Perussopimus, säännöt ja järjestämisluvat

Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta

  • ammatillisesta koulutuksesta annetussa lainsäädännössä säädettyä opetusta ja muuta toimintaa,
  • ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa lainsäädännössä säädettyä opetusta ja muuta toimintaa,
  • toteuttaa koulutus- ja elinkeinoelämän kehitystyötä tukevaa hanketoimintaa.

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä päätöksillä sopineet kuntayhtymän perussopimuksesta.

Hallintosääntö

Hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän päätöksenteko- ja kokousmenettelystä sekä kuntayhtymän hallinnosta, taloudenhoidosta, valvontajärjestelmästä sekä hallinnon ja talouden tarkastamisesta.

Ohjeet

Konserniohje on kuntayhtymän omistajaohjauksen väline. Konsernin muodostavat koulutuskuntayhtymä YSAO ja sen tytäryhtiö EduSavo Oy.

Koulutuksen järjestämisluvat

Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvassa on lueteltu ne tutkinnot, joihin YSAO voi koulutusta järjestää.

Päätöksenteko

Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää 16-jäseninen yhtymävaltuusto, johon jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsevat jäsenet. Yhtymävaltuuston alaisena kuntayhtymää johtaa 9-jäseninen yhtymähallitus. Kuntayhtymän taloutta ja toimintaa valvoo 5-jäseninen Tarkastuslautakunta. Lisäksi seutusopimuksen johtokunta hallinnoi Ylä-Savon seuturahan myöntämistä alueen kehittämishankkeille.

Tulevat kokoukset, esityslistat ja pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset

Yhtymävaltuuston, yhtymähallituksen, tarkastuslautakunnan ja seutusopimuksen johtokunnan tulevat kokoukset, kokoonpanotiedot, sidonnaisuudet sekä esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan julkaisuportaalissa. Lisäksi julkaisuportaalissa julkaistaan viranhaltijapäätökset niiden nähtävilläoloajan mukaisesti. Viranhaltijapäätökset julkaistaan nähtäville heti päätöksentekoa seuraavana arkipäivänä.

Toimielinten kokousajat pyritään julkaisemaan kokouskalenteriin kevät- ja syyskausittain. Yhtymävaltuuston esityslista julkaistaan verkkoon 5 päivää ennen kokousta ja muiden toimielinten viimeistään 4 päivää ennen kokousta. Pöytäkirjat tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävillä, mikäli salassapitosäännöksistä ei muuta johdu, heti niiden tarkastamisen jälkeen. Pöytäkirjat ovat nähtävillä julkaisupalvelussa 2 vuotta.

Toimielinten vuosien 2020–2021 pöytäkirjat – Mikäli tarvitset vanhempia pöytäkirjoja, ota yhteyttä kirjaamoon kirjaamo@ysao.fi

Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus

Tarkastuslautakunta

Seutusopimuksen johtokunta

Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain 84 §:n 2 momentissa tarkoitetun kuntayhtymän luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Kuntayhtymän luottamushenkilöiden sekä johtavien viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset on julkaistu yleisesti nähtäville julkaisupalveluun.

Talouden raportointi

Uusimmat hyväksytyt talousarviot, tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset. Mikäli tarvitset vanhempia, ota yhteyttä kirjaamoon kirjaamo@ysao.fi

Talousarvio

Strategiset päämäärät ja niistä johdetut taloussuunnitelman tavoitteet ovat kuntayhtymämme vuosittaisen toimintasuunnitelman laadinnan lähtökohtana. Kuntalaki edellyttää kunnan toiminnalta tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta. Kuntayhtymän toimintojen kehittämistavoitteet esitetään taloussuunnitelmassa ja selvitetään, miten toiminnot ja investoinnit rahoitetaan. Yhtymävaltuuston on hyväksyttävä kuntayhtymän kalenterivuoden talousarvio edellisvuoden loppuun mennessä. Samalla yhtymävaltuusto hyväksyy kolmea tai useampaa vuotta koskevan taloussuunnitelman. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Tilinpäätös

Kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, jonka valtuusto käsittelee tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluu muun muassa tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja toimintakertomus, jossa esitetään selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kuntayhtymässä.

YSAOn tilinpäätös ja toimintakertomus 2022
YSAOn tilintarkastuskertomus 2022
YSAOn tiinpäätös ja toimintakertomus 2021
YSAOn tilintarkastuskertomus 2021
YSAOn tilinpäätös ja toimintakertomus 2020
YSAOn tilintarkastuskertomus 2020

Osavuosikatsaus

Kuntayhtymän osavuosikatsaus tehdään neljännesvuosittain.