HUX – ny utbildning för övergångsskedet startar hösten 2022

Utbildning som handleder för examensutbildning är avsedd för läropliktiga och för andra som saknar en examen på andra stadiet och som har behov av handledande utbildning.

Målen för HUX

Målet för utbildning som handleder för examensutbildning är att ge den studerande färdigheter att söka till gymnasieutbildning eller yrkesinriktad examensutbildning, förtydliga den studerandes planer som gäller fortsatta studier och arbetslivet, stärka den studerandes förutsättningar att avlägga gymnasieutbildningens lärokurs och studentexamen efter den eller att avlägga yrkesinriktad examen. Utbildningens mål är också att stödja den studerande i valet av fortsatta studier och karriär samt hjälpa den studerande att identifiera sina egna styrkor och intresseområden samt planera olika alternativ för studier och för arbetslivet. Under HUX-utbildningen kan den studerande även höja vitsord från den grundläggande utbildningen, om det är nödvändigt för att få en plats inom en viss utbildning.

Studiernas omfattning och uppbyggnad

HUX-utbildningen omfattar högst 38 veckor. I utbildningen ingår en för alla gemensam utbildningsdel: Studiefärdigheter och karriärplaneringsfärdigheter. Därtill ska den studerande välja minst två valbara utbildningsdelar. Den individuella studievägen planeras tillsammans med den studerande enligt hens mål och behov av kunnande. Starttidpunkten för studierna är därför flexibel och utgår från den studerandes behov.

Examensutbildningens uppbyggnad

En för alla gemensam utbildningsdel:

 • Studiefärdigheter och karriärplaneringsfärdigheter (2–10 veckor)

Valbara utbildningsdelar, av vilka den studerande ska avlägga minst två:

 • Stärkande av grundläggande färdigheter (1–30 veckor)
 • Studier inom yrkesutbildning och studier som förbereder för dem (1–30 veckor)
 • Studier inom gymnasieutbildning och studier som förbereder för dem (1–30 veckor)
 • Vardagskompetens och delaktighet i samhället (1–20 veckor)
 • Arbetslivsfärdigheter och lärande i arbetslivet (1–20 veckor)
 • Valbara studier (1–10 veckor)

Olika HUX-studievägar vid yrkesinstitutet i Övre Savolax

 1. Stärkande av grundläggande färdigheter och arbetslivsfärdigheter.
 2. Introduktion för gymnasiet och höjning av vitsord från den grundläggande utbildningen.
 3. Ta del av yrkesutbildningar.
 4. Idrottarens stig inom HUX (kombination av målinriktad idrottsträning och handledning för examensutbildning).

Handledning av studerande inom HUX

Läropliktiga studerande (med start 8/2021) har mer omfattande stödformer än tidigare, bl.a. via skolresestöd och studiematerial. Alla grundexamensstuderande på YSAO har emellertid ett bra stöd både vad gäller de studiesociala tjänster som läroinrättningen tillhandahåller och social- och hälsovårdstjänster. Alla HUX-studerande erbjuds även boende i YSAO:s elevbostäder i Idensalmi eller Kiuruvesi.

Alla kan råka ut för utmaningar och hinder under studietiden. YSAO:s studerande får stöd i studiernas olika faser med åtgärder enligt Omsorgsstigen samt olika stödtjänster. I planen för elev- och studerandevård beskrivs den studerandes gemensamma och individuella stödformer mer detaljerat. Läs mer om YSAO:s Omsorgsstig.

Omsorgsstigen (överförs tillPrezi, på Finska)

Läs mer om HUX på Utbildningsstyrelsens webbplats