Ilmoita väärinkäytöksestä

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymällä on käytössä EU-direktiivin mukainen väärinkäytösten ilmoituskanava (whistleblower). Kuntayhtymän työntekijä, sidosryhmään kuuluva tai muu henkilö voi tehdä ilmoituksen kanavan kautta täysin luottamuksellisesti ja anonyymisti mahdollisista havaitsemistaan väärinkäytöksistä.

Väärinkäytös voi olla huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta johtuvaa, tahallista tai jopa rikollisia tekoja tai laiminlyöntejä. Väärinkäytösepäily voi kohdistua viranhaltijaan, työntekijään, luottamushenkilöön tai kuntayhtymän palveluiden tuottamiseen, hankintoihin, sopimuksiin tai päätöksentekoon.

Ilmoituskanava ei ole tarkoitettu yleiseksi palautekanavaksi, vaan nimenomaan vakavien väärinkäytösten ilmoittamista varten. Palautteet ja asiakaspalautteet voi jättää palautelomakkeella.

Ilmoituksen tekeminen ja käsittely

Ilmoitus tehdään ilmoituskanavan lomakkeella nimettömänä tai yhteystiedot jättämällä. Voit myös seurata ilmoituksesi käsittelyä kirjautumalla saamallasi salasanalla seurantasivulle, ja vastata mahdollisiin lisäkysymyksiin. Ilmoittajalle ilmoitetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa, miten asia on ratkaistu ja mitä toimenpiteitä ilmoituksen perusteella toteutetaan.

Campuses

ENG Air photo of Sankariniemi campus.

We offer a diverse range of studies on multiple campuses. You can study in Iisalmi, Kiuruvesi, Vieremä, Toivala, and Liperi, and eYSAO is also available to support your studies.

Technology solutions are an important part of our learning environments. We support our students on their way to working life, where they can freely make use of the opportunities provided by tech.

Each of our campuses is unique, which can be seen in the daily life of our students.

Strategia 2022-2026

YSAO strategiakuva 2022-2026.

2022-2026 strategiset tavoitteet

 • Uusien palvelujen kehittäminen
 • Palvelut toteutetaan ensisijaisesti eYSAOn kautta
 • Osaamisen johtaminen perustuu asiakastarpeisiin
YSAO strategiakuva.

Strategiavideo

Katso videolta outoja uutisia Ylä-Savosta, onko strategiamörkö tarpeeton?

Visio 2026

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän päämääränä on olla asiakaslähtöinen ja resilientti organisaatio. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelutuotantomme vastaa opiskelijoiden ja työelämän tarpeisiin kansallisesti ja kansainvälisesti. Toimimme ennakoidusti, toimintamme on joustavaa sekä uudistuvaa nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

eYSAO luottamushenkilöille

Henkilön kädet ohjaa digitaalisella laitteella eYSAO palveluita.

Luottamushenkilöiden sähköinen kokoushallinta https://ekokous.ysao.fi

Julkaisuportaali, josta löytyvät kuntayhtymän toimielinten kokoonpano- ja sidonnaisuusilmoitukset, kokouskalenteri, esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset https://julkaisu.ysao.fi

Lomakkeet luottamushenkilöille

Ansiomenetyskorvaushakemuksen ja matkalaskujen palautus kirjaamoon, Asevelikatu 4 tai sähköpostitse kirjaamo@ysao.fi.

Ohjeet ja säännöt

Asiointi ja tietopalvelu

Yhteystietoikonit kuvituskuva.


Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän kirjaamo vastaanottaa kaikki käsittelyyn tulevat kuntayhtymälle tai Ylä-Savon ammattiopistolle osoitetut asiakirjat.

Toimi näin
Voit asioida kirjaamon kanssa sähköpostitse, turvapostin kautta, postitse, puhelimella tai valmiiden asiointilomakkeiden kautta. Kirjaamo vastaanottaa käsiteltävät asiakirjat ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Paperisena postitse saapuneet muutetaan sähköiseen muotoon. Asiakirjojen toimituksissa tiedostoformaattina suositellaan käytettäväksi PDF-muotoa, mutta myös yleisimpiä toimisto-ohjelmia esim. Word-, RTF-, Excel ja Powerpoint tallennusmuotoja voi käyttää.

Suojattu turvasähköposti
Voit lähettää luottamuksellisia viestejä, tiedostoja ja liitteitä tietoturvallisesti suojattuna sähköpostina. Palvelun kautta lähetetyt sähköpostit menevät kirjaamoon, joten laita aihekenttään vastaanottajan nimi tai yksikkö, jos ne ovat tiedossa. Suojatun sähköpostipalvelun käyttö vaatii rekisteröitymisen palveluun ja matkapuhelinnumeron kirjautumisen lisävarmistamiseen.

Kirjaamon yhteystiedot

Sähköposti: kirjaamo@ysao.fi
Puhelin: +358405645465
Postiosoite: Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, PL 30, 74101 Iisalmi
Asiakirjat ja tietopyynnöt voidaan jättää myös Ylä-Savon koulutuskuntayhtymälle osoitettuna Sankariniemen kampuksen kirjaamoon/Infoon, käyntiosoitteessa Asevelikatu 4, Iisalmi (avoinna klo 8–15).

Seuraavat tietopyynnöt kuten mm. todistusjäljennöksen tilauksen, voi tehdä sähköisesti verkkolomakkeella:

Koulutuskuntayhtymä ylläpitää asiarekisteriä vireille tulleista asioista, niiden käsittelyvaiheista ja niihin liittyvistä asiakirjoista. Kirjaamo rekisteröi asiakirjat ja tietopyynnöt asiarekisteriin määräaikojen noudattamiseksi ja toimittaa tietopyynnöt vastattavaksi oikealle taholle. Tietoa asiarekisteristä voi hakea esim. asian tai asiakirjan otsikolla, asianumerolla, hankkeen nimellä, asiakirjan lähettäjän tai laatijan nimellä sekä erilaisilla päivämäärätiedoilla, esim. asiakirjan saapumis- tai laatimispäivämäärällä. Asiarekisteriä ylläpidetään kuntayhtymän asian- ja asiakirjahallintajärjestelmässä M-files. Tarkempaa tietoa asiarekisterin sisällöstä saa kirjaamosta em. osoitteesta.

1. Tietopalvelu ja tietopyynnön toimittaminen

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymälle osoitetun tietopyynnön voi toimittaa kirjaamoon. Kirjaamo rekisteröi tietopyynnön ja toimittaa sen käsittelyyn viivytyksettä oikealle taholle. Tarvittaessa autamme yksilöimään asiakirjan, josta tieto tarvitaan. Jos kuntayhtymä vastaanottaa tietopyynnön, joka kuuluu toisen viranomaisen toimialaan, se siirretään kyseisessä asiassa toimivaltaiselle viranomaiselle hallintolain (434/2003) 21 §:n nojalla.

Jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen (621/1999, 8§). Pääosin kuntayhtymän asiakirjat ovat julkisia. Asiakirjat voivat kuitenkin sisältää myös salassa pidettävää tietoa. Salassapidolle on aina jokin julkisuuslaista tai muusta laista tuleva peruste. Asianosaisella on lisäksi oikeus saada tietoa itseään koskevista asioista.

Tämä on julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 28 §:n mukainen asiakirjajulkisuuskuvaus, jonka tarkoituksena on helpottaa tietopyyntöjen tekemisessä Ylä-Savon koulutuskuntayhtymälle.

Julkiseen asiakirjaan kohdistuva tietopyyntö

Tietopyyntö on hyvä yksilöidä mahdollisimman tarkasti, jotta asiakirjan löytäminen helpottuu. Tietopyyntö tulee yksilöidä siten, että siitä käy ilmi, mitä asiakirjaa tai asiakirjoja pyyntö koskee. Esimerkiksi asiakirjan päivämäärä tai otsikko kannattaa aina ilmoittaa, jos se on tiedossa. Jos tietopyyntö koskee julkista asiakirjaa, ei tietopyyntöä tarvitse perustella eikä tiedon pyytäjän tarvitse kertoa, mihin tietoa käytetään. Julkista asiakirjaa koskeva tietopyyntö voidaan laatia vapaamuotoisesti kirjallisesti esimerkiksi sähköpostitse tai esittää puhelimitse.

Salassa pidettävään asiakirjaan kohdistuva tietopyyntö


Pyydettäessä tietoa salassa pidettävästä asiakirjasta tai asiakirjoista, joista tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, asiakirjan pyytäjän tulee ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus ja pystyä todentamaan henkilöllisyytensä. Kuntayhtymä voi pyytää asiakirjan pyytäjältä myös muita lisätietoja, jos niitä tarvitaan tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi.

Salassa pidettäviä asiakirjoja koskeva tietopyyntö pyydetään tekemään kirjallisesti, jonka tulee sisältää tietojen pyytäjän omakätinen allekirjoitus tai vahva tunnistautuminen.

Tietopyyntöjen käsittelyn aikarajat

Tieto julkisesta asiakirjasta annetaan mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Jos asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai tavanomaista suuremman työmäärän, tieto julkisesta asiakirjasta annetaan tai asia ratkaistaan viimeistään kuukauden kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Myös salassa pidettävien asiakirjojen luovuttamisen käsittelyaika on maksimissaan yksi kuukausi.

Asiakirjojen luovutus ja maksullisuus

Asiakirjan tyypistä ja tietopyynnön tekijän toiveesta riippuen kuntayhtymä voi luovuttaa pyydetyt tiedot joko sähköisinä, paperisina tai asiakirjoihin voi tutustua paikan päällä. Paperitulosteista voidaan periä kopiomaksu. Lisäksi erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta voidaan periä kiinteä perusmaksu, joka porrastetaan tiedonhaun vaativuuden mukaan, minkä lisäksi kiireellisessä tapauksessa asiakirjamaksu voidaan periä kaksinkertaisena. Erityistoimenpiteitä vaativa tiedon haku kohdistuu mm. asiakirjojen noutoon kuntayhtymän päätearkistosta.

Kuntayhtymä on siirtynyt sähköiseen arkistointiin 1.1.2022 alkaen, joten sähköisesti arkistoiduista asiakirjoista ei peritä lunastusmaksua.

Arkistohausta, asiakirjan tai todistusjäljennöksen toimittamisesta perimme (JulkL § 34) asiakirjalunastusmaksun, alla esimerkki perustoimituksesta eri toimitustavoin:

 • sähköpostitse asiakirjalunastusmaksu 20 €, ei kopiointi- tai postikuluja
 • nouto Asevelikadun info/kirjaamosta asiakirjalunastusmaksu 20 € + kopiomaksu 1 €/sivu, ei postikuluja
 • postitse asiakirjalunastus 20 € + kopiomaksu 1 €/sivu + postikulut 2,10 €

Saat asiakirjajäljennöksen tilauksestasi vahvistuksen antamaasi sähköpostiosoitteeseen, jossa tarkemmat tiedot ja ohjeet maksamisesta kuntayhtymän tilille. Kun lunastus on maksettu, asiakirjajäljennös toimitetaan sinulle tilauksessa ilmoitetulla tavalla.

Lisätietoa asiakirjojen maksuttomuudesta ja maksullisuudesta löytyy alla ladattavasta pdf-tiedostosta.

Asiakirjan antamisesta päättäminen

Koulutuskuntayhtymän hallintosäännön mukaan valtuuston asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee Kuntayhtymän johtaja. Lisäksi yhtymähallitus voi päättämässään laajuudessa siirtää asiakirjan antamista koskevan viranomaisen ratkaisuvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle. Muiden asiakirjojen osalta tietopyynnön ratkaisee sen tulosalueen johtaja, jonka hallussa asiakirja on.

2. Tietovarannot ja tietoaineistot

Tietovarannolla tarkoitetaan tiettyä tarkoitusta varten muodostettua, loogisesti tai fyysisesti yhteenkuuluvien tietojen muodostama tietoaineistoa tai tietoaineistojen kokoelmaa.

Kuntayhtymän tietovarannot koostuvat fyysisistä tietovarannoista eli arkistoista ja loogisista vastuu- ja osaamisalueiden tietovarannoista. Tietovarantoihin sisältyvät henkilörekisterien tiedot ovat kuvattu kuntayhtymän verkkosivuilla julkaistuissa tietosuojaselosteissa. Tietosuojaselosteissa kerrotaan henkilörekisterin käyttötarkoitus, rekisteristä vastaava viranhaltija ja yhteystiedot. Lisäksi tietosuojaselosteissa kuvataan rekisterin sisältämät tiedot, tietojen käyttö ja tietojen ylläpitoon käytettävät tietojärjestelmät. Kuntayhtymän tietovarantoja ovat:

 • Asiakkuuksienhallinnan tietovaranto
 • Hallinnon ja johtamisen tietovaranto
 • Henkilöstötietovaranto
 • Kehittämisen ja laadunhallinnan tietovaranto
 • Opiskeluhyvinvoinnin tietovaranto
 • Oppimisen ja ohjaamisen tietovaranto
 • Oppimisympäristöjen ja turvallisuuden tietovaranto
 • Talouden ja peruspalvelujen tietovaranto

YSAOn tietoaineisto on luokiteltu tehtävittäin, liiketoimintaprosesseittain sekä tietovarantojen mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelystä löydät lisätietoa koulutuskuntayhtymän Tietosuoja–sivulta.

Tietoaineistojen saatavuudesta avoimesti teknisen rajapinnan avulla:

Kuntayhtymän toimielinten kokoonpano ja sidonnaisuusilmoitukset, kokouskalenteri, esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ovat saatavissa julkaisuportaalista.

Oma Opintopolku.fi palvelusta opiskelijat voivat saada maksutta vuodesta 2018 alkaen suoritetut kaikkien ammatillisten tutkintojen tiedot.

Laskutusosoite

Mobiilimaksamisen ja laskutuksen kuvituskuva.

Kuntayhtymän verkkolaskuosoite

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä vastaanottaa vain verkkolaskuja.

Verkkolaskuosoite / OVT-tunnus: 003702147655
Operaattoritunnus: 003703575029
Operaattori: CGI Oy

Tavaraa ostettaessa tai tilattaessa viitetiedoksi pyydetään merkitsemään tilaajan nimi ja kustannuspaikka.

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä vastaanottaa verkkolaskuja, jotka noudattavat Pankkiyhdistyksen suosituksen mukaista Finvoice-verkkolaskustandardia.

Lasku tulee osoittaa vastaanottajalle:
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
PL 30
74101 Iisalmi

Laskulla tulee olla seuraavat tiedot:

 • ostajan nimi ja ostajan ilmoittama kustannuspaikka
 • mitä laskutetaan (laskutusperuste), tarvittaessa liite mukaan
 • y-tunnus
 • hyvityslaskussa on mainittava, mihin laskuun hyvitys kohdistuu
 • laskun sisällön on täytettävä arvolisäverolain 209 §:n asettamat vaatimukset

Lisätietoja laskutusasioista:

Anita Nousiainen
toimistosihteeri
040 177 8517
anita.nousiainen@ysao.fi

Laskutuspyynnöt ja toimittajaportaali

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä tarjoaa yritys- ja henkilökäyttäjille ilmaisen web-pohjaisen toimittajaportaalin, jonka kautta Ylä-Savon koulutuskuntayhtymää laskuttavat toimittajat voivat tehdä ja lähettää laskuja verkkolaskuina.

Laskutuspyynnöt

Lähetä laskutuspyynnöt osoitteeseen laskutus@ysao.fi

Yrityksen laskutuspyynnössä ilmoita

 • Yrityksen nimi
 • y-tunnus
 • Yhteyshenkilö
 • Sähköposti, johon yrityksen laskutuskutsu lähetetään

Henkilöasiakkaan laskutuspyynnössä ilmoita

 • Nimi
 • Sähköposti

Pyynnön jälkeen ilmoitettuun sähköpostiin lähetetään käyttäjätunnus ja salasana, joilla toimittajaportaaliin pääsee kirjautumaan alla olevasta linkistä.

Käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä on arvonlisäverolain 8 c §:ssä tarkoitettu ostaja siten, että kiinteistöön kohdistuviin rakentamispalveluiden ostoihin sovelletaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta.
Käännetyn verovelvollisuuden perusteella olemme arvonlisäverovelvollisia rakentamispalveluiden ostoista ja työvoiman vuokrauksesta rakentamispalveluja varten. Vastaamme antamamme tiedon oikeellisuudesta ja sitoudumme välittömästi ilmoittamaan, jos em. asemamme muuttuu.

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Y-tunnus: 0214765-5

Kuntayhtymän ostopalvelut ja toimeksiannot yksityisyrittäjiltä

Tulorekisterin käyttöönoton 1.1.2019 jälkeen ostopalvelut ja muut toimeksiannot ilmoitetaan tulorekisteriin työkorvauksina ja Keva laskuttaa näistä eläkemaksut työnantajalta/työn tilaajalta, ei toimeksisaajalta. Mikäli työn toimeksisaaja kuuluu julkisten alojen eläkelain ulkopuolelle, toimeksisaajan tulee lähettää kuntayhtymälle YEL- voimassaolo- ja maksutodistus. Yrittäjä saa todistuksen omasta vakuutusyhtiöstään.

YEL-vakuutuksen voimassaolo- ja maksutodistus tulee toimittaa ennen ensimmäistä laskutusta ja toimeksiannon jatkuessa vuosittain joko sähköpostitse kirjaamo@ysao.fi tai kirjeitse osoitteella:

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Kirjaamo, PL 30, 74101 Iisalmi

Ylä-Savo Municipal Federation of Education

ENG Aerial photo of Sankariniemi campus.

Greetings from the Chair of the Municipal Federation

The Ylä-Savo Municipal Federation of Education and its Ylä-Savo Vocational College is an active, diverse vocational education institution. The current municipal federation was founded in 1964, but vocational education has been organised by YSAO and its predecessors in Upper Savonia for nearly 150 years now. We are headquartered in Iisalmi, but our training opportunities are available in a wide geographic area comprising our physical learning environments, with digital learning solutions available independent of location.

We employ over 220 experts of different fields. Our extensive partner network allows us to create expertise for our customers’ needs in a wide and diverse array.

The Ylä-Savo Vocational College, YSAO, serves as the coordinating party for the Upper Savonia expertise partnerships. We can assist businesses in various training needs and provide cooperation through university-level vocational education with other educational institutes in the area.

The international aspect is an essential part of our operations. We have partnered with educational institutes and others in several dozen countries. This offers our students a multitude of training opportunities outside the borders of our country as well. Businesses and other organisations, on the other hand, can find opportunities for networking and developing their own business operations with new partners.

Don’t be afraid to contact our experts, or simply go ahead and visit us!

Let’s find you or your organisation a suitable package for developing competence!

Developmentally yours,

Kari Puumalainen
Chair of the Municipal Federation of Education, Rector

The headmaster of Ylä-Savo municipal federation of education Kari Puumalainen is leaning on the table.

Values

The Ylä-Savo Municipal Federation of Education is always guided by two core values –trust and responsibility.

Strategic Goals 2022–2026

 • Development of new services
 • Services primarily implemented via eYSAO
 • Competence management is based on customer needs

Take a closer look at YSAO’s strategy outline and video (in Finnish only).

Vision 2026

The goal of the Ylä-Savo Municipal Federation of Education is to be a customer-oriented, resilient organisation. This means our service production must meet the needs of students and employers both on a national and international level. We work proactively, and our activities are flexible and capable of reinvention in a rapidly changing environment.

Owner Municipalities

The Ylä-Savo Municipal Federation of Education is owned by the eight municipalities in the Upper Savonia area.

eYSAO henkilökunnalle

Henkilön kädet ohjaa digitaalisella laitteella eYSAO palveluita.

Ratkaisut työn tueksi

Koulutamme ammattitaitoisia työntekijöitä, jotka osaavat hyödyntää työssään rohkeasti teknologian mahdollisuuksia. Teknologiaratkaisut ovat kiinteä osa niin työ- kuin oppimisympäristöjämme.

Kehitämme oppimisympäristöjämme aktiivisesti yhteistyössä eri kumppaneidemme kanssa. Henkilökuntamme toimii tässä kehittyvässä ympäristössä esimerkkinä ja opiskelijan tukena.

Käytössämme on itslearning-verkko-oppimisympäristö, joka on monipuolinen työkalu pedagogisessa työssä ja opiskelijan opintopolulla.

Itslearning-oppimisympäristön tuki

Tutorit

Tea Korolainen
0400 793 029
tea.korolainen@ysao.fi

Mika Mulari
0400 793127
mika.mulari@ysao.fi

Pääkäyttäjä

Kaisu Auvinen
040 177 2795
kaisu.auvinen@ysao.fi

Linkit sovelluksiin ja ympäristöihin

Henkilökunnan käytössä olevat eYSAOn sovellukset ja ympäristöt.

eYSAO opiskelijalle

Henkilön kädet ohjaa digitaalisella laitteella eYSAO palveluita.

Kannustamme uuden teknologian opiskeluun ja hyödyntämiseen!

YSAOn yhtenä strategisena tavoitteena on kehittää digitaalista oppimisympäristöä, joka ei tarkoita vain verkko-oppimista. Opetustyössä panostetaan teknologiaan, jotta tulevat osaajat hallitsevat työvälineensä.

Kehitämme oppimisympäristöjämme aktiivisesti yhteistyössä eri kumppaneidemme kanssa.

eYSAO opiskelijalle

Opiskelijana pääset hyödyntämään itslearning-verkko-oppimisympäristöä sekä muita digitaalisia oppimissisältöjämme sekä lähi- että verkko-opinnoissasi. Opiskelusi seurannassa voit hyödyntää oppimisalustan analytiikkaratkaisuja.

Alla löydät sovelluksia ja palveluita sinun käyttöösi.

Liiketoimintaneuvottelukunta

Liiketoimintaneuvottelukunta kuvituskuva.

Voisitko toimia kanssamme oppimisympäristöissämme?

Haemme kumppaneita kehittämään ja toimimaan yhteistyössä kanssamme YSAOn oppimisympäristöihin.

Oppimisympäristömme ovat monipuoliset ja vastaavat työelämän ympäristöjä tiloineen ja laitteineen, kuten vaikkapa hevos- tai maatalouden opetusmaatilat, metallityösali, logistiikkavarasto, ravintola Oppimestari, parturi-kampaamo Hiustaiturit tai ajoharjoittelurata.

Ilmoittaudu 17.6.2022 mennessä ja tuo esille minkä tyyppinen yhteistyö sinua tai edustamaasi yritystä tai yhteisöä kiinnostaisi.

Otamme yhteyttä kaikkiin ilmoittautuneisiin ja keskustelemme tarkemmin yhteistyömahdollisuuksista.

Kehitystä yhteistyössä

Kehitämme Ylä-Savon ammattiopistoa ja koulutusten tarjontaa ajan hermolle sekä teemme laajaa yhteistyötä alueemme elinkeinoelämän kanssa. Yksi yhteistyömuoto on toimialakohtaiset työelämäfoorumit. Näissä foorumeissa toimintaa tarkastellaan toimialojen näkökulmasta.

Toimialakohtaisen tarkastelun lisäksi olemme havainneet tarpeen laaja-alaisesta ja strategisesta tarkastelusta koko kuntayhtymän toiminnan osalta. Tähän strategiseen keskusteluun osallistimme keskeisen toiminta-alueemme yhteistyökumppaneita sekä omistajien edustajia. Lokakuussa 2021 yhtymähallitus päätti kokouksessaan perustaa liiketoiminnan neuvottelukunnan.

Tehtävät

Neuvottelukunnan keskeisenä tehtävänä on tukea kuntayhtymän strategian kehittämistä sekä toimia eri toimijatahoja linkittävänä toimintaryhmänä. Liiketoimintaneuvottelukunnalta voidaan tarvittaessa pyytää myös lausuntoja kuntayhtymän toimintaan liittyvistä, laajoista merkityksellisistä asioista.

Puheenjohtaja ja edustajat

Neuvottelukunnan ensimmäiseksi puheenjohtajaksi kutsuttiin Iisalmen yrittäjien puheenjohtaja, kauppaneuvos Kalevi Hilli. Neuvottelukunnan edustajat muodostuvat kuntayhtymän omistajakunnista, alueen yrittäjäjärjestöistä, teollisuusyrityksistä, toimialajärjestöistä, opiskelijoista sekä Savonia ammattikorkeakoulusta.

Liperi

YSAO Liperin kampuksen julkisivu.


Ammattitaidon äärellä

Liperin kampus sijaitsee Ylämyllyllä Pohjois-Karjalassa. Siellä opiskellaan maarakennusalaa vahvalla yhteistyöllä alueen yritysten kanssa.

Kampuksella on luokkatilat teoriaopiskeluun sekä konehalli käytännön harjoitteita varten. Liperi sijaitsee noin 13 kilometrin päästä Joensuusta.

Yhteystiedot

Käyntiosoite ja postiosoite

Ylä-Savon ammattiopisto
Pajapolku 5 A, 80400 YLÄMYLLY
Puhelin: opettaja Torn Peter, 0400 792 825

Pysäköinti ja saapumisohje

Paikoitustilat löytyvät kampuksen vierestä.
ALUEKARTTA

Toivala, Siilinjärvi

Opiskelijat harjoittelevat ajosimulaattoreissa.

Opiskelua ja kaivauksia

Toivalan kampuksemme sijaitsee yritysalueella Siilinjärvellä. Maarakennusalan opiskelijana pääset nopeasti käytännön pariin ja kampukselta on lyhyet etäisyydet alueen työmaa-alueille. Lisäksi tiivis yhteistyö alueen yritysten ja muiden oppilaitosten kanssa tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia opiskeluun.

Luokkatilan lisäksi rakennuksessa on konehalli ja piha-alueella ajoneuvojen käsittelyä varten harjoitteluympäristö.

Kampuksemme sijaitsee noin 13 kilometrin päästä Kuopiosta sekä Siilinjärveltä.

Yhteystiedot

YSAO Toivala
Käyntiosoite ja postiosoite

Ylä-Savon ammattiopisto
Takojantie 9, 70900 TOIVALA
Vaihde 0400 827 251

Pysäköinti ja saapumisohjeet

Paikoitustilat löytyvät heti kampuksen edustalta, päänsisäänkäynnin luota. Alueella liikkuessasi muista huomioida raskasajoneuvot.
ALUEKARTTA

Vieremä

Koneasentaja työskentelee hymyillen työhallissa, teknologia-alan Vieremän oppimisympäristössä..

Opiskelua teknologia-alan yritysten rinnalla

Tervetuloa teknologia-alan keskiöön – Vieremän yrityskylään, jossa yhteistyö on arkipäivää!

Vieremän kampuksemme sijaitsee teknologia-alan yritysten välittömässä läheisyydessä, jonka vuoksi läheinen yhteistyö kulkeutuu opiskeluarkeen.

Vuonna 2018 Vieremän kunta palkittiin Pohjois-Savon yritysystävällisimpänä kuntana. Se on ainutlaatuinen teknologiateollisuuden keskittymä. Vieremän kunnan tuen sekä yrityskylän ansiosta kunnan työpaikkaomavaraisuusaste oli vuonna 2019 jopa 130 prosenttia.

YSAOn yksikön läheisyydessä toimivat muun muassa

Opiskelijat ovat hakeutuneet tietoisesti Vieremälle työelämälähtöiseen koulutukseen ja yksikkö on herättänyt kiinnostusta kauempaakin. Teknologiaopinnot suoritetaan työelämälähtöisesti ja laajasti Vieremän yrityskylän yrityksiä hyödyntäen.

Yhteystiedot

Käyntiosoite ja postiosoite

Ylä-Savon ammattiopisto
Teollisuustie 3, 74200 VIEREMÄ
Vaihde 0400 827 251

Pysäköinti ja saapumisohjeet

Sammontien puolella sijaitsee kampuksen pieni paikoitusalue mutta pääsisäänkäynti on Teollisuustien puolella. Paikoituksen puoleinen ovi vie suoraan konehalliin, jossa liikkuessa sinulla tulee olla turvavarusteet.
ALUEKARTTA

Hingunniemi

YSAOn Hingunniemen kampuksen ilmakuva.

Eloa hevosten rinnalla

Kiurujärven ympäröimässä Hingunniemen kampuksessa eletään hevosten rytmissä. Hingunniemi on hevosalan oppimisympäristö, jonka tallit, maneesi, ratsastuskentät, harjoitusravirata, hiittisuora ja kengityspaja takaavat, että pääset alan aidon tekemisen pariin.

Hingunniemen koulutilalla asuu noin 60 hevosta vuoden ympäri. Nämä hevoset ovat opiskelijoiden käytössä koko koulutuksen ajan, niillä ratsastetaan, ajetaan, hoidetaan, ruokitaan jne. Näiden opetuskavereiden hoidosta ja hyvinvoinnista vastaavat opiskelijat ammatinohjaajien ja opettajien johdolla. Jokainen opiskelija pääsee harjoittelemaan oppitunneilla opittuja asioita tallityöjaksoilla ohjauksessa ennen työpaikoille siirtymistä. 

Kampus sijaitsee noin kuuden kilometrin päästä Kiuruveden keskustasta. Opiskeluajalle voit hakea asuntolapaikkaa Kiuruveden keskustasta Museokadulta tai lyhyen lähijakson ajaksi Hingunniemestä. Lue lisää majoituksista:  Tervetuloa asuntolaan! – Ylä-Savon ammattiopisto YSAO.

Hingunniemellä sijaitsee myös EduSavon tarjoama Oriasema.

Tutustu Hingunniemeen ja opetustiloihin virtuaalisesti:

Yhteystiedot

YSAO Hingunniemen kampuksen käyntiosoite ja postiosoite

Ylä-Savon ammattiopisto
Hingunniementie 98, 74700 Kiuruvesi
Puhelinvaihde 0400 827 251

Pysäköinti ja saapumisohje

Kun saavut kampusalueelle, huomioithan alueen nopeusrajoitukset ja kuljet ainoastaan autoille tarkoitettuja reittejä pitkin. Hiittisuora on tarkoitettu kilpailuvauhtiseen harjoitteluun, ja opetustuntien aikana klo 8-11 ja 12-15 ulkopuolisten liikkuminen hiittisuoralla on kielletty. Lenkkeilijöiden ja ratsukoiden liikkuminen hiittisuoralla on kokonaan kielletty.

Hingunniemen aluekartta

Peltoniemi

YSAO Peltoniemen kampus.

Aitoa maaseutuelämää

Peltoniemellä, rauhoittavan maaseudun syleilyssä aloitetaan työt varhain. Alueen peltotiluksia reunustavan metsikön takaa välkehtii Peltosalmen vesistö. Vaikka Peltoniemen kampus sijaitsee vain alle 10 kilometrin päästä Iisalmen keskustasta, voit opiskeluajaksi hakea sieltä asuntolapaikkaa.

Opetusmaatila mahdollistaa monipuoliseen luonnonvara-alan opiskeluun, jonka lisäksi kampukselta löytyy logistiikka- ja rakennusalan opetusta.

Uudet opetustilat


Kampusalueen rannan tuntumassa sijaitsee uusi päärakennus Taitotalo, remontoitu historiallinen Villa Lagus sekä virike- ja kokoustoimintaan sopivat saunatilat. Uusista tiloista voit katsoa oheisen video-esittelyn.

Yhteystiedot

YSAO Peltoniemen kampuksen käyntiosoite ja postiosoite

Ylä-Savon ammattiopisto
Kotikyläntie 254, 74150 IISALMI
Puhelinvaihde 0400 827 251

Saapumisohjeet ja pysäköinti

Kun saavut alueelle, huomioithan alueella liikkuvat eläimet, koneet sekä ajoneuvot.

Peltoniemen aluekartta

YSAO Peltoniemen aluekartta.

Sankariniemi

YSAOn Sankariniemen kampus ilmasta.

Sankariniemen kampuksemme sijaitsee kävelymatkan päässä Iisalmen ydinkeskustasta. Virtaava vesistö sekä rantatörmää myötäilevä ulkoilureitti kiertävät kampusta, jonka vieressä sijaitsee Tähtiniemen yksikkömme.

Sankariemellä ja Tähtiniemellä opiskellaan palvelun, teknologian, logistiikan ja rakentamisen aloja, yhteisiä aineita sekä järjestetään maahanmuuttajien ja tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA).

Sankariniemen kampus

Tähtiniemen kampus

Yhteystiedot

YSAO Sankariniemen kampuksen käyntiosoite
Asevelikatu 4, 74100 Iisalmi

Postiosoite
Ylä-Savon ammattiopisto
PL 30, 74101 Iisalmi
Puhelinvaihde 0400 827 251

YSAO Tähtiniemen kampuksen käyntiosoite
Kotiteollisuuskuja 3, 74100 Iisalmi

Postiosoite
Ylä-Savon ammattiopisto
PL 30, 74101 Iisalmi
Puhelinvaihde 0400 827 251

Pysäköinti ja saapumisohje

Kun saavut ajoneuvolla, huomioi pysäköintialueet. Henkilökunnan pysäköintipaikoille vaaditaan pysäköintilupa.

Mikäli vierailusi kestää yli 30 minuuttia, tule infoon kertomaan vierailun syy ja hakemaan väliaikainen pysäköintilupa. Alla olevasta kartasta näet sinisellä pysäköintialueet ja niiden selitteet.

Pyörätelineet löytyvät Sankariniemen pääoven edestä, E-rakennuksen luota sekä Tähtiniemellä T-rakennuksen edestä. Myös urheilukentän edessä on pyörätelineitä.

P1 Opiskelija- ja vierailijapysäköinti

P2 Henkilökunta- ja vierailijapysäköinti
Vierailijoille kaksi 30 min paikkaa. Pidempien vierailuiden yhteydessä hae lupalappu pääaulan infosta.

P3 Opiskelija- ja henkilökuntapysäköinti
Tähtiniemen opiskelijoille ja henkilökunnalle

P4 Ravintola Oppimestari
Asiakaspysäköinti 2 h

P5 Henkilökuntapysäköinti

P6 Henkilökunta- ja vierailijapysäköinti
Tähtiniemi

Sankariniemen aluekartta

Laatu

Laatu kuvituskuva.

Laadunhallinta YSAOlla

Laatu on vaatimuksenmukaisuutta. Laadunhallinta koostuu kaikista niistä toimenpiteistä, joilla saavutamme yhdessä määritellyt tulokset ja tavoitteet sallitun ja hallitun vaihtelun rajoissa.

YSAOssa laadunhallinta on kiinteä osa johtamisjärjestelmää. Johtaminen perustuu kolmeen näkökulmaan: tiedolla johtamiseen, prosessien lean-malliseen vuorovaikutukseen sekä jatkuvan parantamisen periaatteeseen.

Hyödynnämme palautetta

Opiskelijapalautteiden satoa.

Keräämme systemaattisesti palautetta toiminnastamme. Olemme mukana Opetushallituksen hallinnoimissa valtakunnallisissa opiskelija- ja työelämäpalautteissa.

Opiskelijat vastaavat aloituskyselyyn, kun HOKS on ensimmäisen kerran hyväksytty ja päättökyselyyn, kun HOKSissa määritelty osaaminen on saavutettu.

Työpaikkaohjaajilta pyydetään palautetta työpaikkajakson päättymisen jälkeen. Työpaikat saavat palautekyselylinkin kahdesti vuodessa – tammikuussa ja heinäkuussa – jos työpaikalla on edellisen 6 kuukauden aikana ollut koulutus- tai oppisopimuksia.

Saavutimme hienot tulokset vuoden ensimmäisistä työpaikkapalautteista. 85 % työpaikoista oli tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen tapaamme järjestää työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Yli 85 % voi suositella oppisopimus- ja koulutussopimusyhteistyötä kanssamme. Tulokset ylittävät valtakunnan keskiarvon.

Vastausaktiivisuus (44,8 %) oli myös selkeästi yli valtakunnallisen tason (17,0 %). Kiitos kaikille työpaikkapalutteeseen vastanneille. Saimme arvokasta palautetta toimintamme edelleen kehittämiseksi.

Opiskelija- ja työelämäpalautteiden tulokset julkaistaan Opetushallinnon Vipunen tilastopalvelussa:
Aloituskyselyn tuloksiin
Päättökyselyn tuloksiin
Työpaikkaohjaajakyselyn tuloksiin
Työpaikkakyselyn tuloksiin

Lisätietoa valtakunnallisista opiskelijapalautekyselyistä.
Lisätietoa valtakunnallisista työelämäpalautekyselyistä.
Linkit vievät Opetushallituksen verkkosivuille.

Arvioimme toimintaamme

Osallistumme säännöllisesti ulkoisiin arviointeihin, teemme toiminnan itsearviointia ja sisäisiä auditointeja.

Lisätietoa käynnissä olevista ulkoisista arvioinneista ja aiempien arviointien tuloksista löytyy Kansallisen arviointikeskuksen (KARVI) verkkosivuilta.

Lisätietoa

Teija Strandman
Laatupäällikkö
040 8239913
teija.strandman@ysao.fi

About us

Our Story

Watch the video below to find out how our story began. We have a strong vision and strategic objectives for our future, which you can also learn about.


Our Operations

Yhteystiedot

Yhteystietoikonit kuvituskuva.

Hakijapalvelut

Hakeutumiseen liittyvät asiat
hakijapalvelut@ysao.fi
ma–to klo 9–15
pe klo 9 – 14
040 4811 400

Tästä voit ilmoittautua YSAOlla tutustumiseen.

Opiskelijapalvelut

opiskeluun liittyvät asiat
opiskelijapalvelut@ysao.fi
ma–pe klo 9–15
040 177 2800
Asevelikatu 4, 74100 Iisalmi

Työelämäpalvelut

asiakkuuspäällikkö Hannu Juntunen
puh. 0400 793 151
koulutuspäällikkö Katja Turunen
puh. 0400 793 365

Kirjaamo

Asiakirja- ja tietopyynnöt
kirjaamo@ysao.fi
Puh. +358405645465
Postiosoite: Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, PL 30, 74101 Iisalmi

Tietopyyntö voidaan jättää myös Ylä-Savon koulutuskuntayhtymälle osoitettuna Sankariniemen kampuksen Info/kirjaamoon, käyntiosoitteessa Asevelikatu 4, Iisalmi (avoinna klo 8–15).

Suosittelemme lähettämään luottamukselliset ja arkaluonteiset asiakirjat kuntayhtymälle tietoturvallisesti suojatun turvasähköpostin kautta.

Vaihde

puhelinvaihde 0400 827 251

Opiskeluhuollon ja psyykkarin yhteystiedot

opiskeluterveydenhuollon palvelut

kuraattori- ja psykologipalvelut

psyykkarin palvelut

Opinto-ohjaajien yhteystiedot aloittain

Sähköinen ajanvaraus
Opinto-ohjaajien yhteystiedot

Kuntayhtymän johdon yhteystiedot

Pulkkinen Kirsi
Koulutusjohtaja / vararehtori
Osaamisen ja ohjaamisen osaamisalue, laajennetun oppisopimuskoulutuksen osaamisalue,
Asevelikatu

Henkilöstön sähköpostiosoite:
etunimi.sukunimi@ysao.fi

Voit hakea henkilön nimen tai alan mukaan.

 • Henkilöstön yhteystiedot

EduSavo Oy

Rakennusalan perustutkinto, Talonrakentaja -opiskelijat asentamassa ikkunanpielilautoja, toinen kiinnittää ja toinen tukee lautaa.

EduSavo Oy on Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän perustama ja omistama osakeyhtiö, joka tuottaa koulutus- ja kehittämispalveluita. Palveluita tarjotaan Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän asiakkaille.

EduSavo tarjoaa myös Ylä-Savon ammattiopiston että ammattiopiston kumppaneiden osaamista asiakkaille. Keskeisimmät palvelutuotteet ovat yritysten tarpeeseen vastaavat koulutus- ja kehittämistuotteet, ei-tutkintoon johtavat koulutukset, osaamisen kehittämispalvelut ja lyhytkoulutukset.

Yhteystiedot

Mira Repo
toimitusjohtaja
040 550 7151
mira.repo@edusavo.fi

Hankinnat

Kättä päälle, hankinnat.

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä noudattaa hankinnoissaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä ja omaa hankintaohjeistustaan. Hankinnat kilpailutetaan yhteistyössä koulutusalojen kanssa talousarvion määrärahojen puitteissa.

Hankintojen kautta YSAOlla kehitetään uutta toimintaa: oppimisympäristöjä, tietojärjestelmiä, kalustoa ja laitteita, oppimisvälineitä yms. sekä varmistetaan muun toiminnan jatkuvuus. Kilpailutuksen tavoitteena on saada hinnaltaan ja laadultaan paras tavara, palvelu tai urakoitsija sekä solmia ehdoiltaan hyvä hankintasopimus.

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä on mukana noin 50 eri Sansian ja Hanselin kilpailuttamassa yhteishankintasopimuksessa. Lisäksi yhteishankintoja toteutetaan Ylä-Savon alueen kuntien ja kuntayhtymien kanssa.

Kansallisen kynnysarvon hankinnat, julkaistaan Hilma-hankintailmoitukset palvelussa sekä tällä koulutuskuntayhtymän verkkosivulla.

Pienhankinnat eli alle kansallisen kynnysarvon hankinnat kilpailutetaan pääsääntöisesti pienhankintajärjestelmä HankintaSammon kautta.

Hankintapäätöksistä vastaavat viranhaltijat 150 000 € saakka, sen ylittävistä päättää Yhtymähallitus.

Suunnitteilla ja käynnissä olevat kilpailutukset 2023

 • Tuntihintaiset rakennus-, lvi- ja sähkötyöt puitejärjestelynä 2024-2025, käynnissä
 • B-luokan ajokorttiopetuksen hankinta 1.1.-31.12.2024 + optio 2025, käynnissä
 • CE-hyväksyttyjen maarakennuskoneiden ja -ajoneuvojen vuokrauspalvelun puitejärjestely, tulossa tammikuussa 2024
 • Vihreä siirtymä -koulutuksen hankinta, käynnissä

Avoimet tarjouspyynnöt

Pienhankintojen avoimet tarjouspyynnöt sekä EU:n ja kansallisen kynnysarvon ylittävät avoimet tarjouspyynnöt.

Hallinto ja päätöksenteko

Esityslista ja kalenteri.

Perussopimus, säännöt ja järjestämisluvat

Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta

 • ammatillisesta koulutuksesta annetussa lainsäädännössä säädettyä opetusta ja muuta toimintaa,
 • ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa lainsäädännössä säädettyä opetusta ja muuta toimintaa,
 • toteuttaa koulutus- ja elinkeinoelämän kehitystyötä tukevaa hanketoimintaa.

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä päätöksillä sopineet kuntayhtymän perussopimuksesta.

Hallintosääntö

Hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän päätöksenteko- ja kokousmenettelystä sekä kuntayhtymän hallinnosta, taloudenhoidosta, valvontajärjestelmästä sekä hallinnon ja talouden tarkastamisesta.

Ohjeet

Konserniohje on kuntayhtymän omistajaohjauksen väline. Konsernin muodostavat koulutuskuntayhtymä YSAO ja sen tytäryhtiö EduSavo Oy.

Koulutuksen järjestämisluvat

Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvassa on lueteltu ne tutkinnot, joihin YSAO voi koulutusta järjestää.

Päätöksenteko

Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää 16-jäseninen yhtymävaltuusto, johon jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsevat jäsenet. Yhtymävaltuuston alaisena kuntayhtymää johtaa 9-jäseninen yhtymähallitus. Kuntayhtymän taloutta ja toimintaa valvoo 5-jäseninen Tarkastuslautakunta. Lisäksi seutusopimuksen johtokunta hallinnoi Ylä-Savon seuturahan myöntämistä alueen kehittämishankkeille.

Tulevat kokoukset, esityslistat ja pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset

Yhtymävaltuuston, yhtymähallituksen, tarkastuslautakunnan ja seutusopimuksen johtokunnan tulevat kokoukset, kokoonpanotiedot, sidonnaisuudet sekä esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan julkaisuportaalissa. Lisäksi julkaisuportaalissa julkaistaan viranhaltijapäätökset niiden nähtävilläoloajan mukaisesti. Viranhaltijapäätökset julkaistaan nähtäville heti päätöksentekoa seuraavana arkipäivänä.

Toimielinten kokousajat pyritään julkaisemaan kokouskalenteriin kevät- ja syyskausittain. Yhtymävaltuuston esityslista julkaistaan verkkoon 5 päivää ennen kokousta ja muiden toimielinten viimeistään 4 päivää ennen kokousta. Pöytäkirjat tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävillä, mikäli salassapitosäännöksistä ei muuta johdu, heti niiden tarkastamisen jälkeen. Pöytäkirjat ovat nähtävillä julkaisupalvelussa 2 vuotta.

Toimielinten vuosien 2020–2021 pöytäkirjat – Mikäli tarvitset vanhempia pöytäkirjoja, ota yhteyttä kirjaamoon kirjaamo@ysao.fi

Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus

Tarkastuslautakunta

Seutusopimuksen johtokunta

Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain 84 §:n 2 momentissa tarkoitetun kuntayhtymän luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Kuntayhtymän luottamushenkilöiden sekä johtavien viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset on julkaistu yleisesti nähtäville julkaisupalveluun.

Talouden raportointi

Uusimmat hyväksytyt talousarviot, tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset. Mikäli tarvitset vanhempia, ota yhteyttä kirjaamoon kirjaamo@ysao.fi

Talousarvio

Strategiset päämäärät ja niistä johdetut taloussuunnitelman tavoitteet ovat kuntayhtymämme vuosittaisen toimintasuunnitelman laadinnan lähtökohtana. Kuntalaki edellyttää kunnan toiminnalta tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta. Kuntayhtymän toimintojen kehittämistavoitteet esitetään taloussuunnitelmassa ja selvitetään, miten toiminnot ja investoinnit rahoitetaan. Yhtymävaltuuston on hyväksyttävä kuntayhtymän kalenterivuoden talousarvio edellisvuoden loppuun mennessä. Samalla yhtymävaltuusto hyväksyy kolmea tai useampaa vuotta koskevan taloussuunnitelman. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Tilinpäätös

Kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, jonka valtuusto käsittelee tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluu muun muassa tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja toimintakertomus, jossa esitetään selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kuntayhtymässä.

Osavuosikatsaus

Kuntayhtymän osavuosikatsaus tehdään neljännesvuosittain.

Ilmoitustaulu ja mediatiedotteet

Kuulutukset ja ilmoitukset.

Virallinen ilmoitustaulu

Kuuluttaminen perustuu lakiin julkisista kuulutuksista 2.2.1925/34 ja kuntalakiin. 1.6.2017 voimaan tulleen Kuntalain (10.4.2015/410) 12 luvun 108 §:n mukaan kuntayhtymän ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kuntayhtymän päättämällä tavalla. Kuntayhtymän esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset löydät https://julkaisu.ysao.fi

Tälle sivulle on myös lyhytosoite www.ysao.fi/ilmoitustaulu

  Mediatiedotteet

   YSAO ASIAA -artikkelit ja podcast

   Pino värikkäitä lehtiä.

   Psst..kuuletko meitä?

   Tule lähemmäs, niin kerron. Lähemmäs, vielä vähän. Jes, nyt ota hyvä asento.

   Meiltä kuulet tapahtumista ja ilmiöistä, joita huomaamme, havaitsemme ja koemme. Emme rajoita tarina-aihioita vain seiniemme sisälle, sillä se olisi mahdotonta. YSAOn toiminta ylettyy yli rajojen. Meillä liikutaan vaikkapa maatilan peltojen läpi, maakunta- ja jopa maarajoja halkovia teitä pitkin sekä tietysti digitaalisten ympäristöjen rajattomassa tilassa.

   YSAO ASIAA -podcast

   Rennolla ja hyvällä otteella haluamme saada opiskelijoiden tarinat kuuluville. *rätinää* Säätäkää taajuus kuntoon, niin ette missaa hyviä juttujamme!

   Tulevaisuuden ennakointityö Savon Aalloilla, kuuntele uusin podcast.

   Uusin haastattelumme eetterissä tulevaisuuden ennakointityöstä. Jakso julkaistiin Savon Aallot -radiokanavalla tiistai-iltapäivänä 11.4.2023 ja uusintana oli keskiviikkona 12.4.2023 Savon Aamu -aamulähetyksen aikana. Jakso löytyy myös Savon Aaltojen podcasteista.

   YSAO ASIAA -podcastissa on tässä jaksossa mukana Ylä-Savon jätehuollon toimitusjohtaja Risto Kauhanen ja Ylä-Savon ammattiopiston EMill-ennakointimallihankkeesta hankeasiantuntija Heidi Huttunen, jotka pohtivat radiojuontaja Sami Turusen johdolla muun muassa sitä, mistä tulevaisuus alkaa, mitä on ennakointityö ja mitä kuuluu ennakoinnin työkalupakkiin. Ollaan kuulolla!

   (EMill ennakointimalli -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR)

   Kuuntele alta aiemmat podcastit.

   Artikkelit

   Opiskelijatarinoiden pariin pääset luetussa muodossa alla olevasta listauksesta. Nostamme kirjoituksissa erilaisia näkökulmia ammatillisesta koulutuksesta. Kirjoitukset ilmestyvät oman asiakaslehden lisäksi sosiaalisen median kanavissamme.

    Avoimet työpaikat

    Avoimet työpaikat YSAOlla.

    YSAO avaa ovet työelämään, tänään ja huomenna. Olemme alueen, yritysten ja taidon kehittäjä, joka tekee työtä osaavamman maailman puolesta.

    Näetkö itsesi osana mukavaa työyhteisöä, jossa kehittämiselle ja kehittymiselle on sijaa?
    YSAOn avoimet työpaikat ovat haettavissa Kuntarekryn kautta.
    Tutustu avoimiin työpaikkoihin, ja ota rohkeasti yhteyttä, mikäli paikka tuntuu olevan juuri sinua varten!

    Tämän hetken avoimet työpaikat YSAOlla

     Rekrytointipäätökset julkaistaan Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän viralliselle ilmoitustaululle.

     YSAOn osaajapankki

     Avoimien työpaikkojen lisäksi haemme uuteen osaajapankkiimme opetus- ja asiantuntijatehtävistä kiinnostuneita ja motivoituneita osaajia.