Alaikäisen opiskelijan toimeentulosta, elatuksesta ja huolenpidosta vastaavat ensisijaisesti vanhemmat tai
huoltaja. Rahoittaakseen opintojaan opiskelijan on myös mahdollista hakea opintoetuuksia
Kansaneläkelaitokselta (Kela).

Opintotuki

Opintotuki on tavallisin päätoimisen opiskelijan toimeentuloturva. Opintotuki koostuu opintotuesta ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintotuki on valtion rahoittama avustus, jotka maksetaan kuukausittain opiskelijan pankkitilille. Opintotuki on veronalaista tuloa. Pankki päättää Kelan takaaman opintolainan myöntämisestä. Opintotuen hakulomakkeita saa opintotoimistosta, Kelan toimistosta ja Kelan sivuilta.

Opintotuen hakeminen:
Opintotukea voi hakea koko ammatillisen tutkinnon opiskeluajalle, silloin kun opinnot ovat päätoimisia. 
Kelan opintotukea haetaan internetissä http://www.kela.fi/omakela
Kun hakemus on käsitelty, tukea koskeva päätös tulee kotiin.

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana on oikeus saada opintotukea ja muita opintososiaalisia
etuisuuksia kuten ateriakorvaus ja koulumatkatuki, silloin, kun opiskellaan koulutussopimuksella.

Oppisopimus

Oppisopimusopiskelijan pääasiallinen toimeentulo on työstä saatava palkka. Oppisopimusopiskelija voi
saada tutkintokoulutuksen päiviltä opintososiaalista etuutta (päivärahaa), jos työnantaja ei maksa
koulupäiviltä palkkaa. Päivärahan lisäksi oppisopimusopiskelija, jolla on alaikaisiä huollettavia, voi saada
perheavustusta koulupäiviltä sekä matkakorvausta kodin ja oppilaitoksen välisiin matkoihin, jos matkan pituus on yli 10 km. Lisätietoja oppisopimuksesta löydät täältä.

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustuki voi olla mahdollinen päätoimisesti opiskelevalle aikuiselle, joka jää opintovapaalle
työstään opintojen ajaksi. Työllisyysrahasto myöntää aikuiskoulutustuen. Lisätietoja aikuiskoulutustuesta
ja sen saamisen ehdoista löytyy mm.työllisyysrahaston sivuilta.

Jos opiskelija on ollut työtön työnhakija ennen opiskelun alkamista ja hän on täyttänyt 25-vuotta, hänellä
voi olla oikeus opiskella työttömyysturvalla. Työttömyysturvalla opiskeluoikeudesta pitää hakea ja saada
päätös ennen opintojen aloittamista
. Työttömyysturvalla opiskelusta lisätietoa antaa TE-palvelut
osoitteessa www.te-palvelut.fi.

Opintojen aikaseen toimeentuloon liittyvissä kysymyksissä lisätietoja antavat kuraattorit. Lisätietoa
löytyy myös Kelan sivuilta osoitteesta www.kela.fi sekä opintotoimistosta.

Koulumatkatuki

Koulumatkat
Kelan ohjeistus koulumatkatuesta ja sen hakemisesta löytyy osoitteesta www.kela.fi/koulumatkatuki

Opiskelija-alennukset julkisissa kulkuneuvoissa

Opiskelija-alennukset julkisissa kulkuneuvoissa
Opiskelun aikana on mahdollista saada opiskelija-alennusta kuljetuspalveluja järjestävien toimijoiden
määrittelemin perustein. Lisätietoa saa opintotoimistosta, Matkahuollosta ja VR:n verkkosivuilta.

YSAOn ammatillisen perustutkinnon, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon sekä Tuvan opiskelijat voivat hakea maksuttoman ja digitaalisen Slice-opiskelijakortin, jolla saa etuja valtakunnallisesti. Opiskelija-alennuksen saa myös SAKKI ry:n tai OSKU ry:n opiskelijakorteilla tai koulun opiskelijatodistuksella.
Lisätietoa: www.sakkiry.fi & www.osku.info