojasi varten annamme sinulle opintojen ajaksi käyttöön henkilökohtaisen tietokoneen ohjelmistoineen.

Lisätietoa Ylä-Savon ammattiopiston koulutustarjonnasta antavat opinto-ohjaajat ja opettajat.

Uudelle opiskelijalle

Ota reilusti yhteyttä, kysy eri vaihtoehtoja ja tule vaikka käymään!

Parturi-kampaamo Hiustaiturit

Kampaaja pesee asiakkaan hiuksia.

Tervetuloa Hiustaitureihin!

Parturi-kampaamo Hiustaiturit on oppilaitoksen oppimisympäristö, jossa työskentelevät hius- ja kauneudenhoitoalan opiskelijat heti ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien. Hiustaiturit tarjoavat opiskelijoiden toteuttamia hiuspalveluja opettajan tai ammatinohjaajan valvonnassa. Oppimisympäristössä harjoiteltavat asiakastyöt kehittävät opiskelijan osaamista ja valmiutta työelämään.

Hiustaitureissa tehdään hiusten leikkauksia, hoitokäsittelyjä, värjäyksiä ja rakennekäsittelyjä. Lisäksi parturipalveluita tekevät voivat tehdä myös partakäsittelyjä (tällä hetkellä koronan vuoksi ei partakäsittelyjä asiakaspäivinä).

Lisää palveluista ja hinnoista löydät alta.

Aukioloajat

Tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 11-14.30
Ajanvaraus puh. 040 177 8525
Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan erikseen.

Parturi-kampaamo Hiustaiturit
Kotiteollisuuskuja 3
Iisalmi
Katso video Hiustaitureihin saapumisesta.

Huom!
Varaathan aikaa käsittelyyn tullessasi, sillä kaikki työt tehdään oppilastyönä.

Tällä hetkellä Hiustaitureiden tiloissa on maskivelvoite, koska turvavälin pitäminen ei ole mahdollista. 
Äkilliset aikojen peruutukset ovat nyt myös mahdollisia, joten toivomme asiakkailta ymmärrystä.

Hinnasto

Hiustenleikkaukset
• Otsaleikkaus (otsahiukset, korvalliset yms.)  8 €
• Siistiminen, nopea konetyö (hiusrajat)  10 €
• Muotoonleikkaus  14 €
• Mallinmuutos    15 €
• Hiustenleikkaus muun käsittelyn yhteydessä 9 €

Hiusten- ja hiuspohjan hoidot sekä hius-ja käsihoidot
• Lyhyet 9 €
• Puolipitkät / pitkät hiukset 11 €
• Hoitokokonaisuus hiuksille ja käsille  15 €
• Käsienhoito    9 €

Kampaukset
• Rulla- tai föönikampaus   7 €
• Juhlakampaukset 20 €

Kiharat
• Lyhyet 35 €
• Lyhyet, permanentti ja sävy 55 €
• Puolipitkät (yli olkapään) 45 €
• Puolipitkät, permanentti ja sävy 68 €
• Pitkät 55 €
• Pitkät, permanentti ja sävy 85 €
• Osapermis (alle 15 puolaa) 28 €
• Rullahinta 4 €

Vaalennus-, kevyt- ja kestovärit                                                                                
• Yksittäiset raidat / hyvin ohuet hiukset
(massan määrä 30-50g) 25 €
• Tyviväri (massan määrä 50-70g) 30 €
• Lyhyet (massan määrä max. 90g) 35 €
• Puolipitkät (massan määrä max. 120g) 40 €
• Puolipitkät (massan määrä max. 180g) 50 €
• Pitkät (massan määrä max. 270g) 80 €
• Pitkät (massan määrä max. 360g) 100 €

Moniväri
• Lyhyet (massan määrä max. 90g) 40 €
• Puolipitkät (massan määrä max. 120g) 45 €
• Puolipitkät (massan määrä max. 180g) 55 €
• Pitkät (massan määrä max. 270g) 95 €
• Pitkät (massan määrä max. 360g) 110 €

Raidat
• Yksittäiset raidat / hyvin ohuet hiukset
(massan määrä max. 30-50g) 25 €
• Lyhyet (massan määrä max. 120g) 35-40 € 
• Puolipitkät (massan määrä max. 180g) 50 €

Kulmat ja ripset
• Puhdistaminen/pigmentointi/sävyt 24 €
• Värjäys ripset ja kulmat
(sis. kulmien siistimisen) 10 €
• Värjäys ripset / kulmat
(sis. kulmien siistimisen) 8 €
• Kulmien muotoilu  4 €

Yhteyshenkilöt

Marja Hurskainen
marja.hurskainen@ysao.fi

Mira Konola
mira.konola@ysao.fi
puh. 040 177 8525

Opetusravintola Oppimestari

Ravintola Oppimestarin katettu ruokailupöytä.

Luksusta lounaaksi Opetusravintola Oppimestarissa

Edullinen, runsas ja monipuolinen lounas houkuttelee ruokailemaan läheltä ja kaukaa. Oppimestarin lounaalla arvostetaan kotimaisia ja tuoreita  raaka-aineita ja paikallisia tuottajia mahdollisimman kattavasti. Lounas on katettuna alkuviikosta tiistaisin ja keskiviikkoisin.

Hyvän ruoan lisäksi Oppimestarissa kiinnitetään huomiota lämminhenkiseen asiakaspalveluun, jota opiskelijamme kutsuvat myös nuorekkaaksi ilmapiiriksi. Se kuuluu Oppimestarissa samaan hintaan.

Oppimestarissa ruokaillessasi voit nauttia samalla upeasta järvimaisemasta.

Aukioloajat

Ravintola Oppimestari palvelee tiistaina ja keskiviikkona klo 10.30-12.30

Tilaukset ja varaukset
puh. 040 177 8530
oppimestari@ysao.fi 

Ruokalista

Tiistai 17.5
Täyteläinen hernesosekeitto 7 €
Oopperaleipä 9 €
Savustettua lohta ja tartarkastike & täytetty peruna 14 €
Marjajogurtti-tiramisu 1,5 €

-sisältää runsaan salaattibuffan, leivät, kahvin ja kahvileivän

Keskiviikko 18.5
Kermainen ahvenkeitto 7€
Kookos-soija-kasviswokki nuudelin kera 9€
Pinaattinen vuohenjuustobroileri & pilahviriisi 12€
Limettiposset 1,5€

-sisältää runsaan salaattibuffan, leivät, kahvin ja kahvileivän
Oppimestari avoinna klo 10.30-12.30
Tervetuloa herkuttelemaan!

Opiskelijat, Mari ja Jaanaabout:blankEsimuotoiltu: Vaihda lohkon lajia tai tyyliäDisplays more block tools

Opetusravintola Oppimestari

Luksusta lounaaksi Opetusravintola Oppimestarissa

Edullinen, runsas ja monipuolinen lounas houkuttelee ruokailemaan läheltä ja kaukaa. Oppimestarin lounaalla arvostetaan kotimaisia ja tuoreita  raaka-aineita ja paikallisia tuottajia mahdollisimman kattavasti. Lounas on katettuna alkuviikosta tiistaisin ja keskiviikkoisin.

Hyvän ruoan lisäksi Oppimestarissa kiinnitetään huomiota lämminhenkiseen asiakaspalveluun, jota opiskelijamme kutsuvat myös nuorekkaaksi ilmapiiriksi. Se kuuluu Oppimestarissa samaan hintaan.

Oppimestarissa ruokaillessasi voit nauttia samalla upeasta järvimaisemasta.

Aukioloajat

Ravintola Oppimestari palvelee tiistaina ja keskiviikkona klo 10.30-12.30

Tilaukset ja varaukset
puh. 040 177 8530
oppimestari@ysao.fi 

Lisää lohko

Tarjoilija ojentaa annosta asiakkaalle.

Tervetuloa lounaalle, palvelemme teitä ilolla ja rakkaudesta ruokaan!

Ravintola Kaisla, Sankariniemi

Ravintola Kaislan lounas.

Herkullista lounasta Ravintola Kaislassa

Avarat ja valoisat tilat kutsuvat virkistäytymään ja nauttimaan samalla lounasta hienossa järvimaisemassa. Ateriat valmistetaan paikan päällä suurella sydämellä ja iloinen asiakaspalvelumme on vertaansa vailla! Ravintola Kaisla palvelee herkullisen lounasruokailun merkeissä Sankariniemen kampuksella.

Tervetuloa nauttimaan monipuolisen lounaan antimista!

Lounasruokailu ma-pe klo 10-12.15

Tiedustelut
puh. 0400 793 119 tai 0400 793 185
kaisla@ysao.fi

Ravintola Apila, Peltoniemi

Ravintola Apilan lounaskuva.

Iloisen palvelun Ravintola Apila

Avarat ja valoisat tilat kutsuvat virkistäytymään ruokailun ja kahvittelun merkeissä Ravintola Apilaan, joka sijaitsee uudessa Taitotalossa hienossa rantamaisemassa. Kesäaikaan voit istahtaa myös terassille ihastelemaan idyllistä savolaista maalaismaisemaa.

Ravintola Apila palvelee aamusta pitkälle iltapäivään ja huolehtii osaltaan opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvoinnista. Kahvilasta löytyy välipalaa moneen makuun ja palvelu on iloisen lupsakkaa!

Tervetuloa Ravintola Apilaan!

Aukioloajat

Aamupala klo 7.30-8.15
Lounas klo 10.15-12
Päivällinen ma-to klo 15-15.40, pe ei ole päivällistä.
Kahvila palvelee klo 8-14.30, perjantaisin suljemme klo 13.15

Tiedustelut
puh. 0400 792 822
apila@ysao.fi

Ravintola Aisakello, Hingunniemi

Ravintola Aisakello lounaskuva.

Ravintola Aisakello on Hingunniemen sydän

Kotoisassa Aisakellossa valmistetaan herkullisia kahvilatuotteita ja aterioita, joita muistellaan lämmöllä vielä vuosia valmistumisen jälkeenkin. Aisakello palvelee aamupalasta päivälliseen asti ja huolehtii osaltaan opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvoinnista.

Tervetuloa virkistymään ravintola Aisakelloon!

Aukioloajat

Aamupala ma-pe klo 7-8.30
Lounas ma-pe klo 10.30-12
Päivällinen ma-to klo 15- 16.30, pe ei ole päivällistä.
Kahvila avoinna aamusta iltapäivään, pe suljemme klo 12.

Tiedustelut
puh. 040 179 8170
tanja.kaarakainen@ysao.fi

Kahvila-myymälä Eväsmestari

Värikkäitä leivonnaisia ja konditoriatuotteita tarjottimella.

Kahvila-myymälä Eväsmestari sijaitsee Sankariniemen kampuksella aulan läheisyydessä. Valoisassa ja tilavassa kahvilassa voit nauttia makeita ja suolaisia herkkuja edulliseen opiskelijatyöhintaan. Monipuolisen tuotevalikoiman kruunaa asiantunteva ja iloinen palvelu.

Myymälän puolelta löytyy opiskelijoidemme (kokit, leipuri-kondiittorit, elintarvikkeiden valmistajat) valmistamia tuotteita: ruoka-annoksia, leivonnaisia, leipää ja säilykkeitä. Tuotevalikoima vaihtelee opetussuunnitelman ja sesongin mukaan.

Tervetuloa herkkujen pariin!

Aukioloajat

Kahvila Eväsmestari palvelee
ma-to klo 7.45 – 14.30
pe klo 7.45 – 13.30

Myymälä Eväsmestari palvelee
ti-to klo 10.30 – 14.30
pe klo 10.30 – 13.30

Tiedustelut puh. 0400 792 831

Leipomotuotteiden tilausmyynti

Osta opiskelijoidemme valmistamia tilaustuotteita, kuten erilaisia täytekakkuja, pikkuleipiä ja muita leivonnaisia edulliseen opiskelijatyöhintaan.

Opiskelu ja kansainvälisyys

Kaksi henkilöä pelaavat sisäjalkapalloa, kun muut henkilöt ympärillä seuraavat peliä.

Maailma kutsuu sinua – oletko valmiina?

Kansainvälisyys avaa uusia mahdollisuuksia ja ovia myös ammatillisessa koulutuksessa. Kansainvälinen toiminta kehittää kielitaitoasi ja antaa sinulle valmiuksia toimia erilaisissa monikulttuurisissa ympäristöissä. Kansainvälisyys antaa sinulle paljon uusia kokemuksia ja avaa työllistymismahdollisuuksia ulkomaille.

Ylä-Savon ammattiopiston opiskelijana sinun on mahdollista lähteä työssäoppimisjaksolle ulkomaille. Yleensä jaksot kestävät 4-6 viikkoa. Sinun on mahdollista hakea ulkomaan työssäoppimisjaksolle myös YSAOn stipendiä.

Hankkeilla mahdollisuudet maailmalle

Koulumme on mukana hyvin monipuolisesti erilaisessa kansainvälisessä hanketoiminnassa, jonka kautta järjestämme upeita mahdollisuuksia lähteä ryhmässä tutustumaan esimerkiksi toisen kansainvälisen oppilaitoksen toimintaa.

Eurooppaan suuntautuvaa liikkuvuutta rahoitetaan muun muassa Erasmus+ -ohjelmasta.

Yhteystiedot

Sankariniemi ja Tähtiniemi
Kristiina Hartikainen
050 472 0373
kristiina.hartikainen@ysao.fi

Hingunniemi
Katariina Kastarinen
0400 793 133
katariina.kastarinen@ysao.fi

Peltoniemi
Päivi Kallionpää
040 177 8538
paivi.kallionpaa@ysao.fi

Opintotoimisto

i-kirjain ympyrän sisällä sinistä taustaa vasten.

YSAOn opintotoimisto sijaitsee Iisalmessa Sankariniemellä. Sinua auttavat opintosihteerit esimerkiksi opiskelutodistuksiin, opintosuoritusotteisiin ja tukiin liittyvissä asioissa. Opintotoimistosta saat tarvittavat opiskelutodistukset ja tulostetut opintosuoritusotteet.

Opintotoimisto palvelee:
ma–pe klo 9–15
+358 40 177 2800
Asevelikatu 4, 74100 Iisalmi
opintotoimisto@ysao.fi

Koulumatkatuki ja opintotuki

Opintosihteerit neuvovat opinto- ja koulumatkatukihakemuksien täyttämisessä. Koulumatkatuen lomakkeet ja sähköiset ohjeet löytyvät myös Kelan nettisivuilta. Samoilla koulumatkatukiehdoilla voi saada koulumatkatukea myös työssäoppimisjaksoille.

Muistathan hakea tukea ennen työssäoppimisjakson alkamista. Opintotuesta voit käydä lukemassa Kelan nettisivuilta.

Slice-opiskelijakortti

Opiskelijana sinulla on mahdollisuus ladata käyttöösi maksuton Slice-opiskelijakortti. Lisätietoja saat Opiskelijan oppaasta.

Tietotekninen tuki, käyttäjätunnukset

Opiskelijoille tarkoitetut digipalvelut löydät tästä, jossa on tarkemmin ohjeita mm. salasanan vaihdosta.

Todistus- ja muut asiakirjajäljennökset

Meiltä valmistuneena opiskelijana voit tilata todistusjäljennökset kadonneista tutkintotodistuksista kirjaamon kautta TÄSTÄ. Todistusjäljennöksestä perimme asiakirjalunastusmaksun sekä mahdollisen kopiomaksun ja postimaksun.

Opintojen ohjaus

Nuoret tietokoneella.

Opinto-ohjaus on jatkuvaa ja asiakaslähtöistä toimintaa opiskelijan ammatillisen kasvun ja kehityksen tukena. Jokaisella YSAOn opiskelijalla on oikeus yksilölliseen ja laadukkaaseen opinto-ohjaukseen kaikissa opintojensa vaiheissa.

Opinto-ohjaaja

• tukee ura- ja elämänsuunnittelussa
• antaa tukea työelämään ja jatko-opintoihin siirtymiseen
• tukee erityisesti opintojen muutostilanteissa

Jokaiselle alalle on nimetty oma opinto-ohjaajansa.

Vastuuohjaajat, opinto-ohjaajat ja erityisen tuen asiantuntijat

sekä koko henkilöstö ohjaavat ja tukevat eri tavoin opiskelijaa opintojen aikana. Päävastuu ohjauksestasi on kuitenkin vastuuohjaajalla ja opinto-ohjaajalla.

HOKS

Opiskelijalle laaditaan koulutuksen alkaessa henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma eli HOKS. Se tehdään opiskelijan, vastuuohjaajan ja tarvittaessa työantajan yhteistyönä. Vastuuohjaajan kanssa päivitettävä HOKS on jokaiselle yksilöllinen suunnitelma opintoja koskien. Tarvittaessa myös opinto-ohjaaja osallistuu henkilökohtaisen suunnitelmasi laadintaan.

”Unelmilla ei ole parasta ennen päivämäärää.”

Amisinfo

Mikäli tarvitset apua tai sinulla on kysymyksiä opinnoista tai kesätehtävien ohjeistuksista, ota yhteyttä Amisinfoon puh. 040 186 7587.

Hakuinfo

Hakuasioissa voi soittaa hakuinfon numeroon, josta tavoitat päivystävän opinto-ohjaajan. Puh. 040 4811 400.

Opinto-ohjaajien yhteystiedot

 • Maatalousala (perustutkinnot), Peltoniemi
 • Ajoneuvoala, ajoneuvoasentajat, automekaanikot, Peltoniemi

Anna Kyllönen
050 307 5000
anna.kyllonen@ysao.fi

 • MAHIS-opinto-ohjaaja

Ritva Ikonen
0400 793 126
ritva.ikonen@ysao.fi

 • Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat, kaikki alat

Hannele Juntunen
0400 792 860
hannele.juntunen@ysao.fi

 • IT-ala, Sankariniemi
 • Kone- ja tuotantotekniikka-ala, Sankariniemi ja Vieremä
 • Sähköala, Sankariniemi
 • Talotekniikka, putkiasentaja, Sankariniemi
 • Talonrakennus, Sankariniemi

Terttu Kortelainen
0400 793 374
terttu.kortelainen@ysao.fi

 • Hius- ja kauneudenhoitoala, Tähtiniemi
 • Sisustus- ja restaurointi artesaaniala, Peltoniemi
 • Eläintenhoitaja (at,eat), Peltoniemi
 • VALMA/TUVA, Tähtiniemi

Marja Lindqvist
040 665 6365
marja.lindqvist@ysao.fi

 • Maarakennus, Peltoniemi, Toivala, Ylämylly
 • Yrityspalvelut, Sankariniemi
 • Koulutusneuvoja Ylä-Savon Ohjaamo, Pohjolankatu 6 L 5, 74100 Iisalmi

Riitta Turpeinen
040 177 8589
riitta.turpeinen@ysao.fi

 • Elintarvike-, ravintola-cateringala, Sankariniemi
 • Puhtauspalveluala, Sankariniemi
 • Logistiikka-ala, Tähtiniemi

Sari Ollikainen
0400 793 027
sari.ollikainen@ysao.fi

 • Hevostalousala, Hingunniemi

Sari Karvali
0400 792 801
sari.karvali@ysao.fi

Ravintolat ja kahvilat

Ravintola Oppimestarin katettu ruokailupöytä.

Virkistäviä hetkiä jokaiseen makuun!

YSAOlla on kolme lounasravintolaa: Kaisla (Sankariniemi), Apila (Peltoniemi) ja Aisakello (Hingunniemi), joissa voit nauttia herkullisia lounaspöydän antimia. Apila ja Aisakello tarjoavat kahvilapalveluja aamusta pitkälle iltapäivään.

Sankariniemen pääkampuksella palvelevat Kahvila-myymälä Eväsmestari sekä opetusravintola Oppimestari, joissa opiskelijoiden valmistamat herkut pääsevät oikeuksiinsa. Kaikki YSAOn ravintolat ja kahvilat ovatkin oivallisia ja suosittuja työssäoppimisympäristöjä.

Perustutkinto-opiskelijoilla on oikeus maksuttomaan ateriaan niinä työpäivinä, joina HOKS edellyttää läsnäoloa oppilaitoksessa. Luonnonvara-alan opiskelijat saavat lounaan lisäksi myös maksuttoman aamiaisen ja päivällisen.

Laadimme ruokalistat toisen asteen ruokailusuositusten mukaan, ja kasvisruokaa on tarjolla päivittäin kaikille halukkaille. Käytämme suomalaista lihaa ja lihajalosteita, lähialueen perunaa ja leipätuotteita sekä suomalaisia marjoja, jotka ovat usein myös lähialueelta. Suosimme kotimaisia satokauden kasviksia ja juureksia. Aterian yhteydessä on tarjolla myös suomalaista luomumaitoa.

Tervetuloa maistuvien aterioiden ääreen!

Ruokasuositukset

Tutustu ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden ruokasuositukseen tästä (linkki siirtyy YSAOn ulkopuolisille sivuille). Alla löydät lounaslistan sekä lomakkeen erityisruokavaliota varten.