Työpaikan pelisääntöjen ja käytöstapojen oppiminen ovat niitä tärkeimpiä taitoja, mitä työpaikoilla opiskelijalta odotetaan.

Kirsi Pulkkinen, koulutusjohtaja ja vararehtori

Niin opinnoissa kuin työelämässäkin pitää huomioida myös turvallisuus ja omaksua järjestyssäännöt. Meillä työskennellään niin ihmisten kuin eläintenkin parissa ja tehdään töitä suurilla työkoneilla – ei siis ole ollenkaan samantekevää kuinka ja millä asenteella eri tilanteissa toimitaan. Kun jokainen ottaa huomioon turvalliset toimintatavat ja yhteiset pelisäännöt, vältytään turhilta riskeiltä ja vahingoilta.

Ylä-Savon ammattiopiston järjestyssääntöjen tavoitteena on turvata opiskelijoille, opettajille ja henkilökunnalle viihtyisä ja turvallinen opiskelu- ja työympäristö.

Ylä-Savon ammattiopisto on savuton oppilaitos.

Opiskelijan oikeudet

Opiskelijalla on oikeus opetussuunnitelman mukaiseen maksuttomaan opetukseen ja ohjaukseen sekä ruokailuun. Poikkeuksena tästä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa opiskelija kuitenkin kustantaa aterian itse. Lisäksi opiskelijalla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Samoin turvallinen opiskeluympäristö ja yksityiselämän suoja kuuluvat kaikille. Toiminnassa huomioidaan kielelliset, kulttuurilliset ja uskonnolliset vähemmistöt sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt.

Opiskelijalla on opiskeluoikeus sen jälkeen, kun hänestä on tehty päätös opiskelijaksi ottamisesta. Opiskelijan opiskeluoikeus päättyy, kun hän on suorittanut tutkinnon tai tutkinnon osan. Opiskeluoikeus päättyy myös silloin, kun opiskelija on katsottu eronneeksi.

Opiskelijalla on oikeus väliaikaisesti keskeyttää opiskeluoikeutensa

  • jos hän on suorittamassa asevelvollisuutta, siviilipalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta.
  • jos hän saa sairausvakuutuslain mukaista sairauspäivärahaa tai äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa.
  • jos hän pyytää keskeytystä ja hänellä on muu perusteltu syy.
HOKS
Opintojen alussa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Sitä päivitetään koko opiskelun ajan ja siinä määritellään myös opintojen suorittamistapa. Perustelluista syistä HOKS:ssa voidaan sopia yksilöllisestä opinto-ohjelmasta ja sen suorittamistavasta. Näitä syitä ovat esimerkiksi samanaikaiset MAHIS -opinnot.

Opiskelijan velvollisuudet

Opiskelijan velvollisuutena on osallistua HOKS:n mukaisesti opetukseen sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen. Poissaoloille pitää olla perusteltu syy. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Opiskelijalla on vaitiolovelvollisuus. Kun hän on oppimassa työpaikalla, hän on vaitiolovelvollinen samalla tavoin kuin vastaavissa tehtävissä työskentelevät työntekijät ja viranhaltijat. Myös oppilaitosympäristössä opiskelija voi saada tietoonsa asioita, jotka kuuluvat vaitiolovelvollisuuden piiriin (esimerkiksi opiskelijoiden tuottamat palvelut yrityksille tai yksityishenkilöille).

Poissaolot

Ennalta tiedossa oleva syy

Jos opiskelija tietää ennalta poissaolon syyn, hänen tulee pyytää lupa poissaololle. Lyhyeen poissaoloon (max 3 päivää) pyydetään lupa vastuuohjaajalta. Yli 3 päivän kestoiseen poissaoloon tarvitaan lupa koulutusjohtajalta.

Alaikäisen poissaolopyynnössä tulee aina olla huoltajan hyväksyntä.

Pidempi poissaolo merkitään aina muutoksena myös HOKS:aan. Muutoksessa kirjataan poissaolon aika ja syy, suorittamatta jääneet opinnot ja suunnitelma siitä, miten ne jatkossa opiskellaan.

Sairaus

Opiskelijan sairauspoissaolosta ilmoitetaan vastuuohjaajalle ensimmäisenä poissaolopäivänä. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana ilmoitus tehdään kahdelle henkilölle: työpaikkaohjaajalle ja vastaavalle opettajalle.

Oman lapsen sairastuessa on oikeus 1 – 3 vuorokauden poissaoloon lapsen hoidon järjestelyjä varten. Yli kolme päivää kestävästä sairauslomasta on toimitettava lääkärin tai terveydenhoitajan todistus tai muu luotettava selvitys.

Muu merkittävä syy, joka estää opiskelun

Poissaolosta ja sen syystä ilmoitetaan ensimmäisenä poissaolopäivänä vastuuohjaajalle. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana ilmoitus tehdään kahdelle henkilölle: työpaikkaohjaajalle ja vastaavalle opettajalle.

HUOM! 
Autokoulua suorittavalta luvalliseksi poissaoloksi hyväksytään ainoastaan kirjalliseen kokeeseen ja ajokokeeseen tarvittavat ajat.

Poissaolojen seuranta

Opettajat kirjaavat poissaolot reaaliaikaisesti WILMAan. Opiskelija vastaa itse poissaolojen selvittämisestä. Alaikäisen kohdalla huoltaja vastaa poissaolojen selvittämisestä. Jos opiskelijalla on luvattomia tai toistuvia poissaoloja, niihin puututaan välittömästi ja ollaan yhteydessä alaikäisen opiskelijan huoltajaan. Tavoitteena on löytää ja käynnistää sellaiset tukitoimet, jotka mahdollistavat opiskelun jatkumisen.

Poissaolorajat ja seuraukset niistä

HOKS:ssa määriteltyjen tavoitteiden mukaisten työaikojen ja läsnäolo-velvollisuuden laiminlyönti (myöhästely, luvaton poissaolo, Oppilaitoksen järjestyssääntö, kohta 2)

1.
30h poissaoloja
HOKS:n tarkistus/päivitys, yhteys huoltajaan
Nuhtelu (vastuuohjaaja/koulutuspäälikkö)
Yhteydenotto alaikäisen opiskelijan huoltajaan

2.
60h poissaoloja
HOKS:n tarkistus/päivitys, yhteys huoltajaan
Kirjallinen varoitus (vararehtori)
Opiskelijan ja alaikäisen opiskelijan huoltajien kuuleminen.

3.
90h poissaoloja
HOKS:n tarkistus/päivitys, yhteys huoltajaan
Määräaikainen erottaminen, kesto harkinnan mukaan
Monijäseninen toimielin, opiskelijan ja alaikäisen opiskelijan huoltajien kuuleminen.

4.
+30h poissaoloja
Asian uudelleen käsittely
Monijäseninen toimielin

Tarvittaessa asia käsitellään monialaisessa asiantuntijaryhmässä ja SORA-toimielimessä. Opiskelun täytyy olla päätoimista, jotta opiskelija on oikeutettu opintotukeen. Jos opintotukeen oikeuttavaa määrää opintosuoritteita ei kerry (4,5 osp/kk), oppilaitos on velvollinen lähettämään opintotuen valvontailmoituksen Kelalle. Kela voi periä takaisin aiheettomasti maksetun opintotuen ja asumislisän takautuvasti.