Osallistumispyyntö neuvottelumenettelyllä toteutettavaan nuorkarjanavetan saneeraus KVR-urakkaan

Osallistumispyyntö koskee KVR-urakkana toteutettavaa Peltoniemen kampusalueella sijaitsevan nykyisen navetan saneeraus urakkaa. KVR-urakkaan sisältyvät kaikki suunnittelu- ja rakennustyöt sekä suunnittelu- ja rakennustyössä tarvittavat luvat siten, että kohde voidaan luovuttaa tilaajalle KVR-urakka-asiakirjojen mukaisessa laajuudessa, laatu- ja muiden vaatimuksien edellyttämässä tasossa, toimivuudessa ja kunnossa. KVR-urakka käsittää kaikki kohteen toteuttamiseksi tarvittavat työt ja toimet. KVR-urakkaan sisältyy saneerattavan nuorkarjanavetan suunnittelun ja rakentamisen LVISA- töineen täysin käyttövalmiiseen kuntoon, mahdollisine maanrakennus-, piha- ja aluetöineen sekä asiakirjojen mukaisine kalusteineen, varusteineen, laitteineen ja koneineen sekä tarvittavine rakenteineen ja liittymineen (avaimet käteen-periaatteella).

Osallistumispyynnössä on tuotu esille hankintayksikön alustavat näkemykset hankinnan kohteesta. Hankintayksikkö pyytää neuvotteluihin valituilta ehdokkailta liitteenä olevilla tarjouspyyntöasiakirjoilla alustavat tarjoukset, joiden pohjalta vaiheittaiset neuvottelut käydään. Neuvottelut tapahtuvat vaiheittain siten, että neuvotteluissa mukana olevien tarjousten määrää rajoitetaan neuvottelujen aikana soveltamalla hankintailmoituksessa, tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa ilmoitettuja kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteita ja mahdollisia vertailuperusteita.

Hankintayksikkö pyytää tarjoukset ainoastaan niiltä soveltuvuusvaatimukset täyttäviltä ehdokkailta, jotka on valittu neuvotteluihin osallistumishakemusten perusteella. Osallistumishakemusten perusteella valitaan tarjoajiksi enintään kolme (3) soveltuvuusvaatimukset täyttävää ehdokasta. Ehdokkaita voi olla vähemmän kuin kolme, jos soveltuvia ehdokkaita on vähemmän. Mikäli soveltuvia ehdokkaita on enemmän kuin kolme (3), tarjoajaksi valitaan kolme (3) eniten pisteitä saanutta ehdokasta (pisteytys kohdan 6 mukaan). Hankintayksikkö voi menettelyn aikana pyytää tarjoajilta uusia neuvottelujen perusteella mukautettuja tarjouksia. Hankintayksikkö neuvottelee tarjoajien kanssa niiden jättämien alustavien ja mahdollisesti myöhemmin mukautettujen tarjousten perusteella tarjousten parantamiseksi. Vaiheittaisten neuvottelujen kuluessa hankintayksikkö voi myös muuttaa tarjouspyyntöä tai neuvottelukutsua. Tilaaja valitsee lopullisten tarjousten perusteella yhden (1) toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen.

Lisätietopyynnöt ja -vastaukset
Lisätietopyynnöt osallistumispyyntöön os. kirjaamo@ysao.fi 11.12.2023 klo 13 mennessä. Lisäkysymyksiä koskevan sähköpostin aihekenttään pyydetään kirjoittamaan ”Lisätiedot, navettasaneerauksen KVR-urakka”. Vastaukset em. kysymyksiin julkaistaan tällä sivulla 12.12.2023 klo 15 mennessä. Ehdokkaan vastuulla on käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sivuilla sekä käyt-tää hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja osallistumishakemusta jättäessään. Kysyjän nimeä tai muita ehdokasta koskevia tietoja ei ilmoiteta kysymysten ja vastausten yhteydessä. Ehdokkaiden tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata.

Yhteenveto kysymyksistä vastauksineen:

Kohteen esittely
Tilaaja edellyttää, että KVR-urakoitsija ja pääsuunnittelija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen osallistumishakemuksen jättämistä eikä KVR-urakoitsijalla ole tältä osin oikeutta myöhemmin vedota urakka-asiakirjojen mahdollisiin puutteellisuuksiin. Kohteen esittely järjestetään 7.12.2023 klo 12 sekä 8.12.2023 klo 12 osoitteessa Kotikyläntie 254, 74150 Iisalmi. Tapaamispaikka Kotikyläntien kohdalla olevalla paikoitusalueella.
Ilmoittautumiset viimeistään päivää ennen: kirjaamo@ysao.fi tai/ja pirkko.myllynen@ysao.fi.

Osallistumishakemusten jättäminen
Osallistumishakemuslomake 1B allekirjoitettuna liitteineen on toimitettava sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ysao.fi viimeistään 15.12.2023 klo 14 mennessä. Osallistumishakemuksen toimittaminen asetettuun määräaikaan mennessä on ehdokkaan omalla vastuulla. Myöhästyneet osallistumishakemukset hylätään.
Osallistumishakemuksen on oltava sisällöltään osallistumispyynnön ja sen liitteissä edellytetyn
mukainen ja sisällettävä kaikki osallistumispyynnössä pyydetyt tiedot liitteineen. Osallistumishakemukseen ei saa liittää ehdokkaan omia ehtoja tai muuta ylimääräistä materiaalia.

Osallistumispyynnön asiakirjat sekä alustavat tarjouspyyntöasiakirjat
1 Tarjouspyyntökirje navettasaneerauksen KVR
1A Osallistumispyyntö
1B Osallistumishakemuslomake
2 Tarjouslomake navettasaneerauksen KVR
3 Urakkaohjelma navettasaneeraus Peltoniemi
4 Nuorkarjanavetan saneerauksen suunnitteluohjelma
5 Viitteellinen pohjapiirros saneerauksesta, luonnos
6A Navetan nykytilanne asemapiirros
6B Navetan nykytilanne suunnitelmat
7 Turvallisuusasiakirja
8 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998
9 Suunnittelun tehtäväluettelot
10 Esisopimusluonnos
11 Urakkasopimusluonnos
12 Kosteudenhallintaselvitys – Nuorkarjanavetan saneeraus
13 LVI-piirustukset nykytilanne