Hankinnan kohteena ovat kuntalain mukaiset lakisääteiset Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän hallinnon ja talouden sekä lisäksi EU-hankkeiden tilintarkastuspalvelut vuosille 2024–2026, sekä optiovuosille 2027 ja 2028. Optioiden käyttämisestä sovitaan erikseen.

Tilintarkastus toteutetaan kuntalain § 123 laajuisena, arviolta 8 tarkastuspäivää vuodessa. Lisäksi EU-hankkeiden tarkastustehtävien arvioitu laajuus on 3 työpäivää vuodessa. Tarkastuspäivän pituus on vähintään 7 h. Tarkastus toteutetaan tilintarkastuksen työsuunnitelman mukaisesti. Tarkastettava materiaali on suomen kielistä ja tarkastus tulee suorittaa suomen kielellä.

Lisäksi tällä tarjouspyynnöllä pyydämme tarjousta EduSavo Oy:n tilintarkastuksesta. EduSavo Oy on Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän 100 % omistama tytäryhtiö. Yritys on perustettu kuntalain muutosten myötä vuonna 2015 ja sen liiketoiminta keskittyy koulutuspalvelujen myyntiin. EduSavo Oy:n tarvittavat tilintarkastuspalvelut ovat tilinpäätöksen tarkastaminen, jonka laajuus on arviolta kolme (3) päivää. Tämän lisäksi tilikauden aikana voidaan tarvita yksittäisiä tarkastus/konsultointitunteja.

Tilintarkastaja tuottaa Tilaajalle vuosittain tilinpäätöksestä tilintarkastuskertomuksen, jonka lisäksi tilintarkastajan edellytetään antavan tarkastuslautakunnalle vuosittain vähintään kaksi kirjallista väliraporttia. Tilintarkastaja on velvoitettu osallistumaan erikseen sovittaessa tarkastuslautakunnan kokouksiin, joita on 6–8 kokousta vuodessa. Kaikkiin kokouksiin ei ole tarvetta osallistua.

Edellä ilmoitetut tarkastuspäivien määrät ovat vain arvioita. Sopimus ei sisällä määräostovelvoitetta eikä tuota Palveluntuottajalle yksinoikeutta myydä Palvelua Tilaajalle.

Valintaperusteet ja painoarvot

Tarjouksen valintaperusteena on hinta-laatusuhteeltaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.

Hinta 50 %. Maksimipisteet 50 p
Vertailtava hinta on tarjoajan liitteessä 1 Tarjouslomake ilmoittama kokonaishinta ilman arvonlisäveroa. Hinnan tulee sisältää kaikki kulut (toimitus / matka yms.) / palvelusta aiheutuvat kustannukset.

Laatu 50 %. Maksimipisteet 50 p
Hankintayksikkö vertailee laatua seuraavasti:
• Vastuullisen tilintarkastajan kokemus ja osaaminen kuntien/ kuntayhtymien tarkastamisesta (1 vuosi = 0 pistettä, 2-3 vuotta = 10 pistettä, 4-5 vuotta = 20 pistettä, yli 5 vuotta = 30 pistettä)
• Vastuullisen tilintarkastajan kokemus ja osaaminen EU-hankkeiden tarkastamisesta
(1 vuosi = 0 pistettä, 2-4 vuotta = 10 pistettä, 5 tai yli vuotta = 20 pistettä)

Vertailupisteet lasketaan yhteen (hintapisteet + laatupisteet) = vertailupisteet. Korkeimmat pisteet saanut tarjous valitaan sopimuskumppaniksi.

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä:
• Hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset (Liite 1 tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) ja
• Sopimusluonnos (Liite 2)

Lisätietokysymykset ja -vastaukset

Lisätietopyynnöt tulee lähettää sähköpostitse kirjaamo@ysao.fi viimeistään 22.8.2023 klo 12 mennessä. Pyyntöihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan tällä verkkosivuilla www.ysao.fi/hankinnat 24.8.2023 klo 15 mennessä.

Tarjoajien on tarkistettava mahdolliset lisätiedot em. osoitteesta ja otettava ne tarjouksessaan huomioon. Muita lisätietoja ei katsota tilaajaa sitoviksi. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi tarjouspyyntöön liittyviin kysymyksiin ei vastata puhelimitse.

Yhteenveto kysymyksistä vastauksineen (julkaistu 23.8.2023 klo 13.30)

Tarjouksen jättäminen

Tarjous on toimitettava liitteineen hankintayksikölle viimeistään ma 11.9.2023 kello 14 sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ysao.fi. Sähköpostin aiheena tulee olla “Tarjous hallinnon ja talouden tarkastuspalvelusta”. Lähetetyn tarjouksen perille saapumisesta vastaa tarjoaja. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

Tarjouspyyntöasiakirjat:

Tarjouspyyntö hallinnon ja talouden tarkastuspalvelusta 2024-2026 + optiot
Liite 1 Tarjouslomake
Liite 2 Sopimusluonnos